Konkurs ofert wersja pdf

  ZARZĄDZENIE NR 324/06/2018                      

WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                             o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 oraz art. 48b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U.   z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) oraz Uchwały   Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z   dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020”, zarządza się, co następuję:

 

§1.

Ogłasza się konkurs ofert   na realizację świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego w 2018 roku na podstawie Uchwały Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020”, zwanego dalej Programem.

 

§2.

1. Ustala się regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczenia, o którym mowa w §1 w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1,

2. Ustala się treść ogłoszenia konkursu ofert w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2,

3. Ustala się formularz ofertowy, który stanowi załączniki nr 3,

4. Ustala się projekt umowy na wykonanie świadczenia zdrowotnego, stanowiący załącznik     nr 4.

§3.

Oceny ofert   złożonych w konkursie ofert na wybór realizatora Programu w 2018 roku, dokona komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Mała Wieś odrębnym zarządzeniem.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mała Wieś.

 

§5.

Ogłoszenie o konkursie ofert, o którym mowa w §1 wymaga podania do publicznej wiadomości co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś.

 

§6.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 324/06/2018

Wójta Gminy Mała Wieś

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

 

Regulamin Konkursu Ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020”

w 2018 roku

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1.

1.     Regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej                    pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady postępowania przy wyborze realizatora świadczeń zdrowotnych w tym zakresie,   świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Mała Wieś.

2.     Środki przeznaczone na realizację Programu w 2018 r. nie mogą przekroczyć 10 000,00 zł.

3.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż do 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

§2.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2018   r., poz. 160).

 

 

ROZDZIAŁ II

Szczegółowe warunki konkursu

 

§3.

Minimalne wymagania stawiane realizatorowi Programu polityki zdrowotnej niezbędne do     jego realizacji:

1)    zgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez realizatora programu polityki zdrowotnej w świetle obowiązujących przepisów z przedmiotem tego programu,

2)    w zakresie personelu udzielającego świadczenia w ramach programu polityki zdrowotnej wymaga się:

a)     co najmniej 1 lekarza spełniającego warunki Narodowego Funduszu Zdrowia                     &n