R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś


P R O T O K ÓŁ Nr VI/2003

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś

odbytej w dniu 27 czerwca 2003 roku


M a ł a W i e ś - c z e r w i e c - 2003

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2003

z Sesji Rady Gminy Mała Wie ś odbytej w dniu 27 czerwca 2003 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 14 radnych.
Nieobecny usprawiedliwiony :
1. Andrzej Pielat


Do pkt. 1 porządku obrad

Pan Ryszar Gankowski Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych , radnych powiatowych, sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski zaproponował aby przed pkt. 4 porządku obrad został omówiony przez Pana Sekretarz Statut Sołectw , który jest zaplanowany w pkt. 12 porządku obrad. Uwag do propozycji Przewodniczącego Gminy nie było. Radni jednogłośnie przychylili się do zmiany w programie porządku , w głosowaniu / 14 za / porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
12. Omówienie Statutu Sołectw
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych Zarządzeń w okresie międzysesyjnym .
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś , obejmującej obszar działki nr ewid. 141/1 położonej w Zakrzewie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gminnej niezabudowanej w miejscowości Mała Wieś gm. Mała Wieś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gminnej – po byłym targowisku – w miejscowości Mała Wieś pow. płocki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gminnej niezabudowanej w miejscowości Mała Wieś gm. Mała Wieś pow. płocki
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Małej Wsi
13. Sprawy różne
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
15. Zamknięcie obrad

Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było , w wyniku głosowania / 14 za / protokół został przyjęty bez zmian.

Do pkt. 12 porządku obrad

Omówienie Statutu Sołectw.
Sekretarz Gminy w przybliżeniu omówił Statut Sołectw , który określa organizację i zakres działania sołectwa , zasady działania jego organów , zasady i tryb wyboru organów sołectw . W Gminie Mała Wieś funkcjonują 24 sołectwa , które są organami pomocniczymi gminy. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa właśnie statut. Nie ma dowolności interpretacji zapisów w statucie , gmina opracowała taki statut i Wójt Gminy przedstawił go Radzie Gminy do uchwalenia. Statut naszej Gminy został uchwalony 25 kwietnia 2002 roku i jest zgodny z przepisami tj z ustawą o samorządzie gminnym.
Zadania sołectwa – zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym , natomiast Wójt Gminy wykonawczym . Sołtysa powołują mieszkańcy w drodze uchwały , jak również w drodze uchwały wybierają mieszkańcy Radę Sołecką. Sołtys jest równocześnie Przewodniczącym Rady Sołeckiej , sołtys inkasuje podatek rolny i podatek od nieruchomości oraz informuje mieszkańców o wszelkich działaniach podejmowanych przez Radę Gminy.
Sołtysa powołują mieszkańcy , a odwołuje tylko i wyłącznie Rada Gminy.
Organami nadzoru nad działalnością sołtysa i sołectwa jest Rada Gminy , Komisja Rewizyjna i Wójt Gminy.
Pan Honorat Sobański sołtys wsi Orszymowo – zwrócił się z pytaniem czy może podstemplować delegację dla kierowcy który przywiózł gości na ślub do kościoła w Orszymowie.
Sekretarz gminy odpowiedział , że sołtys jest funkcjonariuszem publicznym i potwierdza fakt przebywania na tym terenie , ale nie udziela informacji o danych osobowych mieszkańców.
Sołtysi i radni nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji przez Sekretarz Gminy.
Do pkt. 4 porządku obrad

Interpelacje i zapytania
Pani Michalczewska Anna zwróciła się z interpelacją – rozważenie koncepcji funkcjonowania targowiska , targowisko stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego oraz sprzedający wjeżdżają na zielone skwerki.

Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta Gminy .
Wójt Gminy przedstawił zebranym podjęte zarządzenia w okresie międzysesyjnym :
1.Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003 – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu
2. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003 – zwiększenie dochodów o dotacje celowe przekazane z budżetu państwa , zwiększenie wydatków z rezerwy budżetowej na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej dla potrzeb filii biblioteki gminnej.
3. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na Projekt i wykonanie trzech punktów świetlnych w miejscowości Główczyn gmina Mała Wieś.
4. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Borzeń gm. Mała Wieś.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Mała Wieś w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003 – zwiększenie dochodów gminy z tytułu dotacji na wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
Ponadto Wójt Gminy poinformował zebranych o realizacji uchwał Rady Gminy : wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Mickiewicza i Jagiełły oraz położono drugą warstwę asfaltu na drodze Święcice – Liwin , przeprowadzane są remonty dróg , wykonano powiększenie placu targowego jak również były plany odnośnie budowy sanitariatów dla sprzedających , ale mieszkańcy Ośrodka Zdrowia nie wyrazili zgody na przybudowanie sanitariatu do budynku ośrodka i budowa sanitariatu została wstrzymana. Wstrzymane zostało również położenie garbów na ul. Sobieskiego z uwagi na bardzo duży koszt 20 tys złotych.
W związku z tym , że jest duże zapotrzebowanie na mieszkania socjalne , bezrobotni wykonują remont dwóch mieszkań w Nakwasinie.
Radny Pan Dębski Krzysztof - zabrał głos odnośnie targowiska , powiedział , że miejsce to jest idealnym punktem do sprzedaży , nie mniej jednak istnieje niebezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi zarówno pieszych i zmotoryzowanych.
Wójt Gminy powiedział , że budowa miejsca targowego jest długa , trzeba było zlikwidować handel na ul. Kochanowskiego , utworzono targowisko przy ul. Płońskiej , które nie zdało egzaminu. Po zaciągnięciu opinii Rady Gminy w poprzedniej kadencji został wybudowany plac dla targujących.
Jest to miejsce atrakcyjne i jest coraz większy ruch , dlatego też może należałoby ograniczyć szybkość na tej ulicy w dni targowania a szczególnie w soboty / jest to równocześnie odpowiedź na interpelację Pani Michalczewskiej/.
Uwag do przedłożonego sprawozdania radni nie wnieśli.

Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków budżetowych 2002r , uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś , obejmującej obszar działki nr ewid. 149/1 położonej w Zakrzewie. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /14za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gminnej niezabudowanej w miejscowości Mała Wieś , gm. Mała Wieś pow. płocki.
Głos zabrał Wójt Gminy , powiedział że jest to klin ziemi przylegający do posesji Państwa Gankowskich w Małej Wsi . przy ul. Warszawskiej i dlatego też następuje sprzedaż działki w drodze bez przetargowej .
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gminnej – po byłym targowisku –w miejscowości Mała Wieś gm. Mała Wieś - w drodze przetargu nieograniczonego .
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej w miejscowości Mała Wieś gm. Mała Wieś.
Głos zabrał Wójt Gminy , powiedział iż jest to działka przy ul. Kwiatowej na nowych działkach , wydzielona z działki gminnej i sprzedaż jej nastąpi w przetargu nieograniczonym za cenę ustaloną przez rzeczoznawców .
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /14za/ uchwała została podjęta jednogłośnie .

Do pkt. 11 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Małej Wsi. Jest to uchwała , która powraca na forum Rady Gminy. Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie .

Do pkt. 13 i 14 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił zebranym wyniki głosowania w Referendum - frekwencja w gminie wyniosła 42,3 % , głosy pozytywne tak 55,8% , głosy negatywne na nie 44,2% . Natomiast w ponownych wyborach do Rady Powiatu zostali wybrani dotychczasowi Radni tj Michał Boszko , Wiesław Żmuda , Andrzej Cieślak.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ponowne pismo Pana Krzysztofa Opały w sprawie sprzedaży połowy działki po byłej Witaminie.
Pan Opała obecny na Sesji powiedział , że działalność prowadzi od 2000 roku , wtedy właśnie Zarząd Gminy wydzierżawił tą działkę na okres trzech lat, a dalsze finansowanie i inwestowanie nie jest możliwe bez własności gruntów.
Wójt Gminy , poinformował radnych , że wydzierżawić gmina może bez zgody Rady na okres trzech lat , natomiast Rada Gminy może na dłużej. Wójt jest za tym aby sprzedać połowę tej działki , aby było więcej podmiotów gospodarczych rozwijających swoją działalność na naszym terenie.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do rady czy wyrażają zgodę na podział działki po byłej Witaminie i sprzedaż połowy w drodze przetargu nieograniczonego. W wyniku głosowania / 14 za / radni opowiedzieli się za sprzedażą połowy działki po byłej Witaminie w drodze przetargu nieograniczonego.

Radny Pan Robert Rajewski podziękował Radzie Gminy za dofinansowanie udziału jego synów w mistrzostwach świata w Kung-fu , jeden z nich zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii natomiast drugi pierwsze i drugie miejsce w dwóch kategoriach.


Do pkt. 15 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym , sołtysom oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady VI Sesji Rady Gminy Mała Wieś.
Czas trwania obrad 10:00 - 13:30
Protokółowała W. Dębska