Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 07.09.2021 roku
w sprawie powołania Gminnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.08.2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za pierwsze półrocze 2021 r.

Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.08.2021 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.08.2021 roku
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności

Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17.08.2021 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17.08.2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko- ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i zamówień publicznych w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunikacji i Inwestycji w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.07.2021 roku
w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w Gminie Mała Wieś w 2022 roku

Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.07.2021 roku
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.07.2021 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27.07.2021 roku
w sprawie informacji o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022 rok przypadających na poszczególne sołectwa Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 22.07.2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 16.07.2021 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 13.07.2021 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28.06.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28.06.2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi za 2020 r.

Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28.06.2021 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24.06.2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Gminnej Komisji do spraw Referendum w Małej Wsi oraz członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum powołanych w celu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 23.06.2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko-Sekretarz Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 23.06.2021 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 11.06.2021 roku
w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 31/16/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24.02.2015 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu w lokalach gminnych oraz opłat za wodę i ścieki, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 11.06.2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rad Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021-2034

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.05.2021 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.05.2021 roku                           
w przedmiocie ustalenia ceny i warunków sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Chylinie

Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 18.05.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań dot. sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 18.05.2021 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli upraw konopi włóknistych na terenie Gminy Mała Wieś w ramach nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 07.05.2021 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach na 2021 r.

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 06.05.2021 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Mała Wieś w roku 2021

Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.04.2021 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 01.04.2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, BHP, obsługi sołectw i robót publicznych w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.03.2021 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.03.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 01.03.2021 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.03.2021 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.03.2021 roku
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za 2020 r.

Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 16.03.2021 roku
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 12.03.2021 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 11.03.2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 11.03.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2021-2023" w 2021 roku

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 08.03.2021 roku
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 03.03.2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, BHP, obsługi sołectw i robót publicznych w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 03.03.2021 roku
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Mała Wieś

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 01.03.2021 roku
w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 01.03.2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24.02.2021 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. " Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2021-2023" w 2021 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10.02.2021 roku
w sprawie wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10.02.2021 roku
w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27.01.2021 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś oraz ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27.01.2021 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27.01.2021 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.01.2021 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.01.2021 roku
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku

Zarządzenie Nr 09/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.01.2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 08/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.01.2021 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 07/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 20.01.2021 roku
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś za 2020 rok

Zarządzenie Nr 06/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 14.01.2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 05/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 14.01.2021 roku
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 04/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 08.01.2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 03/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 08.01.2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, działalności gospodarczej i promocji gminy w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 02/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 08.01.2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarz Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 01/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 08.01.2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mała Wieś

 

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.12.2020 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.12.2020 roku
w sprawie przyjęci na 2021 r. planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Mała Wieś, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.12.2020 roku
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Mała Wieś na 2021 r.

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.12.2020 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania i kasy Urzędu Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie

Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Podgórzu

Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.12.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Mała Wieś i jednostkach organizacyjnych Gminy Mała Wieś w 2020 roku

Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 53”

Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2”

Zarządzenie 78/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 04.12.2020 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie 77/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 04.12.2020 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 21.12.2020 r.
w sprawie udzielania pierwszej pomocy, oraz rozmieszczania apteczek pierwszej pomocy w pomieszczeniach Urzędu Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.12.2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2033

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2021 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2034

Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2020
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2020
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2020
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 12 października 2020
w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarz Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 9 października 2020 roku
w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród dla dyrektorów placówek oświatowych za osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 9 października 2020 roku
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz nauczycieli emerytów  i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, z  placówek oświatowych, dla których Gmina Mała Wieś jest lub była organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 7 września 2020 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Małej Wsi do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za pierwsze półrocze 2020 r. 

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich opiekunów

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia protokołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29 lipca 2020 roku
w sprawie informacji o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 rok przypadających na poszczególne sołectwa Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29 lipca 2020 roku
w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w Gminie Mała Wieś na 2021 rok

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 8 lipca 2020 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 roku            
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu Pani Iwonie Sobótko

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 roku                                                                                                                                                                                                             
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś
 
zmieniające zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu
 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mała Wieś oraz powołania komisji rekrutacyjnej
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi za 2019 r.
 
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Małej Wsi do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Mała Wieś
 
w sprawie przedłożenia Raportu o stanie gminy Mała Wieś za 2019 rok
 
w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe w Urzedzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie wprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku
 
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia protokołu powypadkowego
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020" w 2020 roku
 
w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za 2019 rok
 
w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy Mała Wieś
 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach oraz programów działalności i planu pracy na 2020 rok
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 20.02.2020 roku otwartym konkursem ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu  polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020" w 2020 r.
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020" w 2020 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  Załącznik
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu  polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020" w 2020 r.
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności
 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś oraz ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
 
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020" w 2020 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dl klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2020/2021
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2020/2021
 
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś za 2019 rok
 
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małej Wsi
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Mała Wieś
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mała Wieś
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości
 
w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości
 
w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie Dziennego Domu"Senior +,, w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 53
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2
 
w sprawie przyjęcia na 2020 r. planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Mała Wieś, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Podgórzu
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania i kasy Urzędu Gminy Mała Wieś
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 5.12.2019 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 5.12.2019 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mała Wieś
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Mala Wieś z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 15 listopada 2019 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2020 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś na lata 2020-2034
 
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 14.11.2019 roku
w sprawie: Powołania Komisji Odbiorowej do dokonania końcowego odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi”
 
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 8 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 listopada 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Mała Wieś i jednostkach organizacyjnych Gminy Mała Wieś w 2019 roku