P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2003

Z Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 17 października 2003 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 12 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni :
1. Durałek Mariusz
2. Michalczewska Anna
3. Wójcik Henryk


Do pkt. 1 porządku obrad

Pan Ryszard Gankowski Przewodniczący rady Gminy powitał radnych , radnych , radnych powiatowych ,sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad Sesji , zwrócił się z pytaniem czy są jakieś wnioski i uwagi do porządku obrad.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Wojciech Zmysłowski , który chciałby skreślić z porządku obrad pkt. 11 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym posadowionym na działce nr ewid. 309/5 , położonej w Małej Wsi przy ul. Kochanowskiego 12 pow. płocki.
Wójt powiedział , że Komisja Oświaty zwróciła się z zapytaniem o celowość sprzedaży tej nieruchomości. Dyrektor Gimnazjum jak i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Wsi uważają , że budynek jest bardzo przydatny , dlatego też Wójt uważa iż należy wycofać z punktu obrad sprzedaż tego budynku i działki.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek , w wyniku głosowania / 12 za / został skreślony z porządku obrad powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił porządek obrad Sesji , w wyniku głosowania /12 za/ porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym .
6. Prezentacja firm propagujących uprawę roślin bioenergetycznych.
7. Dyskusja nt perspektyw modernizacji dróg powiatowych i ewentualnie możliwości wspólnych działań na tym odcinku w latach 2004 – 2006 z udziałem Pana Starosty.
8. Podjecie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Mała Wieś na 2003 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany pkt. 6 i pkt. 7 w Rozdziale III § 5 w załączniku do Uchwały Nr 50/V/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku dotyczącego ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym posadowionym na działce nr ewid. 144/1 , położonej w Małej Wsi pow. płocki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 1 segmentem budynku mieszkalnego dwurodzinnego posadowionym na działce nr ewid. 309/7 , położonej w Małej Wsi przy ul. Kochanowskiego 12, pow. płocki.
12. Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej ! segmentem budynku mieszkalnego dwurodzinnego użytkowanego przez Alicję i Ryszarda Strzemiecznych , posadowionym na działce nr ewid. 309/8 , położonej w Małej Wsi przy ul. Kochanowskiego 12 , pow. płocki.
13. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 309/8 położonej w Małej Wsi na rzecz dotychczasowych najemców.
14. Podjęcie wyboru w sprawie ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku na kadencję lat 2004 – 2007.
15. Sprawy różne.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
17. Zamkniecie obrad.


Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było , w wyniku głosowania / 12 za/ protokół został przyjęty bez zmian.
Do pkt. 4 porządku obrad

Radny Pan Ryszard Królikowski zwrócił się z pytaniem , czy jest możliwe zalanie cementem placu przy przystanku w Dzierżanowie , jest to teren Agencji.


Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
Wydano następujące zarządzenia :
- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.
- w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Mała Wieś.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży działki gminnej nr ewid. 31/40 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
- w sprawie powołania komisji ds. podziału zdeponowanej dokumentacji z wyborów samorządowych i referendum.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Orszymowo.
- w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w uprawach rolnych w 2003 r na skutek klęski suszowej.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
- w sprawie powołania Komisji przyznającej nagrody dla dyrektorów szkół w roku szkolnym 2003/2004 .
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r – dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu.
- w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru zrealizowanej inwestycji „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Borzeń gm. Mała Wieś”.
Wójt poinformował zebranych , że jest ogłoszony przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsiach Podgórze i Podgórze Parcele , który odbędzie się w dniu 27 października b.r.
Pani Kierownik GOPS –u zasygnalizowała , że jest bardzo mało pieniędzy na zasiłki i jeżeli będzie taka potrzeba to trzeba będzie przekazać pieniądze z budżetu gminy.
Uwag do przedłożonego sprawozdania radni nie wnieśli.
Wójt Gminy powitał przybyłych mieszkańców Gminy Mała Wieś i Gminy Wyszogród , którzy uczestniczyli w wyciąganiu zwłok młodzieży , która utopiła się w rzece Wiśle w miesiącu sierpniu 2003 roku.. Wójt złożył podziękowanie ochotnikom , którzy brali udział w tej akcji , za poniesiony czas i trud , który nie można wycenić , za społeczną postawę :
Dyplomami uznania oraz niewielką kwotą pieniężną zostały obdarowane niżej wymienione osoby :
1. Sławomir Leonarczyk
2. Benedykt Leonarczyk
3. Marek Szkop
4. Piotr Kozicki
5. Sławomir Ząbek


Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski poprosił Pana Sekretarza o zaprezentowanie filmu odnośnie propagowania i zakładania plantacji Wierzby Energetycznej. Uprawa wierzby energetycznej to alternatywa dla rolnictwa , najtańsze i czyste źródło energii.
Radni oraz sołtysi z terenu gminy Mała Wieś jak i ościennych gmin uczestniczyli w wycieczce szkoleniowej w okolice Kętrzyna do zakładu który zajmuje się produkcją roślin bioenergetycznych, do których również należą – malwa pelsynwańska , topinambór , konopia indyjska . Rośliny te mogą być uprawiane na glebach klasy V i VI i dlatego też Pan Sekretarz zachęcał zgromadzonych do zainteresowania się produkcją tych roślin.
Przedsiębiorstwa Upraw Ekologicznych zapewniają odbiór uzyskanych plonów wierzby , bo jak wiadomo produkcja biomasy jest szansą dla polskiego rolnictwa.
Przedstawiciel Firmy KOMET zaprezentował zebranym wytłaczarki oleju przystosowane do tłoczenia oleju z rzepaku. Uzyskany na drodze niskotemperaturowego tłoczenia olej może być wykorzystywane do wielu celów :
- jako olej spożywczy,
- jako olej opałowy do ogrzewania budynków ,
- jako paliwo do napędzania samochodów , ciągników i maszyn rolniczych,
- jako olej smarny
- wytłoki powstające w procesie tłoczenia mogą być wykorzystywane jako pełnowartościowa pasza dla zwierząt hodowlanych
- słoma rzepakowa może być stosowana jako surowiec opałowy do ogrzewania mieszkań
- w przypadku większych ilości można odsprzedawać zarówno paliwo jak i pasze z zyskiem dla producenta.
Powyższa firma oferuje pomoc dla tych osób , które chciałyby zakupić wytłaczarki oleju, a jak powiedział przedstawiciel Firmy Komet jest to przyszłość dla polskiego rolnictwa.

Do pkt. 7 porządku obrad

Perspektywa budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Mała Wieś .
Wójt Gminy powitał przybyłego na Sesję Rady Gminy Pana Bogumiła Sobieskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych , który przybył na Sesję Rady Gminy w zastępstwie Pana Starosty.
Głos zabrał Wójt Gminy poinformował radnych , że w roku 2004 planowane jest dokończenie budowy drogi Zakrzewo – Podgórze , koszt ze strony gminy wyniesie około 340 tys. złotych , taka sama kwota obciąży Starostwo , a 680 tys. złotych będzie pozyskane z funduszy SAPARD.
Następne w kolejności drogi to te , którymi dowożone są dzieci do szkół czyli droga relacji Chylin – Gałki – Niździn odcinek około 5 km.
Następnie to nie należy zapomnieć o drogach gminnych , położenie bruku w Chylinie , modernizacja drogi Lasocin – Nakwasin , uzupełnienie drugą warstwą asfaltu drogi Święcice - Liwin.
W następnej lub równorzędnej kolejności to położenie asfaltu na uliczkach w Małej Wsi. Jeżeli w przyszłym roku Gmina zakończy wodociągowanie to w następnych latach pozostają remonty dróg na terenie Gminy.

Głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Pan Bogusław Sobieski, który od wielu lat zajmuje się drogami na tym terenie. Jest 822km dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg , z tego 220 km wymaga pełnej modernizacji , pozostałe 600 km wymaga również bieżących napraw i konserwacji. Subwencja drogowa na powiat wynosiła około 5mln. złotych na bieżące utrzymanie dróg , a od 2004 roku skończyła się subwencja , na dzień dzisiejszy nie ma wskaźników na finansowanie samorządów.
Powiat dwa lata temu opracował program modernizacji dróg , został zaciągnięty kredyt w postaci obligacji państwowych na kwotę 13,5 mln złotych , program został zrealizowany w całości. W ramach tych pieniędzy pozyskiwano dodatkowe środki z Funduszy Aktywizacji Obszarów Wiejskich , między innymi z takich środków była realizowana droga w Podgórzu , droga w gminie Wyszogród . Aby pozyskać fundusze z SAPARD to każde zadanie należy sfinansować w całości , a później w części następuje zwrot poniesionych kosztów. W 2004 roku zostanie zrealizowana w powiecie płockim tylko droga w Podgórzu na dalsze inwestycje nie ma pieniędzy.
Radny Pan Ryszard Królikowski zwrócił się z pytaniem jaka jest możliwość naprawy drogi relacji Blichowo – Kobylniki oraz uzupełnienie poboczy na drodze od Dzierżanowa do Małej Wsi.
Pan Sobieski powiedział , że na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy na remont poboczy , odnośnie drogi od Blichowa do Kobylnik , pozyskano środki w kwocie 200 tys. złotych , gmina dała swój udział i wyremontowany został odcinek 1 km.
Sołtys wsi Pan Honorat Sobański podziękował za poszerzenie drogi w Orszymowie , ale prosi o odprowadzenie wody z rowu przy sklepie , woda będzie się przelewać przez asfalt jak to jest do tej pory. Należałoby odprowadzić wodę do strugi.
Pan Gankowski Konstanty sołtys wsi Wilkanowo zwrócił się z prośbą o udrożnienie i pogłębienie rowu w Wilkanowie do krzyżówek Orszymowskich.
Radny Pan Andrzej Pielat zwrócił się z pytaniem co się dzieje z pieniędzmi za Winiety - Dyrektor Sobieski powiedział , że wszystkie pieniądze są odprowadzane do budżetu państwa , w przyszłym roku ma nie być opłaty drogowej wliczona będzie w paliwo z tego 12 % ma pozostać na drogi krajowe , a jak będą finansowane samorządy to jest nie wiadomo.
Radny Pan Zbigniew Cichocki zwrócił się z pytaniem czy jest możliwe położenie asfaltu na bruku od Wilkanowa do Nakwasina przynajmniej na odcinku 500 mb.
Pan Sobieski powiedział , że droga Wilkanowo – Nakwasin nie będzie realizowana , są ważniejsze drogi w powiecie , drogi które są uczęszczane przez kilka gmin a nie dla dobra mieszkańców danej wsi. Dyrektor Sobieski obiecuje poprawę poboczy w ramach posiadanych środków.
Radny Pan Jerzy Janczarek zwrócił się z pytaniem jak będzie realizowane zimowe utrzymanie dróg , gdyż co roku jest problem na drodze od Gałek do Niździna .
Dyrektor Sobieski powiedział , że nie wolno jest posypywać dróg gruntowych z uwagi na skażenie środowiska , posypywane są drogi utwardzone z wyraźnym spadkiem gdyż nie można sparaliżować przejezdności , w ubiegłym roku jeden dzień odśnieżania i posypywania wyniósł 20 tys. złotych. Z uwagi na to trzeba tak gospodarować pieniędzmi aby starczyło jak najdłużej.
Więcej pytań do Pana Dyrektora Sobieskiego nie było , Wójt Gminy podziękował za przybycie na Sesję Rady Gminy i wyjaśnienie finansowania i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Mała Wieś.

Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mała Wieś na 2004 r.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 12 za / uchwał została podjęta jednogłośnie .


Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany pkt. 6 i pkt. 7 w Rozdziale III § 5 w załączniku do uchwały Nr 50/V/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku dotyczącego ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
Głos w tej sprawie zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu , który zaznaczył iż przyznawania nagród przez Komisje powołane przez Wójta i Dyrektora Szkoły nie jest zgodne z przepisami gdyż nagrody zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela przyznaje Wójt i Dyrektor Szkoły.
Radny Pan Krzysztof Dębski zwrócił uwagę iż popełniono błąd , Komisja powołana przez Wójta i Dyrektora Szkoły ma za zadanie zaopiniować wnioski o przyznanie nagrody a nie przyznawać tej nagrody . W uchwale Nr 50/V/2003 Rady Gminy jest zapis Komisja ds. Przyznawania Nagród , dlatego też wnioskuje o nie uchwalanie zmiany przedstawionego projektu uchwały , poprawić całą uchwałę i przedstawić na najbliższej Sesji Rady Gminy.
Radni przychylili się do wniosku , w wyniku głosowania / 12 za / nie została podjęta powyższa uchwała.

Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym posadowionym na działce nr ewid. 309/5 , położonej w Małej Wsi , pow. płocki.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 12 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 11 porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 1 segmentem budynku mieszkalnego dwurodzinnego posadowionym na działce nr ewid. 309/7 , położonej w Małej Wsi przy ul. Kochanowskiego 12 .
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 12 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 12 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej 1 segmentem budynku mieszkalnego dwurodzinnego użytkowanego przez Alicję i Ryszarda Strzemiecznych , posadowionym na działce nr ewid. 309/8 położonej w Małej Wsi przy ul. Kochanowskiego 12.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono , w wyniku głosowania / 12 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 13 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr. ewid. 309/8 położonej w Małej Wsi na rzecz dotychczasowych najemców.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy , powiedział , że nieruchomość ta została oszacowana przez rzeczoznawcę i Wójt jako projektodawca proponuje 25% bonifikaty przy sprzedaży tej nieruchomości .
Następnie głos zabrał Radny Pan Robert Rajewski , zaproponował bonifikatę w wysokości 30 %.
Więcej propozycji do projektu uchwały nie było. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący tj bonifikatę w wysokości 30 % . W wyniku głosowania / 10 za , 1 przeciw , 1 wstrzymujący się / wniosek został przyjęty . W związku z powyższym poprzedni wniosek upadł .
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 30 % przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 309/8 położonej w Małej Wsi na rzecz dotychczasowych najemców , w wyniku głosowania / 12 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 14 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku na kadencję lat 2004 – 2007 .
Głos w tej sprawie zabrał Sekretarz Gminy Pan Mirosław Banach , poinformował zebranych , że zgodnie z ustawą o ustroju sądów społecznych wyboru ławników dokonuje Rada Gminy w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Na poprzedniej Sesji Rada Gminy wybrała ze swego grona przedstawicieli do Komisji Opiniującej do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku.
Radny Pan Krzysztof Dębski odczytał protokół z posiedzenia tej Komisji , która pozytywnie zaopiniowała kandydatów na ławników po uprzednim zaciągnięciu opinii z Krajowego Rejestru Karnego / zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych/ .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej . Zgłoszono następujące osoby:
1. Szymczak Alfred
2. Porębski Andrzej
3. Królikowski Ryszard
Osoby te wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej .
Komisja się ukonstytuowała , wybrała ze swego grona Przewodniczącego , którym został Pan Alfred Szymczak. Przewodniczący Komisji odczytał Regulamin Głosowania , następnie rozdano karty do głosowania , karty zostały wrzucone do urny , następnie karty wyjęto i przeliczono.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania , który wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ławnikami do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku zostali wybrani :
1. Ostrowski henryk
2. Gawliński Andrzej
3. Stanisławska Elżbieta
4. Rajewska Elżbieta
w tym do orzekania w Wydziale Pracy
1. Izabela Gorzycka.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku na kadencję lat 2004 – 2007 , która w wyniku głosowania / 11 za , jedna osoba nie głosowała / została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 15 i 16 porządku obrad
Sprawy różne , odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wójt Gminy – odnośnie wylania na nawierzchnię cementu przy przystanku autobusowym w Dzierżanowie . Gmina nie może inwestować nie na swoim terenie , jeżeli rada zdecyduje o zakupie cementu to wtedy można to zadanie zrealizować . Rada Gminy w głosowaniu / 11 za , jedna osoba nie głosowała / podjęła decyzję o zakupie cementu i wykonaniu wylewki przy przystanku autobusowym w Dzierżanowie.

Pan Roman Grzelak Kierownik Gospodarki Komunalnej poinformował zebranych , że nauczyciele z Dzierżanowa nie wyrazili chęci zakupu domków za cenę uchwaloną na poprzedniej Sesji i w związku z tym Rada Gminy powinna podjąć decyzję o zawieszeniu realizacji sprzedaży tych domków w Dzierżanowie .
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski poddał pod głosowanie powyższy wniosek , w głosowaniu /11 za , jedna osoba nie głosowała / rada gminy podjęła decyzję o zawieszeniu realizacji procedury sprzedaży tych domków .

Pan Roman Grzelak Kierownik GKI wystąpił również z wnioskiem do rady o wydzielenie drogi dojazdowej do trzech działek w Węgrzynowie tj do świetlicy wiejskiej , do posesji Pani Bożeny Kossowskiej oraz do działki Pana Kordulasińskiego , byłaby to droga wydzielona z działki gminnej na wprost drogi , która prowadzi do wsi Brody Duże.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek , w wyniku głosowania / 11 za , jedna osoba nie głosowała / wniosek został przyjęty.

Wójt Gminy podziękował Panu Sołtysowi wsi Perki za czynny udział w Dniach Gminy Mała Wieś sołectwa Perki.

Wójt Gminy wystąpił do rady z inicjatywą wystosowania listu dziękczynnego dla Ojca Świętego z opkazjii25 –lecia pontyfikatu. Radni przychylili się do powyższej inicjatywy.

Do pkt. 17 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym , sołtysom oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady VIII Sesji Rady Gminy Mała Wieś.
Czas trwania obrad 10:00 - 14:20
Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:37:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:37:30
  • Liczba odsłon: 6542
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6531247]

przewiń do góry