OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY MAŁA WIEŚ

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1,   09-460 Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych

 

  1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

1)       obywatelstwo polskie,

2)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)       niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)       nieposzlakowana opinia,

5)       wykształcenie wyższe lub ukończony kurs o kierunku   związanym   z   zakresem zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku,

6)         znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

7)       biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),

  1. Wymagania dodatkowe:

1)       co najmniej roczny staż pracy,

2)       doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

3)       udział w szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       a) z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych:

1)       opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych,

2)       organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;