Urząd Gminy Mała Wieś,

ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Wójt Gminy Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i ochrony ppoż.

  1.   Wymagania niezbędne  :

a) wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w kierunku adekwatnym do aplikowanego stanowiska,

b)  posiadane obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na postawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

c)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

e)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

f)    nieposzlakowana opinia,

g)   znajomość regulacji prawnych, a w szczególności:

-     ustawy o samorządzie gminnym,

-     ustawy o ochronie danych osobowych ,

-     ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

-     ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

-     ustawy o stanie klęski żywiołowej,

-     ustawy o ochronie informacji niejawnych,

-     ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)   umiejętność planowania pracy i koordynacji działań,

b)   komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

c)    wysoka kultura osobista,

d)    kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

e)    znajomość struktury, infrastruktury i charakterystyki Gminy Mała Wieś,

f)    biegła znajomość obsługi komputera.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  realizowanie wszelkich spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, planowania obronnego, wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

b)     organizowanie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy oraz pełnienie funkcji P ełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych  ,

c)         realizacja zadań wynikających z ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy   oraz pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

d)       realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, współpraca z OSP.

 

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, w budynku bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych; praca w budynku zakładu oraz możliwe prowadzenie czynności poza zakładem.

Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w
przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), wynosi 0 %.

 

6. Wymagane dokumenty.

a)  List motywacyjny i curriculum vitae (CV).

b)  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

c)   Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

 d)  Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 e) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 f) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 g) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2014 r. poz.1182 z póź.zm.)

h)   Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem,

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych  :

a)   Termin: 2015-04-20,  Godz: 15:00.

b)   Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i ochrony ppoż.

c)   Miejsce:

-  osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi,

- listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy): Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

8. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa w dwóch etapach:

I etap  - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap  - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Informacje telefoniczne odnośnie naboru:   024 269 79 60

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. 

Wójt Gminy Mała Wieś
 /Zygmunt Wojnarowski/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-03 10:16:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-14 08:47:19
  • Liczba odsłon: 7071
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6592310]

przewiń do góry