Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr  323/XXXVIII/2014

Rady Gminy Mała Wieś

z dnia  10 lipca 2014 r

 

 

STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY W MAŁEJ WSI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zwane dalej „Gminnym Centrum Kultury" jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz. U. z 2012r. poz.406 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 642 ze zm.), ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze  zm.), ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj Dz.U. z 2013r. poz.313 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Organizatorem dla Gminnego Centrum Kultury jest Gmina Mała Wieś.
 2. Siedziba Gminnego Centrum Kultury mieści się w miejscowości Mała Wieś  ul. Warszawska 31.
 3. Gminne Centrum Kultury prowadzi Filie w miejscowości Dzierżanowo.
 4. Terenem działalności Gminnego Centrum Kultury jest gmina Mała Wieś.
 5. Gminne Centrum Kultury może działać również na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

§ 3

1.      Nadzór organizacyjny nad Gminnym Centrum Kultury sprawuje Wójt Gminy Mała Wieś.

2.  Nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnego Centrum Kultury w zakresie upowszechniania czytelnictwa  sprawuje Książnica im. Władysława Broniewskiego w Płocku - realizująca zadania powiatowej biblioteki publicznej.

 

 

§ 4

Gminne Centrum Kultury używa własnej pieczęci w pełnym brzmieniu z adresem oraz inne dane: nr telefonu, faksu, Regon, NIP.

§ 5

Gminne Centrum Kultury prowadzi działalność w zakresie:

1) upowszechniania kultury

2) upowszechniania czytelnictwa

 

 

Rozdział 2

CEL I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA

§ 6

 1. Celem Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie upowszechniania kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej.
 2. Celem Gminnego Centrum Kultury w zakresie upowszechniania czytelnictwa jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

§ 7

1. Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury w zakresie upowszechniania kultury   należy:
 1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 3. tworzenie warunków do rozwoju twórczości, rękodzieła artystycznego,
 4. koordynowanie działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 5. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
 6. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych wspierających rozwój lokalny,
 7. prowadzenie innych zadań objętych przepisami prawa,

 

2. Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury w zakresie upowszechniania  czytelnictwa należy:
 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 3. popularyzacja książek i czytelnictwa,
 4. udostępnianie zbiorów na miejscu z uwzględniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, wypożyczanie na zewnątrz i pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
 5. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
 6. współdziałanie z Powiatową Biblioteka Publiczną w Płocku pełniącą funkcję biblioteki powiatowej, bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Mała Wieś,
 7. podejmowanie innych zadań dla zaspokajania społecznych potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Mała Wieś,
 8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 9. inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej Gminy Mała Wieś oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury,
 10. prowadzenie innych zadań objętych przepisami prawa,

 

3. Gminne Centrum Kultury może prowadzić działalność w zakresie:
 1. świadczenia usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych,
 2. prowadzenia kursów gry na instrumentach, zajęcia plastyczne i artystyczne itp.
 3. organizowanie imprez własnych i zleconych,
 4. wynajmowanie administrowanych pomieszczeń w celu maksymalnego wykorzystania obiektu, pod warunkiem , że nie powoduje to ograniczenia działalności statutowej,

 

 

Rozdział 3.
ORGANIZACJA

§ 8

W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzą:

 1. dyrektor
 2. pracownicy właściwi ds. kultury
 3. pracownicy właściwi ds. czytelnictwa
 4. główny księgowy

§ 9

 1. Gminnym Centrum Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
 2. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury są bezpośrednio merytorycznie podporządkowani dyrektorowi.
 3. Dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
 4. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 5. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
 6. Dyrektor jest organem zarządzającym Gminnego Centrum Kultury oraz przełożonym pracowników Gminnego Centrum Kultury.
 7. W Gminnym Centrum Kultury pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.
 8. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
 9. W stosunku pracy z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury oraz pozostałymi pracownikami mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy.
 10. Organizację wewnętrzną Gminnego Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.

 

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10

 1. Gminne Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.
 2. Gminne Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 3. Gminne Centrum Kultury otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
 4. Gminne Centrum Kultury może uzyskiwać środki finansowe z:
  •  wpływów z własnej działalności,
  • środków pozyskiwanych z programów rządowych oraz Unii Europejskiej,
  • wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
  • spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
  • innych źródeł.
 5. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury  jest plan finansowy opracowany  zadaniowo przez Dyrektora,
 6. Gminne Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 11

 1. Podstawą działalności Gminnego Centrum Kultury jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury zatwierdza Wójt Gminy Mała Wieś.
 3. Gminne Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Statut Gminnego Centrum Kultury nadaje uchwała Rady Gminy.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym do jego nadania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury -  Gminnego Ośrodka Kultury Małej Wsi oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi i utworzenia Gminnego Centrum KulturyMultiOsada w Małej Wsi

 

W dniu 29 maja 2013 roku Rady Gminy Mała Wieś podjęła Uchwałę Nr 209/XXVII/2013 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi.  Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana została do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mała Wieś oraz na tablicy ogłoszeń w budynku: Urzędu Gminy w Małej Wsi, Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 8  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst. jedn. Dz. U. z 2012r.poz. 642 ze zm.) uzyskano:

 1. pozytywną opinię Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego  w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury – pismo znak Instr.071/24/13 z dnia 13.08.2013r.
 2. pozytywną opinię Krajowej Rady Bibliotecznej dotyczącą wniosku w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej z Ośrodkiem Kultury w Małej Wsi- pismo znak XVI/063/91/13 z dnia 30.01.2014r.
 3. zgodę Pana Bogdana Zdrojewskiego MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO na połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małej Wsi  - pismo znak DMP/1219/14/AC z dnia 14.03.2014r. W związku z powyższym uwzględnione zostały ustawowe uwarunkowania dotyczące trybu połączenia ww. instytucji wynikające z przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-04 11:09:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 11:09:35
 • Liczba odsłon: 7232
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6531274]

przewiń do góry