INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Konkursu na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach  

 

 

W wyniku ogłoszonego naboru na Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, dokumenty złożył 1 kandydat:

  1. Anna Terebińska zam. Płock

Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 0

      

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/    Jadwiga Nowatkiewicz

 

 

 

Mała Wieś, 27.10.2016r
Wójt Gminy Mała Wieś,

ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

  ogłasza konkurs na stanowisko: 

KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W STARYCH ŚWIĘCICACH

 

 Nazwa i adres jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach, Stare Święcice 22,  09-460 Mała Wieś.


1.   Wymagania niezbędne  :

a) wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; preferowane kierunki: pomoc społeczna lub pedagogika, psychologia, ekonomia, zarządzanie, administracja wraz z ukończeniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

b) co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej (należy przez to rozumieć okres zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, których katalog zawarto w art. 6 pkt 5 u.p.s.  oraz pracę w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, oraz pracę w wydziale polityki społecznej urzędu wojewódzkiego) oraz półroczny staż pracy z osobami z  zaburzeniami psychicznymi,

c)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

e)  niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

f)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

g)  nieposzlakowana opinia,

h) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

i)   znajomość regulacji prawnych, a w szczególności:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o finansach publicznych,

- kodeksu pracy,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

- rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)   umiejętność planowania pracy i koordynacji działań,

b)  umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania  konfliktów,

c)  umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność, dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność,

d)  wysoka kultura osobista,

e)  znajomość charakterystyki Gminy Mała Wieś,

f)   doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów współfinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej i krajowych,

g)  biegła znajomość obsługi komputera,

h) posiadanie (lub możliwość uzyskania po zakwalifikowaniu do zatrudnienia) pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu czynności kierownika będzie należało w szczególności:

a) organizowanie i nadzorowanie pracy ŚDS,

b) kierowanie pracą i właściwym funkcjonowaniem ŚDS,

c) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w ŚDS,

d) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych ŚDS,

e) nadzorowanie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej,

f)   dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS, promocja ŚDS i pozyskiwanie uczestników,

g) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małej Wsi w zakresie realizacji zadań ŚDS.  

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, w budynku bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych, praca w budynku zakładu oraz możliwe prowadzenie czynności poza zakładem, od dnia 01.11.2016r

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), wynosi 0 %

 

6. Wymagane dokumenty.

a) CV- Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz.922).

b)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania na stronie BIP Urzędu,

c)   list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

d) oświadczenie kandydata o następującej treści: ”oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

e)  o świadczenie o korzystaniu z pełni praw   publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f)   kserokopie dyplomów oraz świadectw dokumentujących wykształcenie,

g)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

h) inne zaświadczenia dokumentujące posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne,

i)  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności   za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

k) kserokopia dowodu lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

l) własna koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki, uwzględniająca posiadane zasoby lokalowe, budżet, obsadę kadrową, współpracę z samorządem gminnym, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

a) Termin: 26.10.2016r Godz: 10 ºº

b) Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach”

c) Miejsce:

- osobiście w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi,

- listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy): Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

 

8. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja, powołana przez Wójta Gminy, w dwóch etapach:

I etap  - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap  - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Informacje telefoniczne odnośnie naboru:   024 269 79 60

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                    /-/ Zygmunt Wojnarowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-12 09:43:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Grzelak Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-27 09:01:41
  • Liczba odsłon: 6831
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6592987]

przewiń do góry