Mała Wieś, 04.01.2018r


Urząd Gminy w Małej Wsi
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO  NA STANOWISKO  URZĘDNICZE DS. GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I ENERGETYKI W REFERACIE OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH W URZĘDZIE GMINY MAŁA WIEŚInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sylwia Kołakowska

zam. Dzierżanowo

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Jadwiga Nowatkiewicz          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Konkursu na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetyki w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

 

W wyniku ogłoszonego naboru na w/w stanowisko dokumenty złożyło 2 kandydatów

 

1.       Sylwia Kołakowska zam. Dzierżanowo

2.       Małgorzata Walicka zam. Niździn

 

  Po dokonaniu oceny formalnej złożonej przez kandydatów dokumentów do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zakwalifikowała się:

 

1.       Sylwia Kołakowska zam. Dzierżanowo


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.         

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Jadwiga Nowatkiewicz

 

Mała Wieś, 03.01.2018r

 

Urząd Gminy Mała Wieś,

ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Wójt Gminy Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetyki w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Gminy

  1.   Wymagania niezbędne :

a)       wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,  

b)       minimum roczny staż pracy na stanowisku administracyjnym lub biurowym,

b)  posiadane obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na postawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

c)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

e)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

f)    nieposzlakowana opinia,

g)   znajomość regulacji prawnych, a w szczególności:

·          ustawy o samorządzie gminnym,

·          ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

·          ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

·          ustawy o Prawie Energetycznym,

·          ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

2. Wymagania dodatkowe:

a)   umiejętność planowania pracy i koordynacji działań,

b)   komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

c)    wysoka kultura osobista,

d)    kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

e)    znajomość struktury, infrastruktury i charakterystyki Gminy Mała Wieś,

f)    biegła znajomość obsługi komputera.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     a )  przygotowywanie i aktualizowanie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

  b)   księgowanie wpłat za wodę i ścieki,

  c)   wystawianie faktur z tytułu opłat za ścieki bytowe oraz za wodę i ścieki,

   d) rozliczanie inkasenta z tytułu pobranych opłat i sprawowanie bieżącego nadzoru nad jego pracą,

  e)   sporządzanie sprawozdań budżetowych z dochodów za wodę i ścieki,

f)        f)  sporządzanie zestawień pokazujących przypis należności z tytułu w/w opłat na potrzeby sporządzenia deklaracji VAT,

g)       g)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką wodno – ściekową,

h)      h) księgowanie wpłat czynszu za mieszkania komunalne,

i)    i)przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetlenia, wnioskowanie w zakresie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego,

j)         j)prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne.

 

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, w budynku bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych; praca w budynku zakładu oraz możliwe prowadzenie czynności poza zakładem od dnia 08.01.2018r

Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w
przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.   poz. 2046, ze zm.), wynosi 0 %.

 

6. Wymagane dokumenty.

a)  List motywacyjny i curriculum vitae (CV).

b)  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

c)  Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

 d)  Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 e) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 f) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 g) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922 )

h)   Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem,

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych  :

a )    Termin: 3 stycznia 2018r  Godz:   10:00

b)   Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno ściekowej i energetyki w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Gminy.

c)   Miejsce:

-  osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi,

- listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy): Urząd Gminy Mała Wieś,   ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

8. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa w dwóch etapach:

I etap  - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap  - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Informacje telefoniczne odnośnie naboru:   024 269 79 60

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-19 12:31:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-04 10:35:13
  • Liczba odsłon: 825
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6615707]

przewiń do góry