Przedmiot zamówienia został objęty dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.


Zakup laptopów dla uczniów szkół z terenu Gminy Mała Wieś

  Zapytanie ofertowe

  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 - Formularz cenowo - ofertowy

  Załącznik nr 3 - Wzór umowy

  Termin składania ofert: 20.05.2020 r. godz. 11.00
 
  Pytania i udzielone odpowiedzi:
  Pytania i udzielone odpowiedzi z dn. 18.05.2020 r.

 
  W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania dokonano następujących zmian:
 
  1. Termin wykonania zamówienia (maksymalny termin dostawy): 08.06.2020 r.
  2. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
      Urząd Gminy Mała Wieś, ul. J. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś (pok. nr 9 - Sekretariat) w  
      terminie do dnia 22.05.2020 r. godz. 13.00 w zamkniętej i opisanej kopercie: „Zakup laptopów dla
      uczniów szkół z terenu Gminy Mała Wieś".

  3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. J. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała
      Wieś w dniu
22.05.2020 r. o godz. 13.15.


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 28.05.2020 r.