Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014 poz.782 z póź.zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.          

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, 
 • wglądu do dokumentów urzędowych, 
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.   


Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.          
Udostępnianie informacji publicznych stosownie do art. 8 ust. 4 przedmiotowej ustawy następuje poprzez: 

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.     

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.    

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.).

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej


1.      Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

2.      Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej       

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej następuje z zachowaniem poniższych warunków:

  • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,    
  • obowiązku dalszego udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  • zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje określają odrębne przepisy.

 2. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.
 3. W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji. 


Ograniczenia w dostępie do informacji


Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

 1. informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
 2. informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
 3. tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
 4. ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
 • ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
 • osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (j.t. Dz.U.2014 poz.782 z póź.zm.)  

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.(Dz.U.01.130.1450)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz.U.05.212.1766)