Mała Wieś. dn. 05.09.2011r.

PPR7624/1/11

 

DECYZJA

      

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2 , art.75 ust.1 pkt 4, art.84, art.85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr.199, poz.1227 ze zm.), §3 ust.1 pkt 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r.  Nr 213, poz. 1397 ze zm.) .), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku MASOVIA WIND FARM I Sp. z o. o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi” planowanego do realizacji na działce nr 30/2 położonego w miejscowości Orszymowo (obręb 17 Orszymowo), gmina Mała Wieś.

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

uzasadnienie

 

      W dniu 14.06.2011 roku do Urzędu Gminy w Małej Wsi wpłynął wniosek Spółki Farma Wiatrowa Bodzanów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi” planowanego do realizacji na działce nr 30/2 położonej w miejscowości Orszymowo (obręb 17 Orszymowo), gmina Mała Wieś. W trakcie toczącego się na wniosek z dnia 10.06.2011 r. (data wpływu do Urzędu 14.06.2011 r.) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowie stacji transformatorowej 30/110kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 30/2 obręb Orszymowo, gmina Mała Wieś” zmianie uległa nazwa Spółki – Wnioskodawcy z „Farma Wiatrowa Bodzanow Sp. z o.o.”,  na „Masovia Wind Farm I sp. z o.o.”  W związku z powyższym w dniu 08.08.2011 r. złożono wniosek o uwzględnienie ww. zmiany w nazwie Spółki w toczącym się postępowaniu.

    Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczoną lokalizacją inwestycji, wypisy z rejestru gruntów oraz opłatę skarbową. 

 

    Po zapoznaniu się z dokumentacją, wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zawiadomiono strony postępowania (zawiadomienie z dnia 27.06.2011 r.) w trybie art.61 § 4 Kpa i w związku z art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr.199, poz.1227 ze zm.). Zawiadomienie z dnia 27.06.2011 r. zostało również zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu Gminy Mała Wieś, a także w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji. We wskazanym terminie - danym na zapoznanie się z dokumentacją sprawy –nie zostały złożone wnioski.

    Przedsięwzięcie podprogowo zakwalifikowano do § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

 

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami poddanymi ochronie prawnej, w tym poza obszarami specjalnej ochrony Natura2000.

 

   W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając w myśl art.78 ust. 1 pkt 2, oraz art.64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) w dniu 27.06.2011 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu.  

 

Wynikiem wystąpień do w/w organów są nadesłane postanowienia:

 

 

                       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 07.07.2011roku ( data wpływu  17.07.2011 roku) znak ZNS.7170-498-175/2011.MP wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z  niezbędnymi obiektami budowlanymi” planowanego do realizacji na terenie działki nr 30/2 położonej w miejscowości Orszymowo, gmina Mała Wieś zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak WOOŚ-II.4240.993.2011.AM z dnia 19.07.2011 roku (data wpływu 25.07.2011 roku),  w którym wyrażona została opinia, że nie istnieje koniczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko.

 

        Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Orszymowo, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 30/2 położonej w miejscowości Orszymowo, gmina Mała Wieś o łącznej powierzchni 5,0866 ha. W granicach projektowanego przedsięwzięcia brak jest obiektów budowlanych. Szata roślinna składa się głównie z roślin uprawnych i segetalnych. W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia znajdują się tereny niezagospodarowane, głównie o charakterze łąkowym i rolnym, pojedyncze rozproszone gospodarstwa i, w dalszej odległości, zabudowa typu zagrodowego wsi Orszymowo. Najbliżej położonymi obiektami budowlanymi są gospodarstwa znajdujące się na działce nr ew. 30/1. Najbliższe pojedyncze budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok. 200 m. od obiektów projektowanego przedsięwzięcia.

      Przedsięwzięcie polega na budowie stacji transformatorowej służącej do przyłączenia Elektrowni Wiatrowej planowanej do realizacji na terenie Gmin: Wyszogród, Bodzanów, Bulkowo oraz innych planowanych w przyszłości przez Inwestora.

