R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś

P R O T O K Ó Ł Nr II/2002

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś

odbytej w dniu 10 grudnia 2002 r
M a ł a W i e ś - g r u d z i e ń - 2002
P R O T O K Ó Ł Nr II / 2002

z II Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 10 grudnia 2002 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 15 radnych.


Do pkt. 1 porządku obrad

Pan Ryszard Gankowski Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych , radnych powiatowych , sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności Pan Przewodniczący stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów tj podjęcie uchwał w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia formularz deklaracji na podatek rolny , podatek od nieruchomości , podatek leśny na dany rok podatkowy oraz formularz informacji w sprawie podatku rolnego,podatku od nieruchomości , podatku leśnego. Radni jednogłośnie przychylili się do zaproponowanej zmiany , w wyniku głosowania /15 za / porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2002 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na 2003 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dziennych opłaty targowej , terminów płatności i sposobu poboru na 2003 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów , zwolnień i terminów płatności na rok 2003.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2003.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawione grunty rolne stanowiące własność Gminy Mała Wieś.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta oraz dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mała Wieś.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
14. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia formularz deklaracji na podatek rolny , podatek od nieruchomości , podatek leśny na dany rok podatkowy oraz formularza informacji w sprawie podatku rolnego , podatku od nieruchomości , podatku leśnego.
15. Sprawy różne.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Zamkniecie obrad.


Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było . W wyniku głosowania / 15 za / protokół został przyjęty bez zmian.

Do pkt. 4 porządku obrad

Do w/w pkt. nie było żadnych spraw


Do pkt. 5 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2002 rok. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 15 za / uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na 2003 rok. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /15 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do pkt. 7 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt dzienny opłaty targowej , terminów płatności i sposobu poboru na 2003r.
Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia Pan Krzysztof Dębski , który przedstawił wniosek Komisji – Komisja wnioskuje aby uchwała ta była realizowania oraz aby przy targowisku ustawiono kosze na śmieci.
Taki sam wniosek postawiła Komisja Rewizyjna.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy , który powiedział , że od 2003 roku uchwała ta będzie realizowana oraz zostaną ustawione kosze na śmieci. Wójt powiedział również , że Gmina chciałaby wybudować taki sam plac po drugiej stronie skwerku z uwagi na to , że targowisko w centrum Małej Wsi się przyjęło i w dni targowe oraz soboty jest ciasno.
Więcej uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 15 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów , zwolnień i terminów płatności na rok 2003.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Krzysztof Dębski Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia , który przedstawił wniosek Komisji – Komisja wnioskuje aby w § 2 projektu uchwały zapisać – zwalnia się z podatku od posiadania psów psy posiadające świadectwo szczepienia.
Więcej wniosków do projektu uchwały nie było , Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia , w wyniku głosowania / 6 za , 7 przeciw , 2 wstrzymujące się / wniosek Komisji został odrzucony.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów , zwolnień i terminów płatności na rok 2003. W wyniku głosowania / 14 za , 1 przeciw / uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Wojciech Zmysłowski Wójt Gminy , który powiedział , że tylko podatek od nieruchomości ulega zmianie ,jest to podwyżka niewielka w stosunku do stawek roku 2002 , pozostałe podatki pozostają na poziomie roku 2002 . Wójt powiedział również , że nie przedstawia się radzie gminy uchwały w sprawie podatku leśnego oraz podatku od działek rolnych gdyż stawki te zostały ustalone ustawowo wg obowiązujących przepisów.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /15 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2003.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /15 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 11 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawione grunty rolne stanowiące własność Gminy Mała Wieś.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /15za/ uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 12 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta oraz dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mała Wieś.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych , że w uchwale proponuje się podwyżkę wynagrodzenia Wójta Gminy o 4% brutto w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego dotychczas.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy , który powiedział , że podwyżka płac w sferze budżetowej przewidywana jest o 4 % , w budżecie gminy zaplanowano 10 % podwyżki płac dla pracowników , gdyby zablokowano płace tak jak to miało miejsce w 2002 roku , to byłoby nieetyczne gdyby Wójt przyjął podwyżkę płac w wysokości 10 % , a pracownicy tylko o 4 %.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /15za/ /uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do pkt. 13 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Wyjaśnień odnośnie projektu uchwały udzieliła Pani Wanda Kwaśnik Skarbnik Gminy , która powiedziała , że średni procent prowizji dla sołtysów jest ustalony na 5 % , ale został zróżnicowany żeby wyrównać płace sołtysów gdyż kwoty poboru podatku są różne , zwłaszcza tam gdzie występuje V i VI kl . ziemi.
Pan Sobański Honorat powiedział , że jak ustalono na 5 % to tak powinno być , powiedział również ,że w gminie sąsiedniej sołtys otrzymuje 100 zł plus procent podatku.
Pani Nowatkiewicz Teresa sołtys wsi Lasocin powiedziała , że nikt nikogo nie przymusza żeby był sołtysem , sołtys przede wszystkim działa społecznie.
Więcej uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 15 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 14 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia formularz deklaracji na podatek rolny , podatek od nieruchomości , podatek leśny na dany rok podatkowy oraz formularz informacji w sprawie podatku rolnego , podatku od nieruchomości , podatku leśnego.
Pani Wanda Kwaśnik Skarbnik Gminy powiedziała , że Rada Gminy ma obowiązek ustawowy do ustalenia formularzy deklaracji podatków , które mają obowiązywać w 2003 roku. Druki te są dostępne w referacie podatkowym w Urzędzie Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie było w wyniku głosowania / 15 za / uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Do pkt. 15 i 16 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przekazał zebranym iż w wyborach do Izb Rolniczych wzięło udział bardzo dużo rolników , frekwencja wyniosła 23,5 % co w stosunku do innych gmin jest bardzo wysoka. Wybrano dwóch delegatów z naszej gminy Pana Wiktora Szmulewicza oraz Pana Apolinarego Gruszczyńskiego .

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Wojciech Zmysłowski , podziękował radnym za uchwalenie przedłożonych propozycji podatkowych , powiedział również że podatki na naszym tereniu długo nie będą większe , społeczeństwo ubożeje , zwiększa się bezrobocie, dochód rolników również spada i w tej sytuacji mimo pilnych zadań inwestycyjnych podatki nie będą podnoszone. Wójt liczy na większą wypłacalność , mniej zwolnień i umorzeń w podatku rolnym.
Wójt poinformował zebranych , że wybory sołtysów i rad sołeckich mogą się odbyć dopiero w styczniu 2003 roku ,gdyż jest zapis w Statucie sołectw , że wybory rozpisuje się przynajmniej w miesiąc po ogłoszeniu Zarządzenia Wójta o przeprowadzeniu wyborów. Dlatego też Wójt zwrócił się do sołtysów aby zgłaszali się do Urzędu i podawali propozycję przeprowadzenia wyborów w ich sołectwach.

Do pkt. 17 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski podziękował radnym , sołtysom , radnym powiatowym oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Mała Wieś.


Czas trwania obrad 10:00 - 14:00

Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-08 14:51:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:40:05
  • Liczba odsłon: 6998
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7293779]

przewiń do góry