Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

1.obsługa kancelaryjna i administracyjno – techniczna sekretariatu,

2.prowadzenie spraw kadrowo-socjalnych pracowników Urzędu, robót publicznych, staży i prac interwencyjnych,

3.prowadzenie centralnego rejestru umów,

4.współpraca z sołectwami, realizacja funduszu sołeckiego,

5.promocja gminy poprzez redagowanie folderów, informatorów, katalogów, ankiet, strony internetowej,

6.redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej,

7.nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej Urzędu,

8.prowadzenie rejestru wniosków i skarg mieszkańców oraz kontrola terminowego załatwiania ich w referatach,

9.współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i realizacja zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją,

10.prowadzenie archiwum zakładowego,

11.prowadzenie spraw związanych z zarządem budynkami i terenem Urzędu, bieżącymi remontami  i konserwacją pomieszczeń oraz ich wyposażeniem,

12.zaopatrywanie Urzędu w materiały kancelaryjno – biurowe,

13.obsługa kancelaryjna i organizacyjno – techniczna Rady,

14.organizacyjno – techniczne przygotowywanie i obsługa Sesji Rady i posiedzeń Komisji,

15.przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym uchwał Rady do realizacji,

16.realizowanie zadań określonych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uzależnieniom,

17.wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

18.prowadzenie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych,

19.prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,

20.udzielanie informacji adresowej organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

21.prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów przedstawicielskich i przeprowadzaniem  referendów oraz organizacja narodowych spisów powszechnych,

22.załatwiania spraw związanych ze zbiórkami publicznymi i zgromadzeniami oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem,

23.współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, realizacja obowiązków gminy wynikających z realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

24.prowadzenia i aktualizacji ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy,

25.prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sieci szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie wraz z określeniem granic ich obwodów,

26.dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

27.dofinansowywanie i koordynacja dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

28.koordynacja i nadzór nad działalnością szkół i przedszkola, w tym współpraca z dyrektorami szkół w zakresie ruchu służbowego pracowników pedagogicznych,

29.opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów,

30.kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy,

31.prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;                                                                                                             

32.organizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych, w tym uczniów niepełnosprawnych,                                

33.sprawdzanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola oraz aneksów do ich  pod względem zgodności z prawem,                                                                                                                   

34.prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osoby prawne lub fizyczne oraz  wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,                                                                                         

35.organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola oraz przedłużanie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora,

36.prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów,

37.prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym organizacją prac komisji egzaminacyjnych,        

38.prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz pomocy w ramach programów rządowych,                                                                               

39.współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,

40.inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości referatu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-18 12:06:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-01 09:04:51
  • Liczba odsłon: 1864
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6181972]

przewiń do góry