Instrukcja w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy Mała Wieś

§ 1.

Instrukcja określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie zgodnie z ustawą z dn. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352)     


§ 2.


1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:
a) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Małej Wsi
b)
BIP –należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś;
c) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352).


2. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 Ustawy.

3. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.          

4 . Po
nownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

§ 3.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś- http://malawies.bip.org.pl/ , lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34), zwanym dalej "centralnym repozytorium", lub w inny sposób;
2. udostępniona w systemie teleinformatycznym Urzędu Gminy w Małej Ws i;
3. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś:
a)   poprzez wywieszenie na terenie Urzędu Gminy w Małej Wsi
b) stronie internetowej Urzędu Gminy w Małej Wsi ,
4. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

§ 4.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Mała Wieś oraz:      


Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Mała Wieś nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej ,
b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c ) informowania Urzędu Gminy w Małej Wsi o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

§ 5.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek .
1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej "wnioskiem", wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
a) nie została udostępniona w BIP oraz w centralnym repozytorium;
b) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
c) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
d) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

2. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:
a) Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
b) e-mail: gmina@malawies.pl

3. Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Wniosek zawiera w szczególności:
a)  
nazwę podmiotu zobowiązanego;
b)    informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
c) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
d) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
e) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
f) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 

6. Urząd Gminy w Małej Wsi, po rozpatrzeniu wniosku:
a)   przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
b) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
c) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
d) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy w Małej Wsi, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.          
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

§ 6.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 

1. Urząd Gminy w Małej Wsi może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Ustalając wysokość   opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków. Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

§ 7

Ograniczenia:
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

3. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

4. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.


5. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:

a)
których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
b) powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
c)
do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane; w rozumieniu przepisów ustaw z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 631, z późn. zm.4)),
d) prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 662 i 1238),
e) prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. poz. 1300, z 2006 r. poz. 877, z 2007 r. poz. 662, z 2011 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1830),
f) prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej,
g) będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.

 

§ 8

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Mała Wieś

1. Urząd Gminy w Malej Wsi nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
2. Urząd Gminy w Małej Wsi nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji   będącej utworem w rozumieniu ustaw z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Gminy w Małej Wsi.

 

§ 9

W sprawach nieuregulowanych   w niniejszej instrukcji stosuje się przepisy ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego


Dokumenty:

1.
Zarządzenie Nr 212 82 2016 Wójta Gminy z 14 października 2016 w sprawie ustalenia zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
2.
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-17 09:32:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Grzelak Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-17 09:47:37
  • Liczba odsłon: 2999
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6596745]

przewiń do góry