            Powierzchnia terenu na potrzeby budowy stacji transformatorowej wynosi 0,494 ha. Stacja elektroenergetyczna składać się będzie z instalacji 110 kV, dwóch transformatorów trójfazowych 115/30kV, uziemienia instalacji zerowej 72 kV oraz instalacji 30 kV posiadającą wewnętrzną rozdzielnice zawierającą 7 rozdzielnic liniowych, 2 rozdzielnice transformatorowe, 2 rozdzielnic transformatorowe funkcji pomocniczych, 2 rozdzielnice baterii kondensatorów i 2 rozdzielnice pomiarowe. Instalacja zostanie wyposażona w dwa trójfazowe transformatory do funkcji pomocniczych, automatycznie przełączany z generatorem rezerwowym na wypadek awarii ww. transformatora. Dwie baterie kondensatorów zostaną zainstalowane napowietrznie.

            W ramach inwestycji utworzony zostanie budynek o powierzchni 616 m2, w którym zlokalizowana zostanie sterownia, rozdzielnica z wnętrzową rozdzielnicą średniego napięcia, instalacjami ochronnymi, sterującymi i pomocniczymi oraz panelem komunikacyjnym. W budynku znajdować się będzie również sterownia dla podstacji i zdalnego sterowania Farmą Wiatrową, magazyn warsztatu oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne dla personelu. Projektuje się także wykonanie przyłączy: kanalizacji sanitarnej (lub w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji zewnętrznej ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego), wodnego (lub jeśli nie będzie technicznej możliwości podłączenia do sieci wodociągowej zasilanie będzie z ujęcia studziennego), deszczowej ze studzienkami i systemem infiltracyjnym. W granicach nieruchomości utworzone zostaną drogi dojazdowe, miejsca postojowe, place i dojścia o nawierzchni utwardzonej. Wykonane zostanie również oświetlenie zewnętrzne oraz ogrodzenie terenu. Dojazd do inwestycji zostanie zapewniony drogami publicznymi.

            Energia elektryczna ze stacji GPZ wyprowadzona zostanie za pośrednictwem wysokonapięciowej linii 110 kV do sieci elektroenergetycznej, poprzez stację zlokalizowaną w Wyszogrodzie.

            Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią emisje zanieczyszczeń do powietrza w wyniku prowadzonych prac budowlanych oraz spowodowane ruchem środków transportu. Emisja wystąpi krótkotrwale, będzie niewielka i rozproszona. Prace budowlane będą uwzględniać technologie zapewniające bezpieczeństwo i ograniczenie wszelkich uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej do niezbędnego minimum. Wykonywanie prac będzie odbywać się w porze dziennej i będą zastosowane rozwiązania i technologie ograniczające emisje. Ze względu na niewielką skalę prac budowlanych nie będzie to stanowiło istotnego oddziaływania na środowisko.

            Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będą występowały emisje gazowe i pyłowe. Przedsięwzięcie ma charakter proekologiczny.  Ogrzewanie budynków będzie się odbywało przy użyciu grzejników elektrycznych.

            Na etapie realizacji oddziaływanie na lokalny klimat akustyczny będzie spowodowane prowadzeniem prac budowlanych i ziemnych związane będzie z pracą maszyn i urządzeń budowlanych). Zjawisko to dotyczy tylko okresu wykonywania robót ziemno-montażowych, a okres jest relatywnie krótki. Z uwagi na odległość do najbliższej zabudowy (ok. 200 m) nie wystąpi uciążliwość związana z prowadzeniem prac budowlanych. Dodatkowo działaniem minimalizującym będzie prowadzenie robót w porze dziennej.

            Projektowana stacja transformatorowa będzie źródłem ponadnormatywnego poziomu dźwięku. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono analizę akustyczną, z której wynika, że nie zostaną przekroczone, zarówno w porze dnia jak i nocy, dopuszczalne normy poziomu hałasu określonych dla terenów zabudowy mieszkaniowej, chronionej w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 nr 120 poz.826). Na podstawie przeprowadzonej analizy hałasu emitowanego z obszaru projektowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie istotne źródła hałasu, stwierdzono, iż hałas ten nie będzie w sposób uciążliwy oddziaływał na środowisko, w tym na klimat akustyczny najbliższej zabudowy chronionej akustycznie . W obszarze inwestycji nie dojdzie do kumulowania się oddziaływania w zakresie hałasu, ze względu na brak w tym rejonie innych źródeł emisji hałasu.

            Planowana stacja transformatorowa będzie źródłem promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego od funkcjonowania transformatorów. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przeanalizowano oddziaływanie pól elektromagnetycznych na najbliższe miejsca dostępne dla ludzi i wykazano, że dopuszczalne poziomy emisji promieniowania zostaną dochowane w obrębie projektowanej stacji i przedmiotowej działki, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883). Prawidłowo zbudowana i eksploatowana stacja elektroenergetyczna 30/110 Kv nie będzie ujemnie wpływać na zdrowie ludzi.

            Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana jest w produkcją odpadów na etapie budowy i eksploatacji. Na etapie realizacji powstawać będą odpady związane z robotami budowlanymi i ziemnymi, które zostaną przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania ich na własne, uzasadnione potrzeby zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Odpady, które nie mogą być przekazane osobom fizycznym zostaną przekazane odpowiednim jednostkom dysponującym wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami na odbiór odpadów, gwarantującym zagospodarowanie odpadów zgodnie z prawem.  Z karty informacyjnej wynika, że powstające masy ziemne zostaną zagospodarowane w granicach planowanej inwestycji do budowy obwałowań elementów stacji transformatorowej. Ewentualny nadmiar mas zostanie przekazany odpowiednim służbom w celu dalszego zagospodarowania. Powstający humus zostanie w całości zagospodarowany przez Wykonawcę w granicach planowanej inwestycji do urządzenia terenów zielonych. Odpady powstające na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji będą czasowo magazynowane w odpowiednich do tego pomieszczeniach, a następnie przekazane odpowiednim jednostkom posiadającym stosowne zezwolenie z zakresu: zbierania, transportu, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. Z uwagi na rodzaje odpadów  i ich ilość nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów.

            Niekorzystne oddziaływania, które mogą wystąpić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia związane będą z sytuacjami awaryjnymi jak na przykład wycieki substancji oleistych.  Sytuacje awaryjne mogą również wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Stosowany będzie sprawny technicznie specjalistyczny, nowoczesny sprzęt, co ograniczy prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń, a w konsekwencji zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu. Wszelkie prace związane z robotami ziemnymi będą prowadzone w sposób ograniczający ich wpływ na zachowanie stosunków wodnych.

W przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji zewnętrznej ścieki sanitarne (socjalno-bytowe) odprowadzane będą do szczelnego bezodpływowego zbiornika opróżnianego przez odpowiednie podmioty. Wody opadowe z powierzchni dachu będą odprowadzane  na tereny zielone poprzez rozsączkowanie, pozostałe do komory zbiorczej a następnie grawitacyjnie do ziemi (studnia chłonna), po uprzednim oczyszczeniu w separatorze olejowi-wodnym. Dodatkowo wokół budynku będzie wykonany drenaż opaskowy ze skierowaniem wód roztopowych i pochodzących z opadów nawalnych do ww. studni chłonnej.

            Parametry oczyszczonych wód muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  Nr 137, poz. 984 ze zm.) w zakresie zawartości zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych.

            Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego stanowiska pod transformatorami będą wyposażone w szczelne misy o pojemności pozwalającej na przejęcie oleju z transformatora oraz  separator olejowo-wodny.  Zainstalowany w zagłębieniu  w misie lub w niezależnej studzience System BundGuard pozwoli na separację wody i oleju oraz pełny monitoring instalacji wodnej.

            Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) na wykonanie urządzeń wodnych (wylotu kanalizacyjnego), ujęcia wody o głębokości powyżej 30 m oraz szczególne korzystanie z wód wymagane jest uzyskanie pozwoleń wodno – prawnych.

            Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarze wybrzeża, w obszarze górskim lub leśnym, na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne oraz na terenie uzdrowiska i obszaru ochrony uzdrowiskowej.

            Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, na którym standardy jakości powietrza nie zostały przekroczone.

            Omawiane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) w tym na obszarach Natura 2000. Działka, na której realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się w odległości ok. 7,5 km  od obszarów chronionych (PLB140004 „Dolina Środkowej Wisły”, PLH 140029 „Kampinoska Dolina Wisły”, PLC140001 „Puszcza Kampinoska”. Projektowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi. Projektowane przedsięwzięcie z racji odległości oraz braku bezpośrednich i pośrednich powiązań nie będzie oddziaływało na powyższe obszary oraz na zależności występujące między tymi obszarami.

            Ze względu charakter przedsięwzięcia  nie przewiduje się trans granicznego oddziaływania na środowiska.

     W związku z wymienionymi wyżej przesłankami, organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie uznał za zasadne odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W myśl art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) i w oparciu o uzyskane stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz  zgromadzone materiały, wydał postanowienie z dnia 26.07.2011 roku o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi” planowanego do realizacji na terenie działki nr 30/2 położonej w miejscowości Orszymowo, gmina Mała Wieś.

 

     W dniu 11.08.2011 roku zgodnie z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) organ prowadzący postępowanie zawiadomił o zakończeniu postępowania i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie,  w formie pisemnej zostało rozesłane do wszystkich stron postępowania za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo umieszczono je na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mała Wieś pod adresem www.malawies.bip.org.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Na tym etapie prowadzonego postępowania, w ustalonym terminie, nikt nie stawił się w celu zapoznania z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie, nie wypowiedział się, ani nie zgłosił żadnych żądań.

Po rozpatrzeniu zebranych materiałów dowodowych w przedmiotowej sprawie, w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji.

 

pouczenie

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji (art.72 ust.4).

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi  praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Mała Wieś w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00zł

(nr pokwitowania 2424414 z dn.01.07.2011r.) na  podstawie

 cz. I pkt.45 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.

 O opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635).

 

 

Załączniki :

1.       Charakterystyka przedsięwzięcia.

2.       Karta informacyjna  przedsięwzięcia

Otrzymują:

1.       Strony postępowania

Do wiadomości:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płock         

                               

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

   Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji transformatorowej – infrastruktury elektroenergetycznej służącej do przyłączenia projektowanej Elektrowni Wiatrowej w gminie Mała Wieś. Podwyższenie napięcia 30/110 kV realizowane będzie przez dwa transformatory 40/50 MVA. Energia elektryczna wyprowadzona zostanie ze stacji GPZ do polskiej sieci elektroenergetycznej poprzez stację koncernu ENERGA OPERATOR S.A. zlokalizowaną w Wyszogrodzie za pośrednictwem wysokonapięciowej linii 110 kV.

   Przedsięwzięcie  usytuowane jest na działce  nr 30/2 położonej w miejscowości Orszymowo, gmina Mała Wieś. Powierzchnia nieruchomości gruntowych wynosi odpowiednio 50866,00 m2. Powierzchnia terenu na potrzeby budowy stacji transformatorowej 30/110 kV wynosi 0,4940 ha. Rozdzielnia 30 kV, urządzenia kontrolne i sterownicze oraz pomieszczenia pomocnicze znajdować się będą w budynku sterowni, którego powierzchnia wyniesie ok. 616 m2.

Stacja elektroenergetyczna będzie posiadać następujące urządzenia:

~       Instalacja 110 kV

~       2 Transformatory trójfazowe 115/30 kV

~       Uziemienie instalacji zerowej 72 kV

~       Instalacja 30 kV

   Budynek sterowni  będzie obiektem przemysłowym, parterowym bez podpiwniczenia, z nieprzechodnim poddaszem. W budynku sterowni będą znajdować się następujące pomieszczenia:

-       Sterownia elektrowni wiatrowej

-       Rozdzielnica z wnętrzową rozdzielnicą średniego napięcia

-       Sterownia główna

-       Magazyn warsztatu

-       Generator pomocniczy

-       Kuchnia

-       Korytarz

-       Toalety

  W granicach nieruchomości zostaną utworzone drogi dojazdowe, miejsca postojowe, place, dojścia o nawierzchni utwardzonej. Teren nieruchomości zostanie ogrodzony oraz oświetlony. Projektowane są przyłącza - kanalizacji sanitarnej (lub w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji zewnętrznej ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego), wodnego (lub jeśli nie będzie technicznej możliwości podłączenia do sieci wodociągowej zasilanie będzie z ujęcia studziennego), deszczowej ze studzienkami i systemem infiltracyjnym.

    Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych ), które zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą.

   Przedsięwzięcie  realizowane będzie poza obszarami objętymi ochroną na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220), w tym obszarami Sieci Natura 2000. Działka, na której realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się w odległości ok. 7,5 km od obszarów chronionych (PLB140004 „Dolina Środkowej Wisły”, PLH 140029 „Kampinoska Dolina Wisły”, PLC140001 „Puszcza Kampinoska”

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-06 09:11:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 09:11:17
  • Liczba odsłon: 6205
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6615642]

przewiń do góry