INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ   NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJIInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
nie została wybrana żadna kandydatura.


Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych żaden z kandydatów nie spełnił wymogów Komisji Rekrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
/-/ Michał Stefaniak           
Mała Wieś, 05.01.2016r


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Konkursu na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie rolnictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji.

 

 

W wyniku ogłoszonego naboru na w/w stanowisko dokumenty złożyło 6   kandydatów:

 

1.       Monika Jarosławska zam. Płońsk

2.       Monika Nowak zam. Brody Duże

3.       Rafał Machała zam. Kępina

4.       Martyna Bombała zam. Rąkcice

5.       Filip Kopka zam. Leontynów

6.       Róża Maria Walasek zam. Przyłęcki

 

  Po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zakwalifikowały się następujące osoby:

 

 1. Monika Jarosławska zam. Płońsk
 2. Monika Nowak zam. Brody Duże
 3. Rafał Machała zam. Kępina
 4. Martyna Bombała zam. Rąkcice
 5. Filip Kopka zam. Leontynów

           
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.    

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Michał Stefaniak

 

  Mała Wieś, 29.12.2015


Urząd Gminy Mała Wieś,

ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.


Wójt Gminy Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d.s. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie rolnictwa, gospodarki przestrzennej, komunikacji i inwestycji

 1.   Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

 2. minimum roczny staż pracy na stanowisku administracyjnym lub biurowym,

 3. posiadane obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na postawie umów   międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia   zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. znajomość dostępnych źródeł dofinansowania projektów inwestycyjnych,

 9. znajomość regulacji prawnych z zakresu:

-     ustawy prawo budowlane,

-     ustawy o samorządzie gminnym,

-     ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

-     ustawy prawo zamówień publicznych


2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność planowania pracy i koordynacji działań,

 2. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

 3. wysoka kultura osobista,

 4. kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

 5. znajomość struktury, infrastruktury i charakterystyki Gminy Mała Wieś,

 6. biegła znajomość obsługi komputera.

Atutem będzie doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych krajowych i pochodzących z Unii Europejskiej oraz realizacji projektów i zadań inwestycyjnych.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych poprzez wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 2. przygotowanie wniosków aplikacyjnych do PROW, RPO, EFS,
 3. poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych pozaunijnych środków finansowych na realizacje zadań inwestycyjnych,
 4. współpraca z podmiotami realizującymi projekty, zlecanie wykonania dokumentacji projektowej i budowlanej,
 5. przygotowanie, prowadzenie inwestycji, nadzór i kontrola wykonania inwestycji oraz ich odbiór,
 6. rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem w użytkowanie  i na majątek,

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, w budynku bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych; praca w budynku zakładu oraz możliwe prowadzenie czynności poza zakładem.

Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w
przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), wynosi 0 %.

 

6. Wymagane dokumenty.

 1. List motywacyjny i curriculum vitae (CV).

 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 3. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2014 r. poz.1182 z póź.zm.

 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem.


7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych :

 1. Termin: 2015-12-28,  Godz: 10:00.

 2. Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji. ”

 3. Miejsce:

  -  osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi,

  - listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy): Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

8. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa w dwóch etapach:

I etap  - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap  - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Informacje telefoniczne odnośnie naboru:   024 269 79 60

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

Wójt Gminy

/Zygmunt Wojnarowski/

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-17 12:32:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzelak Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 14:15:26
 • Liczba odsłon: 6416
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6615476]

przewiń do góry