P R O T O K Ó Ł Nr IX/2003

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 08 grudnia 2003 roku .
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 13 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni :
1. Durałek Mariusz
2. Wójcik Henryk


Do pkt. 1 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski powitał radnych , radnych powiatowych , sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad Sesji , uwag do porządku nie było , w wyniku głosowania / 13 za / porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dziennych opłaty targowej , terminów płatności i sposobu poboru na rok 2004.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów , zwolnień i terminów płatności na rok 2004.
10. Podjecie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2004 .
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2004.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mała Wieś.
13. Podjęcie likwidacji w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Chylinie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 1 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Mała Wieś Nr 83/X/2000 z dnia 26 stycznia 2000 roku w sprawie projektu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mała Wieś.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w rozdz. III § 5 ust. 6 i ust. 8 w załączniku do Uchwały Rady Gminy Nr 50/V/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku dotyczącego ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 309/7 , położonej w Małej wsi , ul. Kochanowskiego 12 w celu ustalenia ceny wywoławczej na w/w nieruchomość w mającym się odbyć drugim przetargu ustnym nieograniczonym na w/w nieruchomość.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gminnej niezabudowanej przy ul. Płońskiej w Małej Wsi gm. Mała Wieś pow. płocki.
18. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Mała Wieś w sprawie lokalizacji cywilnego portu lotniczego w Modlinie.
19. Sprawy różne.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Zamknięcie obrad

Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było , w wyniku głosowania /13 za/ protokół został przyjęty bez zmian .


Do pkt. 4 porządku obrad

Do w/w pkt. nie było żadnych spraw.


Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
Wydano następujące zarządzenia :
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami zagrodowymi we wsiach Podgórze i Podgórze Parcele.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży działki gminnej nr ewid. 309/7 zabudowanej 1 segmentem budynku mieszkalnego dwurodzinnego o pow. użytkowej 66 m² , położonej przy ul. Kochanowskiego 12 w Małej Wsi w trybie przetargu nieograniczonego.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok – zmniejszenie dochodów gminy z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone.
- Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mała Wieś.
- w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
- w sprawie podziału referatów na stanowiska pracy.
- w sprawie wprowadzenia z życie instrukcji obiegu dokumentów i korespondencji.
- w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad /polityki/ rachunkowości, inwentaryzacji aktywów i pasywów i instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania dot. wyłonienia dzierżawców na okres 3-ch lat na grunty komunalne oznaczone ewidencyjnie jako działki o nr nr 106 i 115 położone w Małej Wsi – w trybie przetargu nieograniczonego.
- w sprawie przeprowadzenia spisu z natury.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako zabudowana działka nr ewid. 144/1 położonej przy ul. Płońskiej w Małej Wsi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Pierwsza uchwał dotyczy zwiększenia dochodów gminy z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej , dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zwiększenia subwencji oświatowej ze środków rezerwy zgodnie z pismem Ministra Finansów , które w całości muszą być wykorzystanie na remont w szkole , środki te proponuje się przeznaczyć na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /13 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.
Druga uchwała dotyczy zmian w budżecie polegających na zwiększeniu wydatków na wykonanie projektów i aktualizacji map na sieć wodociągową w m. Arciszewo Stare i Nowe i Podgórze wieś oraz aktualizację dokumentacji wodociągowej wsi Liwin , Rąkcice.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 13 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na 2004r.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy , powiedział ,że podatek rolny nie był podnoszony w gminie od dwóch lat , aby inwestować należy mieć pieniądze i dlatego proponuje się zwiększenie o 1 zł cenę żyta będącą podstawą do obliczenia podatku rolnego , a skutkuje to dla rolnika 2,50 zł z jednego ha przeliczeniowego , nie jest to duża podwyżka.
Pani Skarbnik Gminy powiedziała również , że uchwała ta wprowadza również podatek przelicznik żyta dla działek rolnych nie przekraczających 0,10 ha .
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania /13za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek dziennych opłaty targowej , terminów płatności i sposobu poboru na rok 2004.
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania / 13 za / uchwała została podjęta jednogłośnie .

Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów , zwolnień i terminów płatności na rok 2004 .
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt tej uchwały , w wyniku głosowania / 12 za , 1 przeciw / uchwała została podjęta.

Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Przewodniczący Komisji rady Gminy przedstawili radzie wnioski do projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości :
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :
- w § 1 w pkt. 1 litera c od gruntów pozostałych Komisja wnioskuje na kwotę 0,12 zł od 1 m ² powierzchni zamiast 0,15 złotych.
2.Przewodniczący Komisji Budżetowo Gospodarczej i Ochrony Środowiska :
- w § 1 pkt. 1 litera c od gruntów pozostałych Komisja wnioskuje na kwotę 0,12 zł od 1 m² powierzchni zamiast 0,15 złotych.
3.Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia :
- w § 1 pkt. 1 litera c od gruntów pozostałych Komisja wnioskuje na kwotę 0,12 zł od 1 m² powierzchni zamiast 0,15 zł
- w § 1 pkt. 2 od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej 15 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej zamiast 14,00 złotych.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury motywuje propozycje Komisji tym iż wzrost podatku od nieruchomości od pozostałych gruntów w wysokości 50 % jest zbyt duży i dlatego Komisja proponuje wzrost tego podatku o 20 % , natomiast proponuje podwyższenie podatku od działalności gospodarczej o 1,00 zł , jest to niewielka podwyżka.
Pan Ostrowski Jerzy członek Komisji Gospodarczej zwrócił uwagę , że podatek od nieruchomości zawsze wzrastał , a inne nie i będzie to skutkowało tym , że będą zamykane te małe działalności gospodarcze.
Również Prezes SUR Pan Edward Piątkowski uważa , że podatek od nieruchomości jest wysoki.
Radna Pani Anna Michalczewska powiedziała , że te podwyżki są znikome , inwestować chcemy , a nie ma pieniędzy , inne gminy płacą podatek od mieszkań a my tego podatku nie płacimy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący tj wniosek Komisji Oświaty i Kultury tj w § 1 pkt. 1 od pozostałych gruntów 0,12 złotych od 1 m² powierzchni oraz w pkt. 2 - 15,00 złotych od budynków lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej .
W wyniku głosowania / 5 za , 8 przeciw / wniosek nie został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowo Gospodarczej i Ochrony Środowiska tj w§ 1 pkt. 1 litera c od pozostałych gruntów ustalić 0,12 złotych od 1 m² powierzchni.
W wyniku głosowania / 12 za , 1 wstrzymujący się / wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnionym wnioskiem , w wyniku głosowania /12 za , 1 wstrzymujący się / uchwała została podjęta.
Do pkt. 11 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2004.
Komisje Rady Gminy zwróciły się z następującymi wnioskami :
Komisja Rewizyjna - w § 1 pkt. 1 litera c o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton a poniżej 12 ton ustalić opłatę w wysokości 600,00 złotych zamiast 800,00 złotych.
Komisja Budżetowo Gospodarcza i Ochrony Środowiska – w § 1 litera b o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 5,5 t do 9 ton włącznie ustalić opłatę w wysokości 500,00 złotych zamiast 600,00 złotych , oraz litera c powyżej 9 ton a poniżej 12 ton ustalić opłatę w wysokości 600,00 złotych zamiast 800,00 złotych.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący tj wniosek Komisji Budżetowo Gospodarczej i Ochrony Środowiska , w wyniku głosowania / 13 za / wniosek został pprzyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na 2004 rok z uwzględnionym wnioskiem , w wyniku głosowania / 13 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 12 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mała Wieś.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /13 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 13 porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Chylinie wraz z uzasadnieniem , które stanowi integralną część uchwały.
Głos zabrał Wójt Gminy , powiedział , że prognoza wydatków na Filię w Chylinie to trzy razy większe koszty jak najmniejsza szkoła w gminie . Utrzymanie szkoły kosztuje budżet gminy 180 tys. złotych , nie ma sensu jej utrzymywać , pozostaje tylko pytanie co dalej z obiektem.
Na dzień dzisiejszy Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie ma propozycję na zagospodarowanie tego obiektu. Wójt poprosił obecną na Sesji Radcy Gminy Panią Iwonę Paradowską Dyrektora DPS o zabranie głosu.
Pani Paradowska powiedział , że budynek szkoły można zagospodarować na Centrum Integracji i Wspierania Środowiska , któremu patronowałoby otwarte w Zakrzewie Stowarzyszenie Pomocy Bliżej Siebie , jest to pomoc dla osób niepełnosprawnych. Budynek byłby przystosowany jako pokoje dwu osobowe dla osób niepełnosprawnych , które mogą funkcjonować samodzielnie , oczywiście osoby te nie pozostawałyby same sobie opieka byłaby ale już nie całodobowa. Salę gimnastyczną można wykorzystać na zebrania wiejskie , jak również na terapię dzienną , bardzo dużo osób dojeżdża do Zakrzewa , a tam brakuje już pomieszczeń.
Nieżbędne są środki finansowe aby zrealizować ten cel , można skorzystać ze środków unijnych gdzie organizacje pozarządowe mogą uzyskać 75% kosztów takiego przedsięwzięcia. Koszty prowadzenia działalności pozyskiwane byłyby z zewnątrz , Pani Dyrektor DPS chciałaby wydzierżawić nieodpłatnie ten budynek.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy , powiedział że byłby to Dom w rodzaju Domu Pomocy Społecznej , tylko koszty utrzymania ponosiliby mieszkańcy .
Jest to propozycja konkretna odnośnie zagospodarowania tego budynku , na początku roku były propozycje ustne na wykup tego budynku , ale na dzień dzisiejszy brak jest zainteresowania od tych osób.
Wójt Gminy powiedział również , że gmina nie weźmie zobowiązań na utrzymanie tego obiektu , gmina przekaże tylko w nieodpłatne użytkowanie budynku.
Więcej propozycji ani uwag odnośnie projektu uchwały nie było , Przewodniczący rady Gminy Pan Ryszard Gankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Chylinie , w wyniku głosowania / 13 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 14 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w § 1 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Mała Wieś Nr 83/X/200 z dnia 26 stycznia 2000 roku w sprawie projektu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mała Wieś.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 13 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 15 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w rozdz. III § 5 ust. 6 i ust. 8 w załączniku do Uchwały Rady Gminy Nr 50/V/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku dotyczącego ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania / 13 za /
uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 16 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia wartości nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 309/7 , położonej w Małej Wsi , ul. Kochanowskiego 12 , w celu ustalenia ceny wywoławczej na w/w nieruchomość w mającym się odbyć drugim przetargu ustnym nieograniczonym na w/w nieruchomość.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy , powiedział , że przetarg na sprzedaż tej nieruchomości nie doszedł do skutku , dlatego też rada gminy powinna obniżyć wartość tej nieruchomości nie więcej jednak niż 50 % jej wartości i ogłosić drugi przetarg.
W projekcie uchwały nie podano procentu obniżenia tej nieruchomości , Wójt Gminy proponuje obniżenie tej wartości o 25 % , dlatego że w Dzierżanowie wartość budynku mieszkalnego w przetargu ograniczonym została obniżona o 15 % , a w Małej Wsi o 30 %.
Następnie głos zabrali Przewodniczący Komisji Rady Gminy , Komisje zaproponowały obniżenie wartości tej nieruchomości jn.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o obniżenie o 20 % wartości nieruchomości
Komisja Oświaty wnioskuje o obniżenie o 30 % wartości nieruchomości
Komisja Budżetowo Gospodarcza o obniżenie o 50% wartości nieruchomości
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wiosek najdalej idący tj wniosek Komisji Gospodarczej o obniżenie o 50 % wartości tej nieruchomości. W wyniku Głosowania / 4 za , 7 przeciw , 2 wstrzymujące się/
wniosek nie przeszedł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty aby obniżyć wartość tej nieruchomości o 30 % .
W wyniku głosowania / 7 za , 2 przeciw , 4 wstrzymujące się / wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawi projekt uchwały w sprawie obniżenia wartości nieruchomości o 30 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę położonej przy ul. Kochanowskiego 12 , w wyniku głosowania /13 za/ uchwała została podjęta.

