R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś


P R O T O K Ó Ł Nr XII / 2004
z Sesji Rady Gminy Mała Wieś
odbytej w dniu 12 marca 2004 roku
M a ł a W i e ś - m a r z e c - 2004
P R O T O K Ó Ł Nr XII / 2004

z Sesji rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 12 marca 2004 roku.
Na ogólna liczbę 15 radnych udział wzięło 13 radnych .
Nieobecni usprawiedliwieni :
1. Durałek mariusz
2. Wójcik Henryk


Do pkt. 1 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski powitał radnych , radnych powiatowych , sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący rady Gminy stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pana Krzysztofa Dębskiego Przewodniczącego Komisji Oświaty czy podtrzymuje wniosek Komisji odnośnie wyłączenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wysokości stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
Radny Pan Krzysztof Dębski poinformował zebranych , że większość członków Komisji Była za wyłączeniem z porządku obrad projektu w/w uchwały . Radny Pan Dębski wie , że koszty awansu zawodowego są duże dla gminy , ale nie można łączyć awansu z podwyżką dla nauczycieli , Związki zawodowe wynegocjowały w roku ubiegłym , że dodatek od 1 stycznia 2004 roku będzie wynosił 5 % wynagrodzenia stażysty.
W związku z powyższym Pan Dębski wycofuje wniosek odnośnie wycofania projektu uchwały w sprawie wysokości stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
Następnie przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przemysłu cukrowniczego w Małej Wsi zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarczej popierającej stanowisko ogółu społeczeństwa zmierzającej do zmiany decyzji o likwidacji Cukrowni Mała Wieś.
Radni w głosowaniu / 13 za / jednogłośnie przychylili się do wniosku , więcej uwag do porządku obrad nie było , w wyniku głosowania / 13 za / porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco :


1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokóły z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie przemysłu cukrowniczego w Małej Wsi
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Chylinie
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczególnych warunków ich przyznawania , sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś.
10. Wystąpienie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w sprawie „ Gminnego Programu Ochrony Środowiska”
11. Przedstawienie przez Firmę BMB Promotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie propozycji uprawy malwy pelsynwańskiej.
12. Sprawy różne
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
14. Zamknięcie obrad


Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było , w wyniku głosowania /13 za / protokół został przyjęty bez zmian.

Do pkt. 4 porządku obrad

Do w/w pkt. nie było żadnych spraw.


Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta Gminy z wydanych Zarządzeń w okresie międzysesyjnym tj od 30.01.2004r do 12.03.2004r :
wydano następujące Zarządzenia
- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Ambroziaka nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .
- w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży niezabudowanej działki gminnej nr ewid. 139/1 o pow. 0.2883 ha położonej przy ul. Płońskiej w Małej Wsi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .
Następnie Wójt powiedział , że przygotowywane jest do realizacji zadanie dotyczące dokończenia wodociągowania gminy tj zwodociągowanie wsi Liwin , Rąkcice , Arciszewo Stare i Nowe oraz Zakrzewo poprze przygotowanie wniosku o dofinansowanie tego zadania z funduszy strukturalnych. Trwają również przygotowania do realizacji innych zadań zapisanych w budżecie gminy tj modernizacja drogi w Chylinie oraz położenie dywanika asfaltowego na ul. Słowackiego w Małej Wsi.
Odnośnie modernizacji drogi Zakrzewo –Podgórze , nie odbył się jeszcze przetarg na tą drogę , na następnej Sesji będzie już wiadomo jaki mamy zaciągnąć kredyt.
Wójt Gminy odniósł się do wniosków Komisji Rady Gminy Mała Wieś.
Komisja Oświaty – wycofała swój wniosek , a dotyczył wycofania z porządku obrad uchwały w sprawie zwiększenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
Wnioski Komisji Rewizyjnej:
Ad.1 Komisja wnioskuje , aby w projekcie uchwały w sprawie zwiększenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli aby dodatek pozostał w wysokości tak jak dotychczas tj 2 % wynagrodzenia stażysty.
Wójt wyjaśnił , że sytuacja ekonomiczna budżetu gminy jest trudna , nie wiadomo czy Cukrownia nie zostanie zlikwidowana , do oświaty dokładamy dużo tj około 200 tys. złotych w tym roku budżetowym , dlatego też trudno jest mówić o podniesieniu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ze środków finansowych budżetu gminy.
Ad. 2 Podobny jest wniosek Komisji Budżetowo Gospodarczej i Ochrony Środowiska.
Komisje wnioskują po przeanalizowaniu kosztów godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla nauczycieli w różnych szkołach należących do Gminy Mała Wieś – proponują w tych szkołach w których występuje najwięcej godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw zatrudnienie nowych nauczycieli (stażystów po studiach) na pół etatu w zależności od potrzeb.
Najwięcej godzin ponadwymiarowych jak zaznaczył Wójt jest w Gimnazjum , w Szkole w Małej Wsi oraz w Orszymowie. Skutek godzin nadliczbowych dla gminy w skali roku to 224 tys. złotych.
Wniosek zostaje przyjęty do realizacji.
Ad. 3 Odnośnie wysokich kosztów utrzymania Przedszkola , wrócimy do tematu po przejęciu przez Szkoły obowiązkowego nauczania w klasach „0” .
Wnioski Komisji Budżetowo Gospodarczej.
Ad. 1
Radny Pan Rajewski Robert członek Komisji BGiOŚ wnioskuje o sprawdzenie dochodów hali sportowej oraz zatrudnienie administratora hali sportowej , ponieważ Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nie wywiązuje się z obowiązków administratora hali.
Wójt Gminy przypomniał ,że na ostatnie sesji było że zastanawiamy się nad funkcjonowaniem hali , GOK-u i Biblioteki .
Rady Pan Rajewski Robert motywuje wniosek tym , że w obecnej chwili administrowaniem hali zajmuje się Pani Dyrektor , która nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Nie ma harmonogramu zajęć dla grup , które uczęszczają po południu , kilka razy moja grupa Kung Fu nie była wpuszczona na zajęcia .
Jak jest z rozliczeniem pieniędzy które wpływają za halę sportową wg biura podatkowego szkoła sama powinna wystawiać faktury za wynajem i sama rozliczać się z Urzędem Skarbowym z podatku WAT. Ponadto Pan Rajewski zwrócił się z wnioskiem aby hala sportowa nie była pod zarządem szkoły podstawowej a wróciła pod zarząd Gminy .
Pan Rajewsji Robert chciałby , aby Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą oraz chciałby uczestniczyć w pracach Komisji Rewizyjnej.
Głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Elżbieta Krysińska , powiedziała , że pieniądze za wynajem hali wpłacane są na kwitariusz i codziennie odprowadzane na konto Urzędu , hala sportowa jest wykorzystywana w godzinach przedpołudniowych przez uczniów gimnazjum , szkoły podstawowej oraz SLO . Nauczyciele WF-u sami ustalają harmonogram zajęć , natomiast po południu zajęcia są prowadzone w grupach zorganizowanych wg ustalonego harmonogramu.
Radny Pan Dębski powiedział , że nauczyciele sami uzgadniają harmonogram zajęć na hali sportowej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do tych szkół.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy , który zaznaczył ,że hala sportowa była budowana przy szkole podstawowej , tak była dofinansowywana z UKFiT , Kuratorium Oświaty i Urzędu Wojewódzkiego i tak było realizowane zadanie inwestycyjne , nie można twierdzić że hala sportowa została oddana pod zarząd Dyrektora Szkoły.
Pani Skarbnik Wanda Kwaśnik poinformowała , że WAT w Gminie jest prowadzony dobrze , szkoła nie jest jednostką samodzielną i nie może rozliczać się z Urzędem Skarbowym , a będąc na szkoleniu w Warszawie wraz z Sekretarzem Gminy i niestety nie ma możliwości aby hala sportowa funkcjonowała jako oddzielna działalność gospodarcza .
Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski powitał przybyłą na Sesję Panią Dyrektor Janinę Kawałczewską Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego , która przyjechała zaprezentować Nowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Płockiego.
Pani Dyrektor podziękowała za współpracę Pani Bożenie Kossowskiej , która w miesiącu marcu odchodzi na emeryturę
Pani Dyrektor zapoznała zebranych z Programem zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w powiecie płockim.
Misją i celem strategicznym programu jest lepsza jakość życia mieszkańców powiatu płockiego , poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów w Zjednoczonej Europie.
Cele szczegółowe i operacyjne programu :
-----------------------------------------------------
1. ograniczenie emisji substancji i energii
- osiągnięcie lepszej jakości wód w zakresie badanych parametrów.
- osiągnięcie lepszej jakości powietrza , zwłaszcza w zakresie płynów i odrów,
- ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego do obowiązujących norm,
- osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku odpadów i minimalizacja składowania oraz wytwarzania odpadów,
- zapobieganie skutkom awarii.
2. Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu.
- ochrona przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów UE
- zwiększenie lesistości w powiecie do 22 %
- ochrona gleb
- ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych
3. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem
- ograniczenie materiało –, wodo - , energochłonności i odpadowości gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku
- wykorzystanie energii odnawialnej do 7,5 % ogółu energii zużywalnej,
- usprawnienie zarządzania środowiskiem
4. Zwiększenie aktywności obywatelskiej i wyższy stan świadomości ekologicznej społeczeństwa.
- większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska,
- wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa.
W przygotowaniu programu wykorzystano analizy i uogólnienia wynikające z danych empirycznych , propozycje działań wypracowane podczas warsztatów , a także zespołu pracowników Starostwa , korzystano również z uwag zespołów ekspertów , doradców .
Program jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska
Pani Dyrektor Janina Kawałczewska podziękowała wszystkim za udział w prezentacji programu , Gmina będzie musiała taki program opracować do 30 czerwca 2004 roku.
Następnie głos zabrał Pan Roman Grzelak , który powiedział ,że program jest przygotowywany wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy.
Wójt podziękował Pani Dyrektor J. Kawałczewskiej za przybycie i przedstawienie programu ochrony środowiska.

