WÓJT GMINY MAŁA WIEŚ

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Mała Wieś z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

 

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.   z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 94/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Mała Wieś na rok 2012 ”

 o g ł a s z a m

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Mała Wieś

w roku 2012

 

Cel konkursu

 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy realizację zadań publicznych gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które mają na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszenie stanu zdrowotności młodego pokolenia, zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia.

 

I . Rodzaj zadania

Konkurs ofert dotyczy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowanego na rzecz gminy Mała Wieś i jej mieszkańców, w tym:

- rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych,

- prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych,

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów dla mieszkańców gminy Mała Wieś

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie:

l   powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji lub

l   wsparcia wykonania tego zadania poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu są przeznaczone środki, które określił budżet gminy na rok 2012. Budżet przeznacza na ten cel 40.000 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz gminy Mała Wieś i jej mieszkańców. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2.      Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

3.      Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

4.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Mała Wieś a wybranymi w postępowaniu konkursowym oferentami.

5.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego w dniu składania oferty wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Za prawidłowe sporządzenie oferty odpowiada oferent.

6.      Przyznana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na realizację merytorycznych zadań zawartych w ofercie.

7.      Dotacja nie może być udzielona na:

a) opłacanie kosztów stałych działalności oferenta

b) prace remontowe i budowlane

c) nabycie lub dzierżawy gruntów

            d) działalność gospodarczą i polityczną

       8. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w przypadku   

           przyznania mu dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

 

IV. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do grudnia 2012 roku

 

V. Warunki realizacji zadania:

1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Mała Wieś

2. Szczegółowe terminy oraz warunku realizacji zadania będą każdorazowo określane w umowie.

3. Wykonanie zadania musi:

- zapewniać o wysokim poziomie realizacji zadania,

- zapewniać   najlepszą dostępność usług,

-być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- być zrealizowane zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie na realizację zadania

 

VI. Termin i procedura składania ofert:

 

 1. Uczestnicy konkursu ofert składają oferty wg wzoru określonego w   rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz.U. z 2011r, Nr 6, poz. 25). Druki oferty, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem:   http://www.malawies.bip.org.pl
 2. Termin składania ofert: do 20 lutego 2012 roku do godz. 15.0 0, w sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi ul. Kochanowskiego 1
 3. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.
 4. Złożona oferta musi być kompletna i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012- nazwa zadania...”. Na kopercie należy umieścić również pełną nazwę wnioskodawcy oraz adres.
 6. Oferta musi być dostarczona osobiście lub listem poleconym(w przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Małej Wsi). Oferta może być składana osobiście od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.
 7. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany powyżej nie będzie brała udziału w konkursie.
 8. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru(np. KRS) – zgodny ze stanem faktycznym lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie go osób reprezentujących(ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania)

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za poprzedni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności

3) statut zawierający postanowienia określające działalność statutową organizacji,

4) umowę partnerską lub oświadczenie partnera(w przypadku wskazania partnera w ofercie),

9. W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem

10. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą

      rozpatrywane.

11. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie

         jednego kompletu załączników ze wskazaniem na pierwszej stronie każdej oferty, przy

        której ofercie się znajdują.

12. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna.

13.   Oferta powinna zawierać w szczególności:

l   szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

l   termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

l   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

l   informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

l   informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

l   deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego

 

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty

 

1.Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.

2. Wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi.

3.Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Kryteria wyboru oferty:

a) ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,

b)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania,

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób , przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,

d) udział własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

d) zgodność oferty z celami konkursu,

e)dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym i ocena realizacji zleconych zadań publicznych,

f)doświadczenie oferenta w realizacji ww. zadania lub podobnego przedsięwzięcia,

g)ocena zasobów kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego

5. Wójt Gminy Mała Wieś po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.

6. Od podjętych decyzji nie przysługują odwołania.

7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Małej Wsi

     oraz na stronie internetowej i na stronie   Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w

     Małej Wsi. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.

 

VIII. Informacja o zrealizowanych konkursach dla organizacji pozarządowych tego samego            rodzaju w roku poprzednim:

 

- Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku 2011 na realizację w ramach przedmiotu niniejszego konkursu: 40.000,00 zł

 

IX. Dodatkowych informacji udziela : Elżbieta Marciniak – tel. (24) 269-79-68, e-mail: ewidencja@malawies.pl

 

 

Mała Wieś, dnia 26.01. 2012r                                                                         W Ó J T

                                                                                                           /-/ Andrzej Barciński

 


Druk oferty: oferta.rtf  

wzór umowy: umowa.rtf

wzór sprawozdania: sprawozdanie.rtf


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-12 13:35:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-26 13:28:51
 • Liczba odsłon: 7269
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6592955]

przewiń do góry