R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2004

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś

odbytej w dniu 30 stycznia 2004 rM a ł a W i e ś - s t y c z e ń - 2004


P R O T O K Ó Ł Nr XI/2004
z Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 30 stycznia 2004 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 13 radnych :
Radni usprawiedliwieni :
1. Michalczewska Anna
2. Durałek Mariusz


Do pkt. 1 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski powitał radnych , radnych powiatowych , sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił porządek obrad Sesji , uwag do porządku obrad nie było , w wyniku głosowania / 13 za / porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Zapoznanie radnych z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mała Wieś na 2004 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości i zaszeregowania dla jednostek budżetowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Mała Wieś na I półrocze 2004 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2004 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gminnej niezabudowanej przy ul. Ogrodowej w Małej Wsi gm. Mała Wieś pow. płocki
14. Sprawy różne
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
16. Zamknięcie obrad

Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było , w wyniku głosowania / 14 za / protokół został przyjęty bez zmian.

Do pkt. 4 porządku obrad

Do w/w pkt. nie było żadnych spraw.

Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta Gminy z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym tj od 30.12.2003r do 30 01.2004r.
Wydano następujące zarządzenia :
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok – rozdysponowanie rezerwy budżetowej – zakup oleju opałowego do Urzędu oraz zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako zabudowana działka nr ewid. 144/1 położonej przy ul. Płońskiej w Małej Wsi w trybie przetargu nieograniczonego ustnego / II przetarg/ .
Odnośnie realizacji uchwał rady gminy – wyposażono gabinet lekarski , dzieci już są badane , te które zakwalifikowały się do leczenia otrzymały kartki skierowane do rodziców , aby wyrazili zgodę na leczenie.
Realizacja uchwały w sprawie likwidacji szkoły w Chylinie – zostało przeprowadzone zebranie z rodzicami odnośnie likwidacji szkoły w Chylinie , protestu od rodziców nie było , przyjęto tą decyzję ze zrozumieniem.Do pkt. 6 porządku obrad

Zapoznanie radnych z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Zalecenia pokontrolne odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy , powiedział iż kontrola kompleksowa trwała 3-y miesiące , kontrolowano działalność gminy za 2002 rok.
Najważniejsze zalecenie polega na prowadzeniu księgowości budżetowej oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Gmina winna przekazywać dotacje w wysokości 1/12 rocznego budżetu każdej jednostki , winna być upoważniona osoba do prowadzenia księgowości jednostek budżetowych. Wiąże się to z dodatkowym zatrudnieniem w Urzędzie Gminy.
Pozostałe zalecenia będą wykonane i realizowane stosownie do zaleceń.

Do pkt. 7 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok.
Głos zabrał Wójt Gminy Wojciech Zmysłowski , przybliżył zebranym jak kształtuja się dochody i wydatki przewidziane w budżecie gminy na 2004 rok.
Wójt Gminy w pierwszej kolejności odniósł się do wniosków Komisji Rady Gminy , które złożyły te wnioski do planu budżetu , zaznaczył że wnioski nie były ujęte w planie budżetu będą realizowane w trakcie roku budżetowego.
Wnioski Komisji Budżetowo Gospodarczej i Ochrony Środowiska :
1. Komisja wnioskuje aby do planu budżetu z zakresu zadań inwestycyjnych na lata 2005-2007 umieścić zadanie inwestycyjne budowy drogi powiatowej około 400 mb od Wilkanowa do Nakwasina.
- jest to niewielki odcinek drogi , postulat ten wielokrotnie był przedstawiany na radzie gminy i dlatego też Wójt zaproponował radnym aby zadanie to zrealizować w trakcie roku z własnych środków. Radni wyrazili zgodę na tą propozycję.
2. Komisja wnioskuje aby w przypadku braku wpływu podatku od nieruchomości od Cukrowni Mała Wieś wstrzymać wszystkie inwestycje drogowe , a dokończyć wodociągowanie Gminy Mała Wieś.
- Wójt zapewnia , że wodociągowanie będzie zrealizowane w latach 2004- 2005 , środki finansowe na inwestycje wodociągowe będą również pozyskiwane z zewnątrz.
3. Komisja wnioskuje , aby w planie wydatków straży pożarnych Gminy umieścić wydatek - dofinansowanie przebudowy samochodu ciężarowego Star 200 dla potrzeb OSP Dzierżanowo.
- Karosacja samochodu kosztowałaby około 80 tys. złotych , natomiast zakup samochodu lekkiego około 60 tys. złotych , a na działalność straży pożarnych zaplanowane jest w budżecie gminy 69 tys. złotych. Dlatego też nie ma możliwości przeznaczyć pieniędzy na zakup samochodu z działalności straży , jeżeli będą wolne środki w trakcie roku to zadanie to będzie do zrealizowania.
Radny Pan Królikowski Ryszard powiedział ,że Dyrektor PGR wyraża zgodę na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 50 % ceny, a samochód taki po rozeznaniu można zakupić za około 40 tys. złotych.

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek Komisji o przyznanie nagrody dla Skarbnika Gminy w wysokości 1500 złotych brutto za zaangażowanie osobiste w przebiegu i realizacji budżetu Gminy za rok 2003 oraz konstruowanie projektu budżetu na rok 2004 .
Głos zabrała Pani Wanda Kwaśnik Skarbnik Gminy podziękowała , ale prosi o nie przyznawanie jej nagrody z uwagi na to ,że pieniędzy w budżecie może zabraknąć na świadczenia dla osób biednych i trzeba będzie dołożyć dla GOPS-u na świadczenia dla osób biednych.
Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji , w wyniku głosowania / 13 za / wniosek przeszedł , Rada Gminy przyznała nagrodę Pani Skarbnik.

Wnioski Komisji Oświaty Kultury i Sportu :

1. Komisja wnioskuje o utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy , która obejmowałaby działalność GOK , Biblioteki , hali gimnastyczej i pozostałą działalność sportową i kulturalną.
- Podobny wniosek złożyła Komisja Rewizyjna - Wójt powiedział iż biblioteki nie mogą być włączone do tej jednostki z uwagi na odrębne przepisy odnośnie funkcjonowania biblioteki. Odnośnie połączenia hali , GOK-u i klubów sportowych są prowadzone prace przygotowawcze przez Pana Sekretarza i na dzień dzisiejszy nie ma decyzji w tej sprawie.
2. Komisja wnioskuje o poczynienie starań w celu wykonania budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy jako kompleks ścieżki ekologiczno – dydaktycznej i ścieżki rowerowej.
- Jest to kwestia nie tylko pieniędzy , ale zgody właścicieli dróg powiatowych i krajowych , gdyż ścieżka ta byłaby ścieżką doliny Ryksy , która biegnie wzdłuż dróg powiatowych i przecina drogę krajową. Jeżeli byłaby to droga gminna to nie byłoby problemu.Wnioski Komisji Rewizyjnej :

1. Komisja wnioskuje o zmianę formy organizacyjnej funkcjonowania hali gimnastycznej – pod Zarząd Wójta Gminy.
- Wójt do tego wniosku ustosunkował się przy omawianiu wniosku 1 Komisji Oświaty.
2. Komisja wnioskuje o położenie drugiej warstwy dywanika asfaltowego Święcice – Liwin w miarę posiadanych środków finansowych.
- Jeżeli dochody będą realizowane , nie jest wykluczone iż druga warstwa na tym odcinku będzie położona.
3. Komisja wnioskuje o ujęcie w planie budżetu Gminy na 2004 rok w wydatkach inwestycyjnych – 100 tys. złotych na zakup autobusu szkolnego . Środki na zakup autobusu pozyskać z kredytu.
- Wójt powiedział , że autobus przyznany przez MEN w 2000 roku kosztował 230 tys. złotych , obecnie nowy – netto około 250 tys. złotych , większy około 400 tys. złotych. Można również zakupić po odbudowie. Zadanie to można wprowadzić do budżetu w trakcie roku , gdyż źródło finansowania jest wskazane.

Następnie Wójt odniósł się do projektu budżetu Gminy na 2004 rok – dochody gminy oparte są o materiały wyjściowe wzrost zaplanowano o 4,5 % w stosunku do roku 2003 . Dochody wynoszą 9.381.900 złotych , wydatki 9.045.700 złotych . Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota spłaty kredytu , na wydatki inwestycyjne zaplanowano 780 tys. złotych , a na wydatki bieżące 8.344.900 złotych , 56,9 % wydatków w budżecie gminy to wydatki na oświatę.
Planowane inwestycje w br. to :
- wodociągi 165.600 złotych – środki własne
planowane są następujące wsie Liwin – Rąkcice , nastepnie Zakrzewo i Arciszewo Stare i Nowe
środki do pozyskania z zewnątrz to kwota 769.400 złotych są to fundusze strukturalne z Unii Eurpejskiej.
Ogółem dokończenie wodociągowanie zamyka się kwotą 945 tys. złotych , środki z zewnątrz będą dopiero pozyskiwane od maja br. , nie wiadomo czy w tym roku je otrzymamy , dlatego też wodociagowanie może być przesunięte na następny rok 2005 .
- drogi publiczne - 340 tys. złotych z kredytu na dokończenie drogi powiatowej Zakrzewo – Podgórze.
Z dróg gminnych planuje się drogę w Chylinie oraz ul. Słowackiego w Małej Wsi.
- gospodarka mieszkaniowa – zaplanowana jest budowa budynku mieszkalnego – 100 tys. złotych.
- 50 tys. złotych zaplanowane jest na sporządzenie w części planu zagospodarowania przestrzennego gminy – są to tereny nadwiślańskie.

