Do zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu należy:
1. opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy oraz indywidualnych decyzji  z zakresu administracji publicznej,
2. podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań określonych w programach i planach rozwoju gminy,
3. przygotowywanie projektów uchwał, materiałów informacyjnych i analiz będących przedmiotem obrad Rady i jej komisji oraz dla potrzeb Wójta,
4. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,
5. opracowywanie propozycji zadań rzeczowych do projektu budżetu gminy w zakresie problematyki należącej do kompetencji danej komórki,
6. planowanie środków budżetowych na zadania realizowane przez referaty i wykonywanie planów wydatków w granicach określonych przez budżet,
7. przygotowywanie okresowych analiz, ocen, informacji i sprawozdań w zakresie swojego działania oraz innych materiałów na polecenie Wójta,
8. współdziałanie z organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz właściwymi organami administracji, przy realizacji zadań określonych w programach rozwoju i budżecie gminy,
9. prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta,
10. współpraca z komisjami Rady,
11. przygotowywanie dla potrzeb Wójta informacji i innych materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na zgłoszone przez radnych wnioski i interpelacje,
12. przygotowywanie niezbędnych materiałów dla potrzeb Rady i Wójta dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych,
13. współdziałanie z innymi referatami w sprawach wymagających uzgodnień między nimi,
14. wykonywanie na polecenie Wójta innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej,
15. przyjmowanie obywateli i rozpatrywanie wnoszonych przez nich spraw, skarg i wniosków,
16. realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną,
17. współpraca z Referatem Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunikacji i Inwestycji  w zakresie:
a) działania na rzecz pozyskiwania pozabudżetowych środków pomocowych na zadania realizowane przez gminę,
b) uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
18. realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dotyczących obronności kraju i obrony cywilnej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
19. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz innych ustawowo chronionych tajemnic,
20. prowadzenie rejestrów spraw realizowanych przez komórki organizacyjne,
21.przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt w zakresie objętym ustawą.

Zasady współpracy i współdziałania:
1. Prowadzący sprawę referat lub samodzielne stanowisko pracy staje się komórką wiodącą, oznaczoną w dekretacji na piśmie inicjującym sprawę, w sytuacji, gdy załatwienie sprawy przekracza zakres działania jednej komórki organizacyjnej Urzędu.
2. Komórka wiodąca zobowiązana jest prowadzić całokształt postępowania, uzyskać na piśmie stanowisko zainteresowanych komórek współpracujących, skompletować całość niezbędnych dokumentów oraz wyjaśnić okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie.
3. Komórka wiodąca odpowiada za terminowe, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, przygotowanie odpowiedzi bądź projektu rozstrzygnięcia.
4. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Wójt.