R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś


P R O T O K Ó Ł Nr XIV / 2004
z Sesji Rady Gminy Mała Wieś
odbytej w dniu 25 czerwca 2004 roku

M a ł a W i e ś - c z e r w i e c - 2004
P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2004

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 25 czerwca 2004 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 12 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni:
1. Durałek Mariusz
2. Michalczewska Anna
3. Ostrowski Jerzy


Do pkt. 1 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski powitał radnych , radnych powiatowych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych , kierowników zakładów pracy, pracowników administracji i wszystkich przybyłych . Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum, rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013 dla gminy Mała Wieś.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy powiedział, że został opracowany Plan Rozwoju, który jest niezbędny do dalszego inwestowania na terenie gminy z uwzględnieniem funduszy strukturalnych.
Radni jednogłośnie przychylili się do powyższej zmiany w porządku obrad, w wyniku głosowania / 12 za/ porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco:


1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ewid. 139/1, położonej w Małej Wsi, przy ul. Płońskiej w drodze rokowań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej we wsi Chylin gm. Mała Wieś, pow. płocki na rzecz Gminy Mała Wieś.
9. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 16 samodzielnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 137 o pow. 0,29 ha, położonej w Małej Wsi, przy ul. Płońskiej 1, gm. Mała Wieś, pow. płocki, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku i w gruncie.
10. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży : lokalu mieszkalnego, użytkowanego przez Barbarę i Zbigniewa małż. Jabłońskich znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 86/2 o pow. 0,1589 ha, położonej we wsi Dzierżanowo, gm. Mała Wieś, pow. płocki, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w gruncie.
11. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży: lokalu mieszkalnego, użytkowanego przez Elżbietę i Ryszarda małż. Witkowskich znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 86/2 o pow. 0,1589 ha, położonej we wsi Dzierżanowo, gm. Mała Wieś, pow. płocki, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w gruncie.
12. Podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 114/XIV/2000 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś.
13. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mała Wieś publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Wójtowi Gminy Mała Wieś.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz 2007 – 2013 dla Gminy Mała Wieś.
16. Sprawy różne
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
18. Zamknięcie obrad


Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu, uwag do protokółu nie było, w wyniku głosowania /12za/ protokół został przyjęty bez zmian.


Do pkt. 4 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski poinformował radnych, że do Rady Gminy wpłynęło pismo mieszkańców wsi Wilkanowo o zmianę kierunku inwestowania tj. położenie asfaltu na drodze gminnej Wilkanowo – Kiełtyki a nie jak zaplanowano Wilkanowo – Nakwasin.
Głos w tej sprawie zabrała Pani Gruszczyńska , mieszkanka Wilkanowa, która powiedziała, że mieszkańcy Wilkanowa od kilku lat zgłaszali do radnego o to aby został położony asfalt w kierunku Kiełtyk. W okresie letnim nie można otworzyć okien, wszystkie ogródki warzywne jak również sady są zakurzone i nie można zbierać warzyw i owoców. Droga która jest zaplanowana w kierunku Nakwasina prowadzi do nikąd, a przy tej drodze usytuowane są domy. Gmina możne pozyskiwać pieniądze z Unii , należy tylko składać wnioski o pozyskanie funduszy strukturalnych. Pani Gruszczyńska powiedziała również, że od 2005 roku rolnicy będą identyfikowani, a drogi winny być utwardzane zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, powiedział, że radny Zbigniew Cichocki od 6-ciu lat walczył o położenie dywanika asfaltowego na bruku w kierunku Nakwasina i w ostatecznym rozrachunku została podjęta uchwała o położeniu dywanika asfaltowego na bruku w kierunku Nakwasina . Wójt zaznaczył, że nie jest to droga do nikąd, ale będzie to połączenie Wilkanowa z kolonią, jest to najtaniej gdyż kładziemy tylko jedną warstwę asfaltu, jak również przy tej drodze jest obiekt, który w przyszłości można wykorzystać dla potrzeb gminy – baza SUR.
Argumenty przytoczone przez mieszkańców dotyczą głównie kurzu, również inne wsie będą zgłaszać te same argumenty, odcinek 400 mb nie zaspokoi mieszkańców Wilkanowa. Trzeba brać pod uwagę dobro mieszkańców ale są drogi potrzebniejsze ważne dla komunikacji gminy.
W związku z tym Wójt Gminy powiedział, że jeżeli są takie wnioski mieszkańców to problem ten zostanie ponownie rozpatrzony przez Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział ,że rada jest otwarta dla mieszkańców wsi, sprawa drogi powróci ponownie na obrady Sesji Rady Gminy.
Pani Gruszczyńska podziękowała Wójtowi za podjęcie słusznej decyzji, zaznaczyła, że o tą drogę w kierunku Kiełtyk mieszkańcy walczą od kilku lat z tego względu że tumany kurzu unoszą się nie tylko po przejechaniu samochodów ciężarowych ale również po przejściu bydła, które jest wyprowadzane przez rolników na pastwiska.


