Mała Wieś, dn. 12.09.2011 r.

 

 

PPR 7624/3/11

 

 

 D E C Y Z J A

 

 

            Na podstawie   art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt. 4, art. 84  oraz  art.85 ust.  1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U z 2008r. Nr 199, poz.1227), a także § 3 ust. 1 pkt 80  Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia  rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213,poz. 1397 ze zm.) oraz  art.104 ustawy z  dnia  15 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  Nr 98, poz.1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 sierpnia  2011 roku ( data wpływu 09.08.2011r.), złożonego przez  Firmę  Biogazownia Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 2 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ”

 

 

 

Stwierdzam

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 2 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ”

 

 

Uzasadnienie

                  W dniu 09.08.2011 roku do Urzędu Gminy w Małej Wsi wpłynął wniosek Firmy Biogazownia Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 2 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ.

    Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczoną lokalizacją inwestycji, wypisy z rejestru gruntów oraz opłatę skarbową. 

 

    Po zapoznaniu się z dokumentacją, wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zawiadomiono strony postępowania (zawiadomienie z dnia 12.08.2011 r.) w trybie art.61 § 4 Kpa i w związku z art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr.199, poz.1227 ze zm.). Zawiadomienie z dnia 12.08.2011 r. zostało również zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu Gminy Mała Wieś, a także w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji. We wskazanym terminie - danym na zapoznanie się z dokumentacją sprawy –nie zostały złożone wnioski.

 

            Przedsięwzięcie zakwalifikowano do § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

 

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami poddanymi ochronie prawnej, w tym poza obszarami specjalnej ochrony Natura2000.

 

   W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając w myśl art.78 ust. 1 pkt 2, oraz art.64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) w dniu 10.08.2011 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu.  

 

Wynikiem wystąpień do w/w organów są nadesłane postanowienia:

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 18.08.2011 znak ZNS. 7170-588-204/2011.MP. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.08.2011r. znak WOOŚ-II.4240.993.2011.AM  wyrazili opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 2 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę wskazane opinie organów opiniujących, które nie są wiążące dla organu prowadzącego postępowanie oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Mała Wieś w postanowieniu z dnia 30.08.2011r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania.

 

            1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane Przedsięwzięcie polega na budowie biogazowi rolniczej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewid. 384/6 w miejscowości Mała Wieś, gm. Mała Wieś.

Substratami wykorzystywanymi do produkcji biogazu będzie gnojowica i obornik zmieszane z kiszonkami roślin energetycznych i wysłodków buraczanych ( ok. 264 Mg substratów transportowanych dziennie na teren biogazowi). Część spośród wyprodukowanej energii zostanie zagospodarowana na potrzeby własne obiektu, natomiast jej pozostała część wprowadzona będzie do krajowej sieci elektroenergetycznej po sprzęgnięciu jednostki wytwórczej z siecią dystrybucyjną 15 KV.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500-550 m na południe oraz ok. 200-360 m na północ i północny zachód.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie: Planowane Przedsięwzięcie polegające na budowie biogazowi rolniczej o mocy 2 MW połączone będzie z krajową siecią elektroenergetyczną po sprzęgnięciu jednostki wytwórczej z siecią dystrybucyjną 15 KV.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych:

Surowce i materiały wykorzystywane w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia dowożone będą bezpośrednio z magazynów stacjonarnych producenta i wykorzystywane na bieżąco.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będzie proces fermentacji biomasy roślinnej oraz odchodów zwierzęcych, a także proces spalania biogazu w generatorze. Planowane przedsięwzięcie związane będzie także z emisją substancji odorowych. Głównym źródłem emisji hałasu będzie praca generatora układu   kogeneracyjnego oraz ruchu pojazdów poruszających się po terenie inwestycji.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2.Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary wodno – błotne i inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży  poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży  poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary objęte ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Najbliższy obszar Natura 2000 – „Dolina Środkowej Wisły” i projektowany obszar „Kampinoska Dolina Wisły” znajduje się ok. 3,5 km od planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę lokalizację, a także zakres i skalę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony i integralność w/w obszaru oraz na spójność całej sieci Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w gminie Mała Wieś wynosi 58,7osób./km².

i)obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może

oddziaływać:

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będzie ono oddziaływać na najbliższe otoczenie. Emisja zanieczyszczeń i hałasu może przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska w miejscu realizacji inwestycji oraz najbliższego otoczenia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c ) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Z informacji przedłożonych we wniosku nie wynika, że istnieje możliwość wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą ograniczone przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności działania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

W dniu 30.08.2011 roku zgodnie z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) organ prowadzący postępowanie zawiadomił o zakończeniu postępowania i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie,  w formie pisemnej zostało rozesłane do wszystkich stron postępowania za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo umieszczono je na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mała Wieś pod adresem www.malawies.bip.org.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Na tym etapie prowadzonego postępowania, w ustalonym terminie, nikt nie stawił się w celu zapoznania z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie, nie wypowiedział się, ani nie zgłosił żadnych żądań.

Po rozpatrzeniu zebranych materiałów dowodowych w przedmiotowej sprawie, w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji.

 

 

pouczenie

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji (art.72 ust.4).

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi  praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Mała Wieś w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00zł

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Biogazownia Mała Wieś spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością

2.       Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

3.       Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Otolińska 21

09-407 Płock

 

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

 

 Załączniki:

1.       Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 


 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

            Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest                              Biogazownia Mała Wieś Sp. z o.o. w organizacji.   Inwestycja realizowana będzie na działce 384/6, poprzednio własność Krajowej Spółki Cukrowej, obecnie własność Gminy Mała Wieś, o powierzchni około 4,5 ha. Obecnie działka jest wolna od zabudowań, teren przeznaczony pod inwestycję stanowi tereny przemysłowe (Ba) porośnięte roślinnością trawiastą. W ramach przedsięwzięcia na działce przewiduje się posadowienie budynków i budowli.

            Zabudowa mieszkaniowa oddalona jest od planowanej inwestycji w granicach                    500 – 550 m na południe i wschód oraz ok. 200 – 360 m północ i północny zachód. Przedmiotowy teren nie znajduje się w obszarze Natura 2000 ani innym obszarze chronionym.

            Przedsięwzięcie polegające na: „budowie biogazowni wraz z infrastrukturą drogową             i energetyczną” figuruje zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako: instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji                             do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                                        10 kwietnia 1997 r. – „Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0, 5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej” § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa biogazowni o mocy nominalnej 2  MW                do wytwarzania biogazu w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego (odchody zwierzęce – gnojowica i obornik zmieszane z kiszonkami roślin energetycznych i wysłodków buraczanych). Wytwarzany biogaz w dalszej kolejności wykorzystany zostanie, jako paliwo napędowe silnika do wytwarzania energii elektrycznej              i ciepła w skojarzeniu. Planuje się zainstalować układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej wynoszącej łącznie 2000 kW. Część spośród produkowanej energii zagospodarowana zostanie na własne potrzeby funkcjonowania biogazowni. Pozostała część wyprodukowanej energii elektrycznej planowana jest do wprowadzenia do krajowej sieci elektroenergetycznej po sprzęgnięciu jednostki wytwórczej z siecią dystrybucyjną SN 15 kV.

Cykl produkcyjny odbywał się będzie w obiegu zamkniętym. Charakter produkcji jest ciągły. Szacuje się, że roczna produkcja biogazu wyniesie około 8.150.000 m3, w tym około 4.425.000 m3 czystego metanu, z czego wyprodukowane zostanie: około 18 000 MWh energii elektrycznej i około 18 200 MWh energii cieplnej, (w tym ok. 20400 GJ zużyte zostanie                  na własne potrzeby biogazowni).

Obok biogazu, w przedsięwzięciu generowana będzie także masa pofermentacyjna. Szacuje się, że rocznie w biogazowni wytwarzana będzie masa pofermentacyjna w ilości             ok. 30 – 35 tys. ton. Zostanie ona wykorzystana do nawożenia pobliskich pól uprawnych,          jako polepszacz gleby.

            W ramach projektu zakłada się powierzchnie: powierzchnia obiektów                    budowlanych - max. 20 000 m2 , powierzchnia utwardzeń (drogi, place i parking) - max.              5000 m2

            Proces technologiczny produkcji biogazu jest następujący. Substraty, w ilości               ok. 264, 4 ton dziennie i wilgotności 82%, każdego dnia są przywożone są na teren biogazowni i wyładowywane do zbiornika wstępnego. Gnojowica zostanie załadowana          do zbiorników wstępnych w ilości 45 – 5-cio tonowych w przedziale czasu 4 – 6 godzin.          W zbiorniku wstępnym wilgotność gnojowicy zostaje zwiększona do 90 %. Gnojowica mieszana jest mieszana za pomocą zainstalowanego mieszalnika.

            Do rozrzedzania gnojowicy w procesie początkowym używana jest woda dolewana          w ilości około 100 m3. W okresie użytkowania ilość sfermentowanych substratów jest taka sama. Używanie sfermentowanych substratów pozwala zredukować konsumpcję energii potrzebnej do ogrzania, (ponieważ są ciepłe) i zwraca część niesfermentowanych suchych substancji organicznych do procesu technologicznego. W zbiorniku wstępnym substraty                 są podgrzewane do temperatury 20 – 25°C.

            Przygotowane substraty są przepompowane do zbiorników fermentacyjnych                       za pomocą pomp zasilających. Rurociąg pompujący wyposażony w rozdrabniacz, rozdrabniający większe elementy gnojowicy i inne (źdźbła, liście itp.) Rurociąg wyposażony jest również w zawór dystrybucyjny, który zmienia przepływ substratów i kieruje je               do odpowiednich zbiorników fermentacyjnych. Zawór dystrybucyjny jest kontrolowany przez automatyczny system. Substraty w zbiorniku fermentacyjnym są podgrzewane do 36 – 38 ºC System ogrzewania zainstalowany jest w ścianach i podstawie zbiornika fermentacyjnego, dzięki czemu stała temperatura utrzymana jest w czasie całego procesu fermentacji. Podgrzane substraty w zbiorniku fermentacyjnym są mieszane okresowo (20 – 25 minut                  w ciągu godziny) za pomocą mieszadła zanurzonego i skośnego. Średni czas fermentacji                        w zbiorniku fermentacyjnym wynosi 26 – 30 dni. Biogaz unosi się i zbiera się zbiorniku magazynującym. Pojemność zbiornika to około 2000 m3; powłoka ochronna pojemnika chroni go przed zjawiskami atmosferycznymi i zniszczeniami przez obiekty obce. Powłoka ochronna jest bardzo stabilna dzięki ciśnieniu powietrza z dmuchawy. Aby chronić zbiornik przed zbyt dużym ciśnieniem zbiornik fermentacyjny wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, który włącza się przy ciśnieniu 5 mbar i wypuszcza biogaz do atmosfery. Siarka otrzymywana jest dzięki dodawaniu ściśle określonej ilości powietrza do zbiornika fermentacyjnego.

            Biogaz płynie rurami do kompresora, w którym ciśnienie jest zwiększane                             do 80-100 mbar, aby sprostać wymaganiom kogeneratora. Rurociąg wyposażony jest urządzenie zapobiegające skraplaniu. Praca wszystkich urządzeń bazuje na urządzeniach pomiarowych limitujących wartości. Później biogaz kierowany jest do elektrowni kogeneracyjnej, gdzie zużywany jest, jako paliwo do dalszej produkcji elektryczności i ciepła. Ciepło z kogeneratora przechodzi przez wymiennik ciepła do ogrzania biogazowni. Urządzenia grzewcze są wykorzystywane do dystrybucji ciepła pomiędzy budynkami biogazowni.

            Sfermentowane substraty z każdego zbiornika fermentacyjnego przenoszone będą                         do zbiornika na sfermentowane substraty i później przepompowane do separatora, gdzie są dzielone na stały i płynny bio-nawóz. Stały bio-nawóz zostanie wybrany i przetransportowany do przechowania, ciekły kierowany będzie do zbiornika filtracyjnego, z którego część wróci       z powrotem do procesu technologicznego (200 m3) celem rozrzedzenia świeżych substratów,                a reszta przepompowana zostanie do zbiorników końcowych (pofermentacyjnych).

            Cały proces technologiczny będzie kontrolowany i obsługiwany automatycznie. Praca biogazowni będzie widoczna na ekranach kontrolnych w pokoju kontrolnym. Pokój kontrolny wyposażony jest w centralny moduł kontrolny, który pozwala na przełączenie dowolnego modułu biogazowni w tryb automatyczny lub manualny z lokalnym lub zdalnym sterowaniem.

            Ciepło wytwarzanie z kogeneracji w ilości ok. 20% produkcji będzie wykorzystane            na własne potrzeby funkcjonowania biogazowni. Pozostała część zostanie poprowadzona rurą termoizolowaną umieszczoną w gruncie poniżej poziomu zamarzania na odcinku od jednostki kogeneracyjnej. Przewiduje się uruchomienie na obszarze sąsiadującym tzw. Inkubatora Przedsiębiorczości, gdzie firmy będą prowadziły działalność gospodarczą w oparciu                         o dostawy ciepła z biogazowni.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-12 14:56:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-12 14:56:23
  • Liczba odsłon: 5640
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6596942]

przewiń do góry