Mała Wieś, dnia 15 października 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008, nr 199, poz. 1227, ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267.) w związku z zażaleniem złożonym przez Wiesławę Grzelak, Pawła Grzelak i Agnieszkę Januszewską od postanowienia z dnia 20.09.2013 r. Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 04.09.2013 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu prowadzonym z wniosku spółki Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie gminy Mała Wieś, w powiecie płockim, w województwie mazowieckim w okolicy miejscowości: Świecice Nowe, Święcice Stare, Liwin, Nakwasin, Lasocin, Główczyn:

Wójt Gminy Mała Wieś zawiadamia strony postępowania o:

1.     złożeniu ww. zażalenia;

2.     przekazaniu zażalenia wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania. Z treścią akt sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mała Wieś, w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.00 oraz przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP – https://malawies.bip.org.pl.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP – https://malawies.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś i Bodzanów oraz właściwych miejscowo sołectw.

 

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś https://malawies.bip.org.pl/,
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów, na tablicach ogłoszeń sołectwa Świecice Nowe, Święcice Stare, Liwin, Nakwasin, Lasocin, Główczyn Wilkanowo, Perki, Kiełtyki w Gminie Mała Wieś oraz Archutówko, Archutowo i Gromice w Gminie Bodzanów.

                                                                                                        W Ó J T

                                                                                             /-/ Andrzej Barciński

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres co najmniej 14 dni.