OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY MAŁA WIEŚ

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1,   09-460 Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych

 

 1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

1)       obywatelstwo polskie,

2)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)       niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)       nieposzlakowana opinia,

5)       wykształcenie wyższe lub ukończony kurs o kierunku   związanym   z   zakresem zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku,

6)         znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

7)       biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),

 1. Wymagania dodatkowe:

1)       co najmniej roczny staż pracy,

2)       doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

3)       udział w szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       a) z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych:

1)       opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych,

2)       organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

3)       planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Wójta

4)       opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych gminy , a w szczególności:

a)       Planu Operacyjnego funkcjonowania gminy oraz stosowanych programów obronnych;

b)       projektu regulaminu organizacyjnego urzędu gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta, wprowadzającego w/w regulamin w życie,

c)       Dokumentacji Stałego Dyżuru

d)       organizowania i przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

e)       planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,

5)       opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

6)       realizowanie zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,

7)       opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

8)       prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

9)       opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym;

a)       Planu Obrony Cywilnej Gminy

b)       Planu Ochrony zabytków Gminy na wypadek konfliktu zbrojnego

c)       Planu Reagowania Kryzysowego

d)       Planu Pracy Gminnego Zespołu Reagowania

10)   zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Gminnego Zespołu Reagowania oraz dokumentowanie jego działania,

11)   organizowanie funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania,

12)   tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowanie do działań formacji obrony cywilnej,

13)   przygotowywanie i organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze gminy (miasta)

14)   zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu OC, utrzymywanie sprzętu OC w pełnej sprawności technicznej,

15)   monitorowanie możliwości wystąpienia zagrożeń dla ludności gminy i środowiska, bieżące analizowanie zagrożeń, a także doskonalenie metod ich rozpoznawania i zapobiegania im,

16)   przygotowanie i zabezpieczenie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania ludności oraz systemu łączności radiotelefonicznej zarządzania wojewody,

17)   przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń zapewniających warunki niezbędne do przetrwania (woda, ciepło),

18)   planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz oraz ujęć wody i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia,

19)   opracowanie i aktualizacja gminnego planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią      

     

   b) Z zakresu ochrony informacji niejawnych:

     1) pełnienie funkcji   p ełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych ,    do którego zakresu działania należy zapewnienie przestrzegania i stosowanie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w urzędzie, a w szczególności:

- organizowanie ochrony informacji niejawnych,

- klasyfikacja informacji niejawnych,

- udostępnianie informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie,

- współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,

- podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych, ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi, w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego, przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Wójta w odniesieniu do pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową, wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa - upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową - przekazywanie ich osobom sprawdzanym i zawiadamianie o tym Wójta, organizacja kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych.

        

    

    c) z zakresu ochrony danych osobowych

 

1)pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), do którego zadań   należy:

a)       opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych,

b)       nadzór nad procesem rejestracji zbiorów danych osobowych,

c)       nadzór nad aktualizacją informacji w zbiorach danych osobowych,

d)       opracowanie i aktualizacja instrukcji postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,

e)       pomoc przy określaniu indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,

f)         nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych,

g)       identyfikowanie i przeanalizowanie zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe, sygnalizowanie Wójtowi Gminy wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia zbiorów danych osobowych

h)      sygnalizowanie Wójtowi Gminy wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia zbiorów danych osobowych .

 

 1. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny

2)       życiorys – curriculum vitae ( z podaniem telefonu kontaktowego),

3)       kwestionariusz osobowy

4)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)       kserokopie świadectw pracy,

6)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Wymogi formalne:

1)       złożenie wymaganych dokumentów,

2)       spełnienie wymogów związanych ze stanowiskiem określonych w punktach I i II.

Ważne:

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 za zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.     

 

      Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania oraz dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych”   do dnia 14 sierpnia 2014 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, pokój nr 9- sekretariat, do godz. 15.00 lub drogą pocztową na adres urzędu.   Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy pod adresem: www.malawies.bip.org.pl   oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

            Wyłoniony kandydat do zatrudnienia zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

            Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokóle z naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty pozostałych osób będą wydawane przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru, nieodebrane dokumenty po tym okresie zostaną zniszczone.

 

VI.    Informacje uzupełniające:

 1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mała Wieś w m-cu czerwiec 2014r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6%.
 2. dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz Gminy Mała Wieś, tel. 24 2697964 lub osobiście w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Mała Wieś, dnia 31 lipiec 2014r.

Wójt Gminy Mała Wieś

                                                                                                   Andrzej Barciński


Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych

3. Oświadczenie o niekarnalności

4. Oświadczenie o obywatelstwie

5. Oświadczenie o stanie zdrowia

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-31 13:10:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-21 13:02:41
 • Liczba odsłon: 6461
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6592142]

przewiń do góry