INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Mała Wieś

na stanowisko

 

koordynator-specjalista ds. inwestycji, budownictwa, gospodarki mieszkaniowej

............................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

       Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a/ wybrany/a Pan/Pani

:  Barbara Dominikiewicz

...........................................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkała

09-450 Wyszogród, ul. Klasztorna 29

...........................................................................

(miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie:

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Pani Barbara Dominikiewicz spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W procedurze naboru wykazała się dużą znajomością zagadnień związanych z tym stanowiskiem.Wójt Gminy Mała Wieś

Andrzej BarcińskiOGŁOSZENIE URZĘDU GMINY MAŁA WIEŚ

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1,   09-460 Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

koordynator-specjalista ds. inwestycji, budownictwa, gospodarki mieszkaniowej (niepełny wymiar czasu pracy – ½ etatu)

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

1)       posiadanie polskiego obywatelstwa ,

2)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych   ,

3)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,

4)       niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)       nieposzlakowana opinia,

6)       wykształcenie wyższe I lub II stopnia,

7)       umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa,

8)       biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),

 1. Wymagania dodatkowe:

1)       posiadanie uprawnień budowlanych,

2)       doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych,

3)       wiedza w zakresie przepisów prawa a w szczególności ustroju administracji publicznej, przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym , prawo budowlane , zamówienia publiczne i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

4)       doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia inwestycji budowlanych,

5)       doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia procesu inwestycyjnego,

organizacji i nadzoru robót budowlanych,

6)       doświadczenie w prowadzeniu inwestycji dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,

7)       orientacja w zagadnieniach rozwoju Gminy Mała Wieś,

8)       umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

               a) w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

1)       opracowywanie i aktualizowanie projektów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

2)       opracowywanie i aktualizowanie projektów zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy z kierownikiem urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel,

3)       sprawozdawczość z zakresu zasobów mieszkaniowych,

4)       inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów z przepisów szczególnych.

       b) w zakresie   inwestycji, budownictwa:

1)       prowadzenie spraw związanych z planowaniem oraz realizacją inwestycji, modernizacją urządzeń technicznych, obiektów gminnych, z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną, realizacja przepisów ustawy prawo budowlane w odniesieniu do użytkowania i zarządzania obiektami będącymi własnością gminy,

2)       przygotowanie materiałów dla potrzeb przeprowadzenia procedur przetargowych na inwestycje i prace modernizacyjne,

3)       kierowanie i nadzór nad należytym przebiegiem realizacji inwestycji,

4)       współpraca ze stanowiskiem do spraw zamówień publicznych w zakresie przygotowania SIWZ,

5)       udział w pracach komisji przetargowych i odbiorowych,

6)       kontrola terminowości wykonania robót w stosunku do przedstawionych harmonogramów,

7)       inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych w zakresie inwestycji, prawa budowlanego,

8)       współpraca z organami administracji rządowej w zakresie nadzoru budowlanego,

9)       wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny

2)       życiorys – curriculum vitae ( z podaniem telefonu kontaktowego),

3)       kwestionariusz osobowy

4)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)       kserokopie świadectw pracy,

6)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Wymogi formalne:

1)       złożenie wymaganych dokumentów,

2)       spełnienie wymogów związanych ze stanowiskiem określonych w punktach I i II.

Ważne:

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 za zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.     

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania oraz dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicz:   koordynator-specjalista ds. inwestycji, budownictwa, gospodarki mieszkaniowej” do dnia 24 czerwca 2013 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, pokój nr 7- sekretariat, do godz. 15.00 lub drogą pocztową na adres urzędu.   Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych pocztą – decyduje data stempla pocztowego. .

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy pod adresem: www.malawies.bip.org.pl   oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

            Wyłoniony kandydat do zatrudnienia zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

            Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokóle z naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty pozostałych osób będą wydawane przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru, nieodebrane dokumenty po tym okresie zostaną zniszczone.

 

VI.    Informacje uzupełniające:

 1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mała Wieś w m-cu maj 2013r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6%.
 2. dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz Gminy Mała Wieś, tel. 24 2697964 lub osobiście w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

 

Mała Wieś, dnia 10 czerwca 2013r.

Wójt Gminy Mała Wieś

Andrzej BarcińskiZałączniki:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych

3. Oświadczenie o niekarnalności

4. Oświadczenie o obywatelstwie

5. Oświadczenie o stanie zdrowia

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-10 11:18:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzelak Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-28 11:56:15
 • Liczba odsłon: 6964
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6615701]

przewiń do góry