Mała Wieś, dn. 18.07.2011 r.

 

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

do przeprowadzenia naboru

na wolne  stanowisko urzędnicze   

informatyk w Urzędzie Gminy   w Małej Wsi.

 

 

Komisja w składzie:

  1. Mirosław Banach     - Przewodniczący
  2. Hubert Luśniewski             - Członek
  3. Wanda Dębska                 - Członek          

została powołana przez Wójta Gminy Mała Wieś Zarządzeniem Nr 42/38/2011                   z dnia  06 lipca 2011 roku

 

Termin składania ofert w Urzędzie Gminy Mała Wieś upłynął w dn. 15.07.2011 r o godz. 10oo.  W tym terminie wpłynęła 1 oferta

  1. Andrzej Ulicki  zam.  Nowe Gałki 23 , 09-460 Mała Wieś

 

Po przejrzeniu oferty stwierdzono, że członkowie Komisji nie są spokrewnieni                                  z kandydatem.

 

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca  br o godz 13oo., Komisja dokonała sprawdzenia oferty pod względem formalnym. Kandydat  spełnia wymogi formalne  w kierunku wymaganym na tym stanowisku.

 

    Komisja zaprosiła do rozmowy kwalifikacyjnej  Pana Andrzeja Ulickiego w dniu  18 lipca 2011 r na godz. 8oo  .

 

    Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem , w wyniku przeprowadzonej rozmowy Komisja postanowiła zakwalifikować Pana Andrzeja Ulickiego  do zatrudnienia na stanowisko informatyk.

Podpisy Komisji:

1. Mirosław Banach            Przewodniczący    

2. Hubert Luśniewski           Członek                

3. Wanda Dębska                Członek

Wójt Gminy Mała Wieś

ogłasza konkurs na  stanowisko

informatyka

w Urzędzie Gminy w Małej Wsi

I. Określenie stanowiska urz ę dniczego:

Stanowisko: informatyk

Wymiar czasu pracy: nie pełny wymiar czasu pracy (3/4 etatu)

Miejsce wykonywania pracy: Urz ą d Gminy w Mała Wsi

Rodzaj umowy: umowa o prac ę

 

II. Niezb ę dne wymagania w odniesieniu do kandydata:

1)    posiada obywatelstwo polskie  i  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych;

2)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

3)    nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

4)    wykształcenie co najmniej średnie techniczne;

5)    co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku informatyka
lub pokrewnym w jednostkach samorządu terytorialnego;

6)    znajomość  na poziomie administracyjnym systemów operacyjnych MS Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7, UNIX/Linux oraz NetWare Novell;

7)    znajomość technik programowania: VisualBasic, Delphi, C#, XML;

8)    znajomość programów: Płatnik, Micropesel, USC, FK, MS Office;

9)    doświadczenie w administrowaniu siecią komputerową opartą
na Windows Serwer 2003 R2 / 2008 R2 - Active Directory;

10)    znajomość projektowania i obsługi relacyjnych baz danych MySQL, Microsoft SQL Server 2005, MS Access 2003/2007;

11)    administracja bazami danych;

12)    utrzymanie i rozwój istniejących oraz nowych systemów informatycznych;

13)    dobra znajomość protokołów sieciowych (TCP/IP, RIP, OSFP, BGP, itp.);

14)    dobra znajomość PHP, (X)HTML/CSS, SQL;

15)    znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych
i archiwizacją danych;

16)    doświadczenie w administracji aktywnymi i pasywnymi urządzeniami sieciowymi;

17)    znajomość  zagadnień z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, itp.);

18)    znajomość zagadnień budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego;

19)      doświadczenie i umiejętność administrowania sieciami LAN, WLAN, VPN;

20)    doskonała znajomość technologii VoIP;

 

III. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do kandydata:

1)    doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;

2)    zdolność  analitycznego myślenia i umiejętność  pracy w zespole;

3)    komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność;

4)    obsługa programów graficznych;

5)    umiejętność tworzenia stron internetowych;

6)    monitorowanie zasobów infrastruktury teleinformatycznej;

6)    posiadanie certyfikatu ITIL Foundation v3.0;

8)    prawo jazdy kat. B.

 

IV. Zakres  podstawowych  obowi ą zków:

1)      prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej Urzędu;

2)      administrowanie serwerem;

3)      dokonywanie bieżących przeglądów  i konserwacji  sprzętu komputerowego;

4)      wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych Windows;

5)      instalowanie systemów i programów komputerowych;

6)      dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych;

7)      zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów;

8)      zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy;

9)      prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stroną internetową
i pocztą elektroniczną Urzędu;

10) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego Urzędu;

11) analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie;

12) współpraca w zakresie opracowywania wniosków o fundusze unijne;

13) prowadzenie spraw z zakresu obsługi elektronicznej komunikacji
z Głównym Urzędem Statystycznym;

14) prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki;

15) wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz  sprzętem.

 

V. Wymagane dokumenty i o ś wiadczenia:

1)    CV;

2)    list motywacyjny;

3)    kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, świadectwa ukończenia szkoły,

4)    kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy;

5)    kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach;

6)    podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności;

7)    kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku informatyka;

8)    oświadczenie wyrażające zgodę  kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacyjnych;

9)    kserokopia prawa jazdy.

 

Dokumenty nale ż y zło ż y ć do dnia 15  lipca  2011r. do godz. 10.00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na konkurs na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Mała Wieś”
w siedzibie Urzędu Gminy w Małej Wsi, pok. nr 7 (sekretariat)

lub na adres: Urz ą d Gminy Mała Wieś, 09-460 Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1 do dnia 15 lipca 2011r. (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24-2697960, 24-2697964.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mała Wieś.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Mała Wieś, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-21 11:30:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-18 08:58:26
  • Liczba odsłon: 2357
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6615536]

przewiń do góry