Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Starych Święcicach na rok 2019

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - przedmiot zamówienia

Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o jakości oferowanego paliwa


Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego

Załącznik Nr 5- wzór umowy

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o przekazanie niezbędnej dokumentacji w zamkniętej kopercie z adnotacją "Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach na rok 2019" do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach do dnia 31.12.2019r. do godz. 10:00 pok. Kierownika.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2019 o godz. 10.15.

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 20.12.2018 r.

Formularz ofertowy - zmiana z dnia 20.12.2018 r.

Protokół z wyboru z dn. 31.12.2018 r.