Dp pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta Gminy z wydanych Zarządzeń w okresie międzysesyjnym tj od 30 kwietnia 2004 r do 25 czerwca 2005 roku

Wydano następujące zarządzenia :

- w sprawie powołania Komisji do kontroli realizacji i odbioru końcowego budowy płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę na tereni Gminy Mała Wieś.
- w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
- w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży niezabudowanej działki gminnej nr ewid. 139/1 położonej w Małej Wsi przy ul. Płońskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - II przetarg.
- w sprawie zmian w budżecie gminy Mała Wieś na 2004 rok polegających na zwiększeniu wydatków i dochodów na realizację świadczeń rodzinnych oraz na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego.
Odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych Wójt poinformował zebranych , że został wykonany asfalt na drodze w Chylinie, jest w trakcie realizowana nakładka asfaltowa na ul. Słowackiego w Małej Wsi, wymieniono część lamp oświetleniowych na energooszczędne.
Natomiast wodociągowanie w tym roku może być opóźnione, został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych. Trwa obecnie dobudowa budynku Urzędu Gminy, planowane jest również dobudowanie pomieszczeń przy szkole podstawowej w Dzierżanowie.
Uwag do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli.Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Uwag do projektu uchwały nie było, w wyniku głosowania /12 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków budżetowych 2003 r.
Uwag do projektu uchwały nie było, w wyniku głosowania /12 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.


Do pkt. 7 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 139/1.
W związku z tym iż działka ta nie znalazła nabywców w I i II przetargu ogłoszonym przez Gminę - wartość działki obniżona była o 30 % jej wartości.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili swoje wnioski odnośnie projektu uchwały :
Komisja Rewizyjna i Komisja Oświaty proponują wnioskują o sprzedanie powyższej nieruchomości w drodze rokowań. Natomiast Komisja Budżetowo Gospodarcza wnioskuje o sprzedaż działki z zastosowaniem 50% upustu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący, czyli sprzedaż działki w drodze rokowań, w wyniku głosowania / 12 za/ wniosek został przyjęty .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ewid. 139/1, położonej w Małej wsi, przy ul. Płońskiej w drodze rokowań, w wyniku głosowania / 12 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia działki położonej we wsi Chylin gm. Mała Wieś , pow. płocki na rzecz Gminy pod planowaną żwirownię . Uwag do projektu uchwały nie było, w wyniku głosowania /12 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 16 samodzielnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 137 o pow. 0,29 ha, położonej w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku i gruncie.
Komisje Rady Gminy jednomyślnie wnioskowały o sprzedaż tego budynku na ewentualny wiosek nabywców w formie ratalnej , rozłożenie sumy nabycia na okres maksymalnie trzech lat na raty miesięczne i zastosowanie oprocentowania wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Radny Pan Alfred Szymczak zwrócił się z pytaniem jaka będzie opłata za Notariusza i kto będzie ją opłacał.
Wójt Gminy powiedział, że opłaty notarialne będą ponosić nabywcy tych lokali.
Uwag do projektu uchwały nie było, w wyniku głosowania / 11 za, jedna osoba nie głosowała / uchwała została podjęta.

Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego użytkowanego przez Barbarę i Zbigniewa Jabłońskich znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 86/2 o pow. 0,1589 ha, położonej we wsi Dzierżanowo gm. Mała Wieś wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w gruncie.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie 30 % bonifikaty przy sprzedaży tego mieszkania, natomiast Komisja Oświatowa i Komisja Budżetowo Gospodarcza o udzielenie 50 % bonifikaty.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy powiedział iż zastosowana niższa bonifikata nie znalazła nabywcy tych mieszkań, w przypadku udzielenia wyższej bonifikaty jest możliwość sprzedaży tych mieszkań
Planuje się rozbudowę budynku szkoły o pomieszczenia na bibliotekę i kotłownię olejową, która będzie ogrzewać tylko szkołę. Proponuje się sprzedaż mieszkań z 50 % bonifikatą, ale bez obowiązku ich ogrzewania, nauczyciele wykupujący te budynki muszą mieć świadomość , że gmina nie bierze na siebie obowiązku ogrzewania.
Dotyczy to również następnego projektu uchwały – sprzedaż budynku mieszkalnego dla Państwa Witkowskich.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowa