ZAWIADOMIENIE

stron postępowania poprzez publiczne ogłoszenie

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art.  74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Mała Wieś

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku  dla inwestycji pn. „Likwidacja przecieku wałów wstecznych rzeki Mołtawy w miejscowości Kępa Polska i wałów prawobrzeżnych Wisły”. Inwestycja  będzie zlokalizowana w gminie Bodzanów i Mała Wieś w miejscowościach Kępa Polska, Podgórze i Zakrzewo. 

Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Strony mogą  zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, w pokoju nr 4  w godzinach pracy Urzędu.

Równocześnie zawiadamia się, że na obecnym etapie Wójt Gminy Mała Wieś zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z prośbą o opinię, czy jest potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm./ w przypadku jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach organów administracji państwowej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Informuje się  strony tego postępowania o wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu w każdym jego stadium i wypowiadania się co do zebranej dokumentacji w sprawie.                      

Otrzymują:

1.    Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu  Gminy Bodzanów i Mała Wieś, na stronie internetowej BIP i tablicach ogłoszeń sołectwa Kępa Polska, Zakrzewo, Podgórze.

2.    Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku

3.    a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-21 09:30:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-21 09:30:38
  • Liczba odsłon: 6155
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6596928]

przewiń do góry