Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych należy w szczególności:

1.realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,

2.opracowywanie programów ochrony środowiska oraz ich aktualizacja,  realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,

3.realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w tym wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

4.wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,

5.prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należących do kompetencji gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

6.realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

7.przygotowanie, prowadzenie i nadzór w zakresie modernizacji i inwestycji oświetlenia ulicznego, współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi przy modernizacji sieci lub instalacji energetycznych na terenie gminy, zaopatrzenie gminy w energię elektryczną,

8.prowadzenie spraw dotyczących bieżącego utrzymania ulic, dróg, poboczy, placów, parkingów i mostów, w tym remontów bieżących,

9.utrzymaniem czystości na terenie gminy, w szczególności sprzątanie miejsc publicznych, chodników, przystanków autobusowych i skwerów; organizacja bieżących prac porządkowych, remontowych i ogrodniczych, 

10.nadzór nad taborem samochodowym, ciągnikami, koparkami itp. 

11.wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo wodne,

12.prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska gminnego,

13.gospodarowanie budynkami komunalnymi oraz zasobem mieszkaniowym; nadzorowanie realizacji planów przeglądów, remontów bieżących i kapitalnych,

14.inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości referatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-13 08:58:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-01 09:16:54
  • Liczba odsłon: 6254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6181729]

przewiń do góry