Do pkt. 11 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy powitał przedstawicieli Firmy BMB Promotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , którzy przyjechali zaprezentować uprawę malwy pensylwańskiej.
Poprzez uprawę malwy pensylwańskiej otrzymujemy paliwo dla własnych potrzeb , jak również możemy na tym zarobić poprzez sprzedaż słomy , którą zbieramy tak jak inne zboża.
Akademia Rolnicza w Lublinie oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie gwarantują materiał siewny - malwa jest rośliną wieloletnią .
Celem programu uprawy malwy jaki Firma BMB Promotions proponuje jest :
- wdrożenie w gminie co najmniej 350 ha uprawy ślazowca pensylwańskiego
- zorganizowanie zbioru i przetwarzanie biomasy na paliwo
- zmodernizowanie kotłowni komunalnych i przydomowych.
W grudniu 2003 roku miesięcznik „Murator” po raz pierwzy wypowiedział się że paliwo pozyskane w ten sposób jest paliwem przyszłości .
Następne spotkanie jakie będzie zorganizowane w Gminie to spotkanie z rolnikami zainteresowanymi uprawą malwy pensylwańskiej.

Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przeprosił radnych za zmianę w programie porządku obrad .
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przemysłu cukrowniczego w Gminie Mała Wieś. Jest to stanowisko Rady Gminy Mała Wieś wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec zamiaru wygaszenia produkcji cukru w Cukrowni Mała Wieś.
Uwag do projektu uchwały nie było w wyniku głosowania / 12 za , jedna osoba nie głosowała / uchwała została pojęta i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 7 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy polegający na zwiększeniu dochodów i wydatków ze sprzedaży mienia komunalnego i zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem tych środków na modernizację drogi Wilkanowo Nakwasin oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Dzierżanowie.
Zmiana dotyczy również korekty dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej - korektę wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie środków na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 12 za jedna osoba nie głosował / uchwała została podjęta.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Małej Wsi.
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania / 12 za , jedna osoba nie głosowała / uchwała została podjęta .


Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chylinie . Przewodniczący odczytał również postanowienie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku wyrażającą opinię pozytywną w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chylinie.
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania / 12 za , jedna osoba nie głosowała / uchwała została podjęta.


Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczególnych warunków ich przyznawania , sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś.
Głos zabrała Wójt Gminy , powiedział ,że subwencja oświatowa została obcięta o kwotę 35 tys. złotych , skutek finansowy awansu zawodowego nauczycieli w roku bieżącym wynosi 101 tys. złotych – nie jest ujęty w budżecie gminy ani w subwencji , a z własnych środków dokładamy do oświaty 207 tys. złotych. Dlatego też Wójt uważa , że dodatek motywacyjny powinien pozostać w tej samej wysokości tj 2 % wynagrodzenia stażysty. Do oświaty dokładamy z własnych środków bardzo dużo , a nie wiadomo jeszcze co będzie z Cukrownią , czy pozostanie czy zostanie zlikwidowana . Podatek od nieruchomości jaki wpływa do Urzędu to 68 tys. złotych miesięcznie.
Następnie głos zabrał Radny Pan Krzysztof Dębski , który powiedział iż nie należy łączyć skutków awansu zawodowego z podwyżką dodatku motywacyjnego , prosi o przegłosowanie uchwały aby dodatek motywacyjny wynosił 3 % wynagrodzenia stażysty , jest to podwyżka o 1% , a skutek finansowy wynosi tylko 18 tys. złotych w skali roku.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały , w wyniku głosowania / 2 za , 7 przeciw , 3 osoby się wstrzymały , jedna osoba nie głosowała/ uchwała nie została podjęta.

Do pkt. 12 i 13 porządku obrad

Sprawy różne , odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wójt Gminy odczytał zebranym stanowisko jakie zostało podjęte przez przedstawicieli samorządów , pracowników cukrowni i rolników odnośnie zamiaru likwidacji Cukrowni w Małej Wsi – jest to zdecydowany sprzeciw odnośnie wygaszenia produkcji cukru w Cukrowni w Małej Wsi.
Stanowisko zostało przesłane do Marszałka Sejmu , Marszałka Senatu , Premiera RP , Komisji Sejmowych , Posłów i Senatorów ziemi płockiej ,
Marszałka Województwa Mazowieckiego .

Wójt poinformował zebranych , że ustalono lokalizację budowy budynku komunalnego - budynek będzie wybudowany w Orszymowie.

Sołtysi zwrócili się z pytaniem czy będą zakupione kolczykownice dla bydła przez Urząd.
Pan Roman Grzelak Kierownik GKI poinformował zebranych , że zostały zakupione trzy kolczykownice , jak będzie taka potrzeba zakupi się jeszcze.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Wsi , poinformowała radnych , że w styczniu oraz lutym były organizowane przez Komitet Rodzicielski bale z których całkowity dochód wpłynął na konto Komitetu Rodzicielskiego. Bale organizowane są w soboty dlatego też w te dni Panu Rajewskiemu nie była udostępniana hala . Ponadto za soboty woźne nie mają płacone , otwierają halę przez grzeczność i dlatego też Pani Dyrektor zaznaczyła , że jeżeli nie będą płatne soboty dla woźnych to hala nie będzie czynna i nie będą się odbywały żadne zajęcia.
Radny Pan Robert Rajewski poinformował , że zarzuty odnośnie funkcjonowania hali złoży na piśmie oraz chciałby uczestniczyć w kontroli wspólnie z Komisją Rewizyjną.


Do pkt. 14 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski podziękował radnym , sołtysom , oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy Mała Wieś.
Czas trwania obrad : 10:00 - 14:55

Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:33:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:33:51
  • Liczba odsłon: 7058
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7125318]

przewiń do góry