Do pkt. 17 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gminnej niezabudowanej przy ul. Płońskiej w Małej Wsi.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty , zwrócił się z pytaniem w imieniu Komisja , jaka jest celowość sprzedaży działki przy ul. Płońskiej.
Jest to działka nietypowa , chętnie wykupi ją Pan Zdzisław Racki , który nabył od gminy działkę po byłym targowisku, a działka ta przylega do działki po targowisku.
Więcej uwag ani wniosków do powyższej uchwały nie było , w wyniku głosowania / 12 za , 1 wstrzymujący się / uchwała została podjeta.


Do pkt. 18 porządku obrad

Podjęcie stanowiska w sprawie lokalizacji cywilnego portu lotniczego w Modlinie.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy , który powiedział , że uczestniczył w spotkaniu międzypowiatowym , na którym omawiana była inwestycja budowy i lokalizacji lotniska cywilnego drugiej wielkości lotniska na terenie Polski po lotnisku jakie znajduje się na Okęciu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał propozycję Stanowiska Rady Gminy Mała Wieś :
„ Rada Gminy Mała Wieś stoi na stanowisku , iż lotnisko powojskowe w Modlinie jest najlepszą lokalizacją drugiego międzynarodowego lotniska cywilnego dla Warszawy.
Jesteśmy przekonani , że zlokalizowanie międzynarodowego portu lotniczego w Modlinie jest szansą na szybki rozwój całego regionu północnego Mazowsza. Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi ożywienie gospodarcze i społeczne , powstanie wiele nowych miejsc pracy w regionie
Duże międzynarodowe lotnisko cywilne zlokalizowane na północ od Warszawy spowoduje zrównoważenie rozwoju całego Mazowsza.
Rada Gminy Mała Wieś postuluje o jak najszybsze podjęcie decyzji przez władze centralne co do lokalizacji międzynarodowego portu lotniczego dla Warszawy. Jesteśmy przekonani , że umiejscowienie go na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie jest rozwiązaniem w pełni uzasadnionym , zarówno ze względów technicznych , jak i ekonomicznych.
Zobowiązujemy Wójta Gminy Mała Wieś do niezwłocznego przekazania niniejszego stanowiska Ministrom Infrastruktury i Obrony Narodowej , posłom i senatorom okręgu podstołecznego i okręgu płocko-ciechanowskiego
Wojewodzie Mazowieckiemu , Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz władzom Samorządowym Warszawy . Jednocześnie upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do przekazania powyższego stanowiska mediom.”
Radni Gminy Mała Wieś jednogłośnie /13za/ przyjęli powyższe stanowisko w sprawie lokalizacji budowy lotniska cywilnego międzynarodowego.


