ZARZĄDZENIE Nr 179/16/2013

Wójta Gminy Mała Wieś

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Małej Wsi

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r poz. 182)

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  SP ZOZ w Małej Wsi w składzie:

 1. Mirosław Banach - Przewodniczący
 2. Elżbieta Marciniak - członek
 3. Teresa Domańska - członek
 4. Jerzy Ostrowski - członek
 5. Włodzimierz Jeznach - członek
 6. Jarosław Budek – członek
 7. Katarzyna Urbańska- członek

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

W Ó J T

/-/ Andrzej Barciński

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-28 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 15:05:33
 • Liczba odsłon: 6172
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6592401]

przewiń do góry