Mała Wieś, 13.04.2018rINFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO  NA STANOWISKO   URZĘDNICZE DS. KANCELARYJNYCH , DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI GMINY W URZĘDZIE GMINY MAŁA WIEŚInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Adam Kacprzak zam. Nowe Arciszewo

 

 

                                 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Jadwiga Nowatkiewicz           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, działalności gospodarczej i promocji gminy w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

 

W wyniku ogłoszonego naboru na w/w stanowisko dokumenty złożyło 5 kandydatów

 

1.       Agata Wachaczyk zam. Mała Wieś

2.       Adam Kacprzak zam. Nowe Arciszewo

3.       Justyna Kopczyńska zam. Nowe Gałki

4.       Magdalena Piotrowska zam. Słupno

5.       Martyna Nowicka -   Lipkowska zam. Nowa Wieś

 

  Po dokonaniu oceny formalnej złożonej przez kandydatów dokumentów do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zakwalifikowały się następujące osoby:

 

1.       Agata Wachaczyk zam. Mała Wieś

2.       Adam Kacprzak zam. Nowe Arciszewo

3.       Magdalena Piotrowska zam. Słupno

4.       Martyna Nowicka - Lipkowska zam. Nowa Wieś

 


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowany telefonicznie.       

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Jadwiga Nowatkiewicz

 

Mała Wieś, 12.04.2018r

 

 

Urząd Gminy Mała Wieś,

                       ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.                      

Wójt Gminy Mała Wieś

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

ds. kancelaryjnych, działalności gospodarczej i promocji gminy

 

  1.   Wymagania niezbędne :

a) wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w kierunku adekwatnym do aplikowanego stanowiska,

b)  posiadane obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na postawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

f) nieposzlakowana opinia,

g) znajomość regulacji prawnych, a w szczególności:

-  ustawy o samorządzie gminnym,

-   ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

-  ustawy o ochronie danych osobowych ,

-  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

-  rozporządzenia w zakresie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt dla jst.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)   biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

b)   komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

c)   wysoka kultura osobista,

d)   kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

e)   znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś;

f)    znajomość podstawowych informacji o   Gminie Mała Wieś;

g)   umiejętność planowania pracy i koordynacji działań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział korespondencji i przesyłek;  

2)   prowadzenie dziennika korespondencji oraz zapewnienie właściwego obiegu dokumentów między komórkami organizacyjnymi Urzędu;

3)   wysyłanie korespondencji i przesyłek;

4)   obsługa i administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją       (EZD) oraz systemami dziedzinowymi, w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego";

5)   wsparcie merytoryczne pracowników Urzędu Gminy w zakresie obsługi EZD;                                                    6)   bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego w urzędzie;                                                                7)   prowadzenie inwentaryzacji sprzętu w Urzędzie;                                                                                               8)   bieżące wsparcie użytkowników systemów informatycznych;                                                                            9)   zapewnienie ciągłości pracy urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) znajdującego się w urzędzie;                                                                                                                                                                       10)   administrowanie stroną internetową Urzędu, BIP, pocztą elektroniczną, ePUAP, zapewnienie utrzymania domen i serwerów;

11)   umieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji promujących gminę, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami społecznymi, politycznymi, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami gminy;

12)   przygotowywanie materiałów promocyjnych gminy, współpraca z agencjami, firmami i jednostkami reklamowymi oraz twórcami w tym zakresie;

13)   pomoc w organizowaniu imprez rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, wystaw, konkursów itp. na terenie gminy i poza nią; promocja tych wydarzeń w Internecie;

14)   współpraca z redakcjami mediów (prasa, radio, telewizja): propagowanie działań urzędu i samorządu, osiągnięć gminy i jednostek samorządowych oraz informowanie o organizowanych imprezach;

15)  prowadzenie spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

16)   prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do przedsiębiorców oraz osób fizycznych planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych;

17) organizowanie i koordynowanie realizacji projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie;

18) prowadzenie innych spraw z zakresu działalności gospodarczej wynikających z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, w budynku bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych; praca w budynku zakładu oraz możliwe prowadzenie czynności poza zakładem od dnia 16 04 2018 r.

Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w
przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.   poz. 2046, ze zm.), wynosi 0 %.

 

6. Wymagane dokumenty.

a) List motywacyjny i curriculum vitae (CV).

b) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

c)Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

d) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

e)Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 f)Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 g)Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm. )

h)Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem,

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych  :

a)    Termin: 12 04 2018r  Godz:   12:00

b)   Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ds. kancelaryjnych, działalności gospodarczej i promocji gminy ” .

c)   Miejsce:

-  osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi,

-   listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy): Urząd Gminy Mała Wieś,   ul. Jana   Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

8. Informacje dodatkowe :

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa w dwóch etapach:

I etap  - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap  - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Informacje telefoniczne odnośnie naboru:   024 269 79 60

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-29 10:28:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-13 19:29:01
  • Liczba odsłon: 1347
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6592942]

przewiń do góry