Uchwała Nr 188/XXVI/2021 Rady Gminy Mala Wieś z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała W|ieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wies na lata 2021-2034.

Uchwała Nr 187/XXVI/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 sierpnia 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 186/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021-2034.

Uchwała Nr 185/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 184/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

Uchwała Nr 183/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mala Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Uchwała Nr 182/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Uchwała Nr 181/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania.

Uchwała Nr 180/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uchwała Nr 179/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mała Wieś na rok szkolny 2021/2022.

Uchwała Nr 178/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 177/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oswiatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała Nr 176/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr 175/XXIV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2034

Uchwała Nr 174/XXIV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
 
Uchwała Nr 173/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na la 2021 - 2034
 
Uchwała Nr 172/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r
 
Uchwała Nr 171/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie określenia zakresu o formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Uchwała Nr 170/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2030
 
Uchwała Nr 169/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 
Uchwała Nr 168/XXIII/2021 r. Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej
 
Uchwała Nr 167/XXIII/2021 r. Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 
Uchwała Nr 166/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Chylin
 
Uchwała Nr 165/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
 
Uchwała Nr 164/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji pod tytułem"Alarm!STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE"
 
Uchwała Nr 163/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji o przyjęciu stanowiska w formie uchwały dotyczącej sprzeciwu przeciwko szczepieniom na Covid-19 oraz wymuszenia gwarancji finansowych przez Rząd RP w przypadku powikłań poszczepiennych od producentów szczepionek
 
Uchwała Nr 162/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r
w sprawie przyjęcia "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mała Wieś w 2021 r.
 
Uchwała Nr 161/XXII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 160/XXII/2021Rady Gminy Mała Wieś z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2034.
 
Uchwała Nr 159/XXII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś, Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
 
 
Uchwała Nr 158/XXII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mała Wieś na lata 2021 - 2025.
 
Uchwała Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2034.
 
Uchwała Nr 156/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MAŁA WIEŚ NA ROK 2021.
 
Uchwała Nr 155/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2033.
 
Uchwała Nr 154/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Mała Wieś Nr 101/XIII/2019 r. z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
Uchwała Nr 153/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2020 r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
 
Uchwała Nr 152/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
 
Uchwała Nr 151/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2034.
 
Uchwała Nr 150/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś Nr 101/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
Uchwała Nr 149/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
Uchwała Nr 148/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr 147/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr 146/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 
Uchwała Nr 145/X/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2021 rok.
 
Uchwała Nr 144/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 143/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Uchwała Nr 142/XIX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2034.
 
Uchwała Nr 141/XIX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś Nr 101/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
Uchwała Nr 140/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 r. w   interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 
Uchwała Nr 139/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r
w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
Uchwała Nr 138/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2023.
 
Uchwała Nr 137/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Mała Wieś nr 101/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
Uchwała Nr 136/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej"Program szczepień profilaktycznych orzeciw wirusowi HPV w gminie Mała Wieś na lata 2021 - 2023".
 
Uchwała Nr 135/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mała Wieś
 
Uchwała Nr 134/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mała Wieś na rok szkolny 2020/2021
 
Uchwała Nr 133/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
 
Uchwała nr 132/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 -2034
 
Uchwała Nr 131/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Mała Wieś Nr 101/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
Uchwała nr 130/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 
Uchwała nr 129/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 
Uchwała nr 128/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania
 
Uchwała Nr 127/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Mała Wieś
 
Uchwała Nr 126/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś
 
Uchwała Nr 125/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi poprzez zmianę siedziby
 
Uchwała Nr 124/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej
 
Uchwała Nr 123/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mała Wieś
 
Uchwała Nr 122/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś
 
Uchwała Nr 121/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Mała Wieś
 
Uchwała Nr 120/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 119/XVI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 -2034.
 
Uchwała Nr 118/XVI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Mała Wieś Nr 101/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
Uchwała Nr 117/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r
w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 -2034.
 
Uchwała Nr 116/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Mała Wieś Nr 101/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
Uchwała Nr 115/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2025.
 
Uchwała Nr 114/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.
 
Uchwała Nr 113/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 112/XV/2020Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Dzierżonowie wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 111/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwiarząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2020 roku.
 
Uchwała Nr 110/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mała Wieś na lata 2020 - 2022.
 
Uchwała Nr 109/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Mała Wieś zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 108/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 107/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 106/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 105/XIV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 
Uchwała Nr 104/XIV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 -2034.
 
Uchwała Nr 103/XIV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 stycznia 2020 r
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Mała Wieś Nr 101/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
Uchwała Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2034.
 
Uchwała Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2020.
 
Uchwała Nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
Uchwała Nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2019 r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
 
Uchwała Nr 98/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2033.
 
Uchwała Nr 97/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś Nr 18/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 96/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji do podmiotów właściwych do jej rozpatrzenia.
 
