Przedmiot działalności i kompetencje


 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
 3. upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 4. realizowanie polityki kadrowej,
 5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z zakresu prawa pracy,
 6. wydawanie zarządzeń, decyzji, poleceń i pism okólnych i instrukcji systemu zarządzania jakością,
 7. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy w ramach upoważnienia wydanego przez Radę Gminy,
 9. wykonywanie gospodarki finansowej Gminy,
 10. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy,
 11. sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 12. ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej i obronności dla Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz ich uzgadnianie i kontrolowanie,
 13. pełnienie funkcji Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 14. kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy,
 15. nadzór nad realizacją zadań zarządzania w sytuacjach kryzysowych i obronności oraz dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
 16. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami,
 17. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 18. nadzorowanie planowania i wykonywania zadań obronnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony,
 19. nadzorowanie przygotowania Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podwyższenia gotowości obronnej państwa,
 20. kierowanie doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na terenie Gminy (akcja kurierska),
 21. przeciwdziałanie skutkom o charakterze terrorystycznym,
 22. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 23. przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawcy,
 24. przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał, sprawozdań z ich realizacji, informowanie o sposobie załatwiania interpelacji oraz o pracach Urzędu,
 25. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających z postanowień Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy,
 26. dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 27. przyjmowanie, przechowywanie i analizowanie oświadczeń majątkowych od od osób o których mowa w Art.24h.ust.3 pkt.3 ust. z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym ( Dz.U.2013.594j.t. ze zm.)
 28. kierowanie i zwalnianie ze służby przygotowawczej pracowników Urzędu,
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-19 11:18:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzelak Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-24 10:16:05
 • Liczba odsłon: 8116
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7122737]

przewiń do góry