Unieważniam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach z dnia 14.06.2016 roku z przyczyn organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.

Kierownik ŚDS w Starych Święcicach

Mira Melnyczuk

16.06.2016r


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.

1. Stanowisko pracy: Główny Księgowy   w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starych Święcicach 22, 09 – 460 Mała Wieś.
W wymiarze 1/3 etatu  
2. Niezbędne wymagania od kandydata:

1.     obywatelstwo polskie,

2.     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3.     nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4.     nieposzlakowana opinia,

5.     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6.     spełnienie jednego z poniższych warunków:
- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 –letniej praktyki w księgowości,
 
- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 
- wpis do rejestru biegłych rewidentów,
 
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

7.     Znajomość obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności:
Ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, płacowych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy.

8.     Biegła znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych: PŁATNIK, WORD,EXEL.

 

3.   Dodatkowe wymagania do kandydata:

1.     Komunikatywność i uprzejmość.

2.     Umiejętność pracy w zespole.

3.     Bardzo dobra organizacja pracy.

4.     Umiejętność obsługi księgowych programów komputerowych.

5.     Preferowany staż pracy w księgowości jednostek sektora finansów publicznych i znajomość klasyfikacji budżetowej.  

  

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1.     organizacja i prowadzenie rachunkowości jednostki,

2.     wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,

3.     dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4.     dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5.     sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz o wydatkach strukturalnych,

6.     prowadzenie rozliczeń związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców,

7.     sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS,

8.     sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z Urzędem Skarbowym,

9.     prowadzenie rozliczeń otrzymanych dotacji,

10.   rozliczanie inwestycji,

11.   rozliczanie inwentaryzacji,

12.   właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną,

13.   archiwizacja dokumentacji,

14.   prowadzenie syntetycznej i analitycznej rachunkowości jednostki oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych tym zakresie,

15.   opracowywanie układu wykonawczego budżetu, kontrola jego realizacji, bieżąca jego aktualizacja oraz monitorowanie postępu finansowego planu budżetowego.

5. Warunki pracy :

-   praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, Stare Święcice 22, 09 – 460 Mała Wieś,

-    praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe,

-    praca w wymiarze 1/3   etatu.

6. Wymagane dokumenty:

1.     List motywacyjny oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.)

2.     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

3.     Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.     Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

5.     Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.

6.     Kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.

7.     Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy lub  pocztą na adres  (decyduje data wpływu):
Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach
Stare Święcice 22
09 – 460 Mała Wieś
w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy”  w terminie do dnia 29.06.2016 r. do godz. 10 00.

2.     Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.     Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu naboru.
Informacje telefoniczne odnośnie naboru:  606-685-062

Kierownik ŚDS w Starych Święcicach

Mira Melnyczuk

14.06.2016r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-14 12:58:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Grzelak Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-16 10:15:48
  • Liczba odsłon: 5398
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6596957]

przewiń do góry