Uchwała Nr 95/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi poprzez zmianę siedziby.
 
Uchwała Nr 94/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.
 
Uchwała Nr 93/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 
Uchwała Nr 92/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 

 

Uchwała Nr 91/XII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 17 grudnia 2019 r

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś Nr 18/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 

 

Uchwała Nr 90/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2033.
 
Uchwała Nr 89/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś Nr 18/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 88/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 87/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Mała Wieś do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 
Uchwała Nr 86/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Dzierżanowie wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 85/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2020 rok.
 
Uchwała Nr 84/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr 83/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obwiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr 82/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.
 
Uchwała Nr 81/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie Gminy Mała Wieś od realizacji projektu pn. ,,Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 
Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu ,,Senior+" w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior+" w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 78/X/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2033.
 
Uchwała Nr 76/X/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś Nr 18/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 75/X/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego.
 
Uchwała Nr 74/X/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mała Wieś. 
 
Uchwała Nr 73/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 
Uchwała Nr 72/IX/2918 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 71/IX/2019 Rady gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2033.
 
Uchwała Nr 70/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś Nr 18/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 69/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego.
 
Uchwała Nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 67/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 65/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 64/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 63/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2033.
 
Uchwała Nr 62/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Mała Wieś Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia  30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023 w wyborach na ławników z terenu gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 
Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 
Uchwała Nr 58/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 
Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 55/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019r
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 
Uchwała Nr 54/VII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2033.
 
Uchwała  Nr 53/VII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Mała Wieś Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 52/VII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 51/VII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych.
 
Uchwała Nr 50/VII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 
Uchwała Nr 49/VII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 
Uchwała Nr 48/VII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania.
 
Uchwała Nr 47/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2033.
 
Uchwała Nr 46/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Mała Wieś Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 45/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 44/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 
Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mała Wieś w prawo własności tych gruntów i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty.
 
Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
 
Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 
Uchwała Nr 39/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi na rzecz użytkownika wieczystego.
 
Uchwała Nr 38/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2029.
 
Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 35/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r
w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 34/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r
w sprawie przyjęcia"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2019 roku".
 
Uchwała Nr 33/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r
w sprawie przyjęcia poprawionego projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
 
Uchwała Nr 32/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 31/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu  pn. "Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego" w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 "Gospodarka odpadami" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
 
Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2029.
 
Uchwała Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 26/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi poprzez zmianę siedziby.
 
Uchwała Nr 25/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
 
Uchwała Nr 24/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole" na lata 2019 - 2023.
 
Uchwała Nr 23/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
 
Uchwała Nr 22/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r
w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 21/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mała Wieś na 2019 rok.
 
Uchwała Nr 20/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2029.
 
Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MAŁA WIEŚ NA ROK 2019.
 
Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 267/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r.
 
Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2027.
 
Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Mała Wieś Nr 237/XXX I/2017 z dnia 28 grudnia 2018 r
 
Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 
Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 2019 rok.
 
Uchwała Nr 12/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r
w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2027.
 
Uchwała Nr 11/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Mała Wieś Nr 237/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 9/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr 7/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr 6/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
 
Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Uchwała Nr 4/I/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mała Wieś
 
Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 listopada 2018 r
w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 listopada 2018 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mała Wieś.
 
 
=============== VIII kadencja ================
 
 
Uchwała Nr 289/XXX IX/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2027.
 
Uchwała Nr 288/XXX IX/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 15 listopada 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Mała Wieś Nr 237/XXX I/2018 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
Uchwała Nr 287/XXX VIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2027.
 
Uchwała Nr 286/XXX VIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12 października 2018 r
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Mała Wieś Nr 237/XXX I/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
Uchwała Nr 285/XXX VIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 
Uchwała Nr 284/XXX VIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
 
Uchwała Nr 283/XXX VII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r
w sprawie przystąpienia gminy Mała Wieś do projektu pn. "Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
 
Uchwała Nr 282/XXX VII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
Uchwała Nr 281/XXX VII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2027.
 
Uchwała Nr 280/XXX VII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Mała Wieś Nr 237/XXX I/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
Uchwała Nr 279/XXX VII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mała Wieś
 
Uchwała Nr 278/XXX VII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 
Uchwała Nr 277/XXX VII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie utworzenia na terenie gminy Mała Wieś odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Uchwała Nr 276/XXX VI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 
Uchwała Nr 275/XXX VI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 
Uchwała Nr 274/XXX VI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 267/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r.
 
Uchwała Nr 273/XXX VI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie Uchwały Nr 255/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś".
 
Uchwała Nr 272/XXX VI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wystąpienia o ogłoszenie stanu klęski suszy na terenie Gminy Mała Wieś w woj. mazowieckim. 273
 
Uchwała Nr 271/XXX VI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2027.
 
Uchwała Nr 270/XXX VI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Mała Wieś Nr 237/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
 
Uchwała Nr 269/XXX VI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie umieszczenia płyty pamiątkowej.
 
Uchwała Nr 268/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXX III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
 
Uchwała Nr 267/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018r
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r.
 
Uchwała Nr 266/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.
 
Uchwała Nr 265/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 257/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.
 
Uchwała Nr 264/XXX V/2018 rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r.
zmieniająca Uchwalę Nr 238/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2027.
 
Uchwała Nr 263/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Mała Wieś Nr 237/XXX I /2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
Uchwała Nr 262/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
Uchwała Nr 261/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 
Uchwała Nr 260/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r
w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie geod. PGR Dzierżanowo, gm. Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 259/XXX V/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


Uchwała Nr 258/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych, oznaczonych Nr ewid. działek 176/5, 176/4 i 176/7 położonych w Małej Wsi.

Uchwała Nr 257/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.

Uchwała Nr 256/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski.

Uchwała Nr 255/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zakupu inwestycyjnego pn."Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś".

Uchwała Nr 254/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 rw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2024.

Uchwała Nr 253/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Mała Wieś Nr 237/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 252/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 251/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 roku".

Uchwała Nr 250/XXX IV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału gminy Mała Wieś na obwody głosowania.

Uchwała Nr 249/XXX III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2024.

Uchwała Nr 248/XXX III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXX I/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 247/XXX III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.

Uchwała Nr 246/XXX III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Mała Wieś na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr 245/XXX III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr 244/XXX II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2024.

Uchwała Nr 243/XXX II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 242/XXX II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś

Uchwała Nr 241/XXX II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś.

Uchwała Nr 240/XXX II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych: PGR Dzierżanowo i Dzierżanowo.

Uchwała Nr 239/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr 238/XXX I /2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2024.

Uchwała Nr 237/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2018.

Uchwała Nr 236/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

Uchwała Nr 235/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/XX III/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr 234/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś Nr 165/XX III/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 233/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.

Uchwała Nr 232/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019 w wyborach uzupełniających do zwiększenia liczby ławników z terenu gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 231/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr 230/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 229/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych.

Uchwała Nr 228/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredyty długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr 227/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/XX III/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr 226/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wies z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś Nr 165/XX III/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 225/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski.

Uchwała Nr 224/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Mała Wieś zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.

Uchwała Nr 223/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 222/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 221/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 220/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z  o.o. w Małe Wsi  w likwidacji, na własność Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 219/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr 218/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr 217/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr 216/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.

Uchwała Nr 215/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr 214/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 213/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2018 rok.

Uchwała Nr 212/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi.

Uchwała Nr 211/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Senior-WIGOR w Małej Wsi na Dzienny Dom Senior+ w Małej Wsi.

Uchwała Nr 210/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie usunięcia obelisku upamiętniającego 16-tą rocznicę wyruszenia oddziałów Gwardii Ludowej Okręgu Mazowsza Północnego do walk z niemieckim okupantem znajdujący się w miejscowości Małej Wsi gmina Mała Wieś.

Uchwała Nr 209/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała Nr 208/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Mała Wieś do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała Nr 207/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 164/XXIII/2016 rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017-2023.

Uchwała Nr 206/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Gminy Mała Wieś Nr 165/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 205/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy.

Uchwała Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020"

Uchwała Nr 203/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 202/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 201/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położonej w miejscowości Mała Wieś.

Uchwała Nr 200/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr 199/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Uchwała nr 198/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mała Wieś Nr 164/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr 197/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Gminy Mała Wieś Nr 165/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 196/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.

Uchwała Nr 195/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego.

Uchwała Nr 194/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi.

Uchwała Nr 193/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 192/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dzierżanowie.

Uchwała Nr 191/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podgórzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podgórzu.

Uchwała Nr 190/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi.

Uchwała Nr 189/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Uchwała nr 188/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Mała Wieś na lata 2017 - 2019.

Uchwała Nr 187/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mała Wieś do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. działki 100/4 zlokalizowanej w miejscowości Węgrzynowo.

Uchwała Nr 186/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 185/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2017 roku",

Uchwała Nr 184/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 323/XXXVIII/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi i utworzenia Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi,

Uchwała Nr 183/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 r
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,

Uchwała Nr 182/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 r
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

Uchwała Nr 181/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 r
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

Uchwała Nr 180/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

Uchwała Nr 179/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś Nr 165/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.,

Uchwała Nr 178/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 - 2023,

Uchwała Nr 177/XXV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr 176/XXV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielone w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś.

Uchwała Nr 175/XXV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś Nr 165/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 174/XXV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr173/XXIV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś przez inne niż Gmina Mała Wieś osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała Nr 172/XXIV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Mała Wieś Nr 165/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 171/XXIV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr 170/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś przez inne inż Gmina Mała Wieś osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała Nr 168/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś

Uchwała Nr 167/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok.

