Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2017 roku

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.  z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1 oraz Uchwałą Nr 173/XXIV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzanych na terenie Gminy Mała Wieś przez inne niż Gmina Mała Wieś osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Gmina Mała Wieś informuję, że podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla:

1)      oddziału przedszkolnego niepublicznej szkoły podstawowej wyniosła:

Miesiąc

Kwota dotacji na 1 dziecko

Styczeń

444,54 zł

Luty

444,54 zł

Marzec

444,54 zł

Kwiecień

444,54 zł

Maj

444,54 zł

Czerwiec

444,54 zł

Lipiec

444,54 zł

Sierpień

444,54 zł

Wrzesień

401,47 zł

Październik

392,09 zł

Statystyczna liczba dzieci w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły podstawowej pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym oddziale przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi – 39 dzieci ( stan na 30.09.2016 r.), 41 dzieci w okresie od stycznia do lutego, zaś od marca- 43 dzieci.

W związku z przeprowadzoną aktualizacją statystyczna liczba dzieci w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły podstawowej pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych                      w tym oddziale przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 43,67 (stan na 30.09.2017 r.)

2)      niepublicznej szkoły podstawowej wyniosła:

Miesiąc

Kwota dotacji na 1 dziecko

Styczeń

 839,10 zł

Luty

839,10 zł

Marzec

839,10 zł

Kwiecień

839,10 zł

Maj

839,10 zł

Czerwiec

839,10 zł

Lipiec