Do pkt. 19 i 20 porządku obrad
Sprawy różne , odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Alfred Szymczak , zwrócił się z wnioskiem Komisji o podniesienie diet dla radnych gminy Mała Wieś o 20,00 złotych tj do kwoty 80,00 złotych za jedno posiedzenie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji , w wyniku głosowania /11 za , 2 przeciw? wniosek został przyjęty.
Przewodniczący rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia diet dla radnych Gminy i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy , w wyniku głosowania / 11 za , 2 przeciw / uchwała została podjęta.

Wójt Gminy - podatki w naszej gminie nie są wysokie , nie można ich obniżać , jeżeli nie będzie dochodów to nie będzie można realizować inwestycji. Weszła w życie ustawa o finansowaniu jednostek samorządowych , nie będzie dotacji do oświetlenia ulicznego , dotacji wyrównawczej dodatku mieszkaniowego , dotacji na dożywianie dzieci , nie będzie również dotacji na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów . Wzrost wynagrodzenia nauczycieli tj awanse zawodowe nie są rekompensowane subwencją oświatową . Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego wystąpiły o przyznanie jednej godziny korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy . W styczniu 2004 roku planuje się również otwarcie gabinetu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży , wyposażenie – meble kosztowały 1800 złotych , należy zakupić niezbędne materiały do leczenia , koszt zatrudnienia stomatologa wraz z pomocą stomatologiczną około 2000 złotych miesięcznie , tak że utrzymanie roczne gabinetu wyniesie około 30 tys. złotych.
Głos zabrała Pani Dyrektor Sz.P. w Dzierżanowie , powiedziała , że jednym dniem w ciągu 8 godzin / raz w tygodniu / nie załatwi wszystkich dzieci z terenu gminy , a jest to wysoki koszt zatrudnienia stomatologa.
Wójt Gminy powiedział ,że na pewno jednym dniem nie załatwi się wszystkich , chodzi tu głownie o przeglądy uzębienia , dostęp do leczenia nie będzie dla wszystkich , będą typować nauczyciele, dyrektorzy szkół jak również opieka społeczna . Wójt zwrócił się z pytaniem czy radni wyrażają zgodę na taką formę uruchomienia gabinetu stomatologicznego , w głosowaniu /13 za/ radni przychylili się do propozycji Wójta Gminy.

Sołtys wsi Węgrzynowo Pani Alicja Fabianowicz podziękowała Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi GKI za wyremontowanie świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie.

Wójt poinformował radnych , że zostało podpisane porozumienie z zakładem energetycznym na wymianę zegarów elektronicznych na zegary czasowe z przerwą nocną , natomiast wymiany lamp będziemy dokonywać sukcesywnie.

Wójt poinformował również zebranych , że należy opracować nowy regulamin gospodarki odpadami , wspólnoty mieszkaniowe zwróciły się z prośbą o zabieranie z ich terenu śmieci , uzgodniono , że wspólnoty otrzymają kontenery , ale odpady muszą wrzucać do tych kontenerów w workach zakupionych w Urzędzie Gminy.
Odnośnie odbierania odpadów gabarytowych , miejsce można usytuować w bazie SUR w Wilkanowie i zbierać te odpady jeden raz w miesiącu.

Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Mirosław Banach , powiedział ,że z chwilą wejścia do Unii , nie otrzymamy pieniędzy z funduszy strukturalnych na budowę dróg gminnych , do końca czerwca 2004 roku należu opracować plan ochrony środowiska, wykonać modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla potrzeb unijnych . Sekretarz poinformował , że odbyły się już spotkania z rolnikami odnośnie wypełniania wniosków na dopłaty dla rolników . Wniosek jest bardzo trudny niewielu rolników wypełni go samodzielnie i dlatego Wójt wspomniał że prawdopodobnie musi być utworzone stanowisko w gminie pomocne dla rolników – wypełnianie wniosków o dofinansowanie.


Do pkt. 21 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym , sołtysom oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady IX Sesji Rady Gminy Mała Wieś.
Czas trwania obrad 10:00 - 14:50
Protokółowała W. Dębska.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:36:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:36:43
  • Liczba odsłon: 6944
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7142629]

przewiń do góry