Uchwała Nr 166/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.

Uchwała  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Mała Wieś na rok 2017.

Uchwała Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr 163/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 162/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021.

Uchwała Nr 161/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi.

Uchwała Nr 160/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w miejscowości Stare Święcice 22 A, gm. Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie.Uchwała Nr 159/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr 158/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Uchwała Nr 157/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr 156/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr 155/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 154/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.

Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie diet radnych Rady Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 152/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Mała Wieś zaliczonym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
 
Uchwała nr 151/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi.

Uchwała Nr 150/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr 149/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłat.

Uchwała Nr 148/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 147/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2017 rok

Uchwała nr 146/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r . w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023

Uchwała nr 145/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 144/XX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 - 2023.

Uchwala Nr 143/XX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  na rok 2016 Gminy Mała Wieś Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 142/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr 141/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Mała Wieś Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r

Uchwała Nr 140/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Gozdowo, Gminą Rościszewo, Gminą Kuczbork-Osada, Gminą Załuski oraz Gminą Zawidz w przedmiocie przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji OZE, w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE)

Uchwała Nr 139/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała Nr 138/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała Nr 137/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała Nr 136/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała Nr 135/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej segmentem budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej położonej w miejscowości Mała Wieś

Uchwała Nr 134/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat

Uchwała Nr 133/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie wrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewid. działki 384/6 położonej w Małej Wsi, której Gmina Mała Wieś jest użytkownikiem wieczystym gruntu

Uchwała Nr 132/XVIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 lipca 2016 r
w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr 131/XVIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 lipca 2016 r
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Mała Wieś nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 130/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2015- 2023

U chwała Nr 129/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 128/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 127/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mała Wieś

Uchwała Nr 126/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 125/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr 124/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Uchwała Nr 123/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016 r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego

Uchwała Nr 122/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego

 Uchwała Nr 121/XVI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 - 2023

 Uchwała Nr 120/XVI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Rady Gminy Mała Wieś Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

 Uchwała Nr 119/XVI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 maja 2016 r.
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś

 Uchwała Nr 118/XVI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

 Uchwała Nr 117/XVI/2016 Rady  Gminy Mała Wieś z dnia 6 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w miejscowości Zakrzewo Kościelne, gm. Mała Wieś, pow. płocki, woj.mazowieckie

 Uchwała Nr 116 XV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 - 2023
 
 Uchwała Nr 115 XV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2016
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Rady Gminy Mała Wieś nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

 Uchwała Nr 114 XV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2016
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2016 roku"

 Uchwała Nr 113 XV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2016
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów.

Uchwała Nr 112 XV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2016
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mała Wieś

Uchwała Nr 111 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
w sprawie ustanowienia inkasenta opłaty targowej

Uchwała Nr 110 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
zmieniająca Uchwałę Nr 20/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Mała Wieś

Uchwała Nr 109 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

  Uchwała Nr 108 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

  Uchwała Nr 107 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

  Uchwała Nr106 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 Uchwała Nr 105 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

  Uchwała Nr 104 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 Uchwała Nr 103 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 Uchwała Nr 102 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
 w sprawie podjęcia zamiaru objęcia terenów stanowiących własność Gminy Mała Wieś granicami Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej

 Uchwała Nr 101 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 - 2023

  Uchwała Nr 100 XIV 2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016
  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Mała Wieś Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

Uchwała Nr 99 XIII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015

 

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

Uchwała Nr 98 XIII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2015 r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków

Uchwała Nr 97 XIII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2015 - 2020

Uchwała Nr 96 XIII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Mała Wieś Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 95 XIII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr 94 XIII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Mała Wieś na rok 2016

Uchwała Nr 93 XIII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś przez inne niż Gmina Mała Wieś osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr 92 XIII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mała Wieś na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr 91 XIII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Małej Wsi na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr 90 XIII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok

 

Uchwała Nr 89 XII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2015 - 2020

Uchwała Nr 88 XII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Mała Wieś Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 87 XII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 86 XII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr 85 XII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś na rok 2016

Uchwała Nr 84 XII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.

Uchwała Nr 83 XII 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr 82 XI 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019

Uchwała Nr 81 XI 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 80 XI 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

  Uchwała Nr 79 XI 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2015 - 2024


  Uchwała Nr 7 8 XI 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015
  w sprawie zmieniająca Uchwałę na rok 2015 Gminy Mała Wieś Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

  Uchwała Nr 77 XI 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie jednoosobowej spółki z oo pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" Spółka z oo w Małej Wsi

Uchwała Nr 76 XI 2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015
w sprawie zmieniająca uchwałę&nb