OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY MAŁA WIEŚ

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1,   09-460 Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

referent ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

 

I.             Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

1)       posiadanie polskiego obywatelstwa ,

2)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych   ,

3)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,

4)       niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)       nieposzlakowana opinia,

6)       wykształcenie wyższe I lub II stopnia,

7)       umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa,

8)       biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1)       doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych,

2)       wiedza w zakresie przepisów prawa a w szczególności ustroju administracji publicznej, przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym , planowania przestrzennego   i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

3)       orientacja w zagadnieniach rozwoju Gminy Mała Wieś,

4)       umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

               Do zadań stanowiska ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska należy:

a)przygotowywanie niezbędnych materiałów do opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)podejmowanie czynności w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz nadzór nad realizacją ustaleń planów,

c)udostępnianie miejscowego planu zagospodarowania do wglądu, wydawanie wypisów i wyrysów z planów,

d)prowadzenie aktualizowanego rejestru planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie oryginałów tych planów oraz materiałów z tym związanych,

e)prowadzenie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy

f)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

g)przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,

h) dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu,

i)współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-technicznego i budowlanego,

j)realizacja zadań wynikających z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

k)wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego

l) wydawanie opinii urbanistycznych dla obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę

ł) wydawanie   opinii w formie postanowienia dotyczących podziału działek,

m) prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką i planistyczną,

n) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych;

 

 1. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny

2)       życiorys – curriculum vitae ( z podaniem telefonu kontaktowego),

3)       kwestionariusz osobowy

4)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)       kserokopie świadectw pracy,

6)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Wymogi formalne:

1)       złożenie wymaganych dokumentów,

2)       spełnienie wymogów związanych ze stanowiskiem określonych w punktach I i II.

 

Ważne:

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.     

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania oraz dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicz: referent ds.gospodarki przestrzennej i ochrony środowisk''

do dnia 16   września   2013 roku , w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, pokój nr 7- sekretariat, do godz. 15.00 lub drogą pocztową na adres urzędu.   Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych pocztą – decyduje data stempla pocztowego. .

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy pod adresem: www.malawies.bip.org.pl   oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

            Wyłoniony kandydat do zatrudnienia zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

            Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokóle z naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty pozostałych osób będą wydawane przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru, nieodebrane dokumenty po tym okresie zostaną zniszczone.

 

VI.    Informacje uzupełniające:

 1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mała Wieś w m-cu sierpień 2013r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6%.
 2. dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz Gminy Mała Wieś, tel. 24 2697964 lub osobiście w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

 

Mała Wieś, dnia 03 wrzesień 2013r.

Wójt Gminy Mała Wieś

                                                                                                                   Andrzej Barciński
Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych

3. Oświadczenie o niekarnalności

4. Oświadczenie o obywatelstwie

5. Oświadczenie o stanie zdrowia

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-03 09:58:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzelak Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 07:58:33
 • Liczba odsłon: 7401
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6592420]

przewiń do góry