Gminny Zespół Oświaty w Małej Wsi  informuje , że rozpoczyna  realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r.- ,,Wyprawka Szkolna”.

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/66/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 roku  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie  pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” , w  szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Mała Wieś wnioski o udzielenie pomocy można składać  w terminie do dnia 15 września 2015 r. 

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,   w tym specjalnego -dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej,

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także:

 • uczniów słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),
 • z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), 
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. Nr 256 , poz. 2572  z 2004 roku  z zm.) uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

-szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I,II i IV);
- gimnazjów (z wyjątkiem klasy I);

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:
1. szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy IV),
2. gimnazjów (z wyjątkiem klasy I),
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty  (materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną).

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla:

 • uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.poz.114), tj. 574 zł  netto na jedną osobę w rodzinie;
 • uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.
  Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klasy III szkoły podstawowej.
 • uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe;  podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

SZKOŁA PODSTAWOWA    UCZNIOWIE KLAS III

        1.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, składa się do dyrektora szkoły znajdującej się na terenie Gminy Mała Wieś , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Wniosek składa się w terminie do 15 września 2015r .

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenie (bądź kserokopie decyzji) o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, a w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej uzasadnienie wniosku .

 1. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 1. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

 1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114), tj. 574 zł na osobę w rodzinie;
 2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów, którzy pochodzą z rodzin spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć:

 • w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu świadczenia,

lub

 • rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych miesiącach (lipiec, sierpień) złożyć w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie) wniosek o to świadczenie,

lub

 •  tylko w wyjątkowych sytuacjach dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3),
 • a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów, pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, musi zawierać uzasadnienie wniosku - zawierające wskazanie przypadku określonego w art.  7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami). W tym przypadku nie sprawdzamy i wnioskodawca nie przedstawia dokumentacji związanej z dochodem rodziny.

 1. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2015 r. będzie wynosić do 225,00 zł.

 1. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

            W przypadku  zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

 1. imię i nazwisko ucznia,
 2. klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2015/2016,
 3. adres szkoły,
 4. wykaz zakupionych podręczników,
 5. kwota zakupu,
 6. data zakupu,
 7. czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 1. KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, do której nie opracowuje się odrębnych podręczników, ze względu na specyficzny charakter ich edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy. Nauczyciele realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz z materiałów edukacyjnych, dostępnych na rynku.

Rozporządzenie określa górną granicę kwoty udzielonej w ramach programu pomocy dla poszczególnych grup uczniów. Zróżnicowanie wartości kwot dofinansowania wynika z analizy cen kompletu podręczników dostępnych na rynku dla poszczególnych klas i ich wzrostu na kolejnych etapach edukacyjnych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych*.

Wyżej wymienieni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez Ministra - „Nasz Elementarz” lub „Nasza szkoła”

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły znajdującej się na terenie Gminy Mała Wieś , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Wniosek składa się w terminie do 15 września 2015r .

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym  mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 1. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 1. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 1. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów:

a) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

3) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej,

2) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum - korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do: klas II i III gimnazjum,  niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

do kwoty 350 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

 1. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje do wysokości wartości programu, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

 1. imię i nazwisko ucznia,
 2. klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2015/2016,
 3. adres szkoły,
 4. wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych,
 5. kwota zakupu,
 6. data zakupu,
 7. czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu,

Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne.

PODSTAWA PRAWNA
1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.);
2) Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”;
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.                                                                                                                          4)Zarządzenie Nr 81/66/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 roku   w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania  zakupu podręczników  i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”              

Jadwiga Nowatkiewicz     


WYPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WYPRAWKI SZKOLNEJ 2015         

Gminny Zespół Oświaty w Małej Wsi informuje, że od dnia 9 października 2015 roku/ piątek/  będą wypłacane środki finansowe w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna.

Po odbiór środków finansowych zapraszamy rodziców uczniów, którzy złożyli stosowne wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych  dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, do dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjalnej  położonej na terenie Gminy Mała Wieś, w terminie do 15 września 2015 roku. Wypłaty będzie realizował Bank Spółdzielczy w Małej Wsi ul.Płońska 7 w godzinach pracy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Jadwiga NowatkiewiczPodsumowanie programu rządowego Wyprawka szkolna

 

Gminny Zespół Oświaty w Małej Wsi informuje o zakończeniu realizacji  programu rządowego pomocy uczniom w 2015 roku ,, Wyprawka szkolna ,,. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 11 560,00  zł . Wydatkowano kwotę 10 711,94 złotych,  zwrócono kwotę 848,06 zł.

Z dofinansowania do zakupu kompletu podręczników  i materiałów edukacyjnych skorzystali rodzice uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej oraz uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych położonych  na terenie Gminy Mała Wieś.

W sumie z pomocy  skorzystało 27 uczniów klas III szkół podstawowych oraz 43 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum.

 

Jadwiga Nowatkiewicz

 

 

 

                                                                                                       

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-10 12:08:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-16 10:44:53
 • Liczba odsłon: 1962
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6526548]

przewiń do góry