Uchwała Nr 68/IX/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 2 września 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego

Stypendia szkolne

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:

 • zamieszkujący na terenie Gminy Mała Wieś,
 • uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia 24 roku życia,
 • pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
             bezrobocie,
             niepełnosprawność,
             ciężka lub długotrwała choroba,
             wielodzietność,
             brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
             alkoholizm lub narkomania,
             rodzina jest niepełna,
             inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, DZ. U. z 2015 r. poz. 1058).

Wysokość stypendium szkolnego - jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 94,40 zł i nie może przekraczać 236,00 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
 • całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe. 

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2.360 zł (w przypadku słuchaczy kolegiów – 2.124 zł).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września każdego roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś.

Termin kwalifikowania rachunków i faktur VAT w ramach stypendium za okres wrzesień - grudzień 2016 roku obejmować może wydatki na cele edukacyjne ucznia poniesione od 1 lipca 2016 r.

Zasiłki szkolne

Zasiłek losowy (szkolny) może otrzymać uczeń:

 • zamieszkały na terenie Gminy Mała Wieś,
 • uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nie posiadających uprawnień szkól publicznych dla młodzieży i  dorosłych - do ukończenia  24 roku życia,
 • znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

„Zdarzeniem losowym” kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest min. śmierć  jednego z rodziców ucznia, choroba ucznia i itp..
 
Wysokość zasiłku szkolnego zależy od przedstawionej sytuacji, jednakże nie może przekroczyć kwoty 590 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego,w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-18 09:55:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-18 10:59:19
 • Liczba odsłon: 7827
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7301558]

przewiń do góry