Wójt powrócił do wydatków na oświatę poinformował zebranych , że utrzymanie Przedszkola Samorządowego w 2004 roku wyniesie około 409 tys. złotych , jest to duży wydatek. Od września 2004 roku klasy „O” włączone są do obowiązku szkolnego i będą podlegać pod Szkołę w Małej Wsi.

Następnie Wójt zaproponował autopoprawki do projektu budżetu Gminy na 2004 rok. Przewodniczący Rady Gminy od czytał zaproponowane poprawki i poddał je pod głosowanie :
1. W dziale 750 rozdział 75011 § 0690 zmniejszyć dochody o kwotę 484 zł. ( załącznik Nr 7 ).
Wprowadzić § 2360 i zwiększyć dochody o kwotę 484 zł. ( są to dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 % wpływów)
i jednocześnie
dokonać zmiany w dochodach własnych gminy (załącznik Nr 1)
wprowadzić dział 750 rozdział 75011 § 2360 i zwiększyć dochody o kwotę 484 zł.
a zmniejszyć dochody w dziale 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 484 zł.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 1 autopoprawkę , w wyniku głosowania / 13 za / autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

2. Autopoprawka dotyczy działu 851 rozdział 85131 ( załącznik Nr 2).

Proponuję wprowadzić : § 4010 - 1800zł.
§ 4110 - 325 zł
§ 4120 - 45 zł
i zmniejszyć wydatki w § 4300 o kwotę 2.170 zł.
Zmiana związana jest z zatrudnieniem pomocy stomatologicznej na umowę o pracę na okres 6 m-cy.
Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie 2 autopoprawkę , w wyniku głosowania / 13 za/ autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

3. Autopoprawka – Proponuję zmianę w dziale 801 rozdział 80110 (załącznik Nr 2)
Zwiększyć wydatki w § 4240 o kwotę 3000 złotych
a zmniejszyć wydatki w § 4210 o kwotę 3.000 złotych ( zmiana dotyczy zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Gimnazjum ).
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 3 autopprawkę , w wyniku głosowania / 13 za / autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Więcej uwag ani wniosków do projektu budżetu Gminy radni nie wnieśli , Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski odczytał Uchwałę Orzekającą Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Płocku wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie budżetu na 2004 rok.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mała Wieś na 2004 rok , w wyniku głosowania / 13 za / uchwała została przyjęta jednogłośnie , uchwalono budżet Gminy Mała Wieś na 2004 rok.


Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy Pan Mirosław Banach – program ma za zadanie udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w ramach ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.
W tym roku wprowadzono zapis – pomoc dla Szpitala dla Uzależnionych w Gostyninie z uwagi na to że wiele osób z naszego terenu korzysta z pomocy tego szpitala. W tym roku również jest zmiana członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie będą to pracownicy Urzędu , a osoby z zewnątrz , które wyraziły zgodę na pracę w tej Komisji.
Ponadto zaplanowany jest obóz dla dzieci z rodzin uzależnionych i wtym roku planuje się zorganizować ten obóz na Mazurach.
Pan Sekretarz zgłosił również autopoprawkę do § 11 Regulaminu GKRPA aby skreślić wyraz zryczałtowane , gdyż nie ma takiego wyrażenia jak zryczałtowane wynagrodzenie . W wyniku głosowania / 13 za / autopoprawka została przyjęta.
Uwag ani wniosków do projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 nie było , w wyniku głosowania / 13 za / uchwała została podjeta jednogłośnie.

Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu z złotych w tabeli punktowych rozpiętości i zaszeregowania dla jednostek budżetowych.
Uwag do projektu uchwały nie było w wyniku głosowania / 13 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mała Wieś. Przewodniczący zaznaczył iż podwyżka wynosi 3,75% w stosunku do roku ubiegłego , Wójt nie wyraża zgody na większą podwyżkę. Radni uważają , że wynagrodzenie Wójta Gminy Mała Wieś jest zbyt niskie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy , w wyniku głosowania / 10 za , 3 wstrzymujące się / uchwała została podjęta.

Do pkt. 11 porządku obrad


Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mała Wieś na I półrocze 2004 roku.
Radni w głosowaniu / 13 za / jednogłośnie przyjęli plan pracy Rady Gminy na I półrocze 2004 – uchwała została podjęta.

Do pkt. 12 porządku obrad


Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2004 roku.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 13 za / podjęto uchwałę w sprawie planów pracy Komisji rady Gminy na I półrocze 2004 roku.

Do pkt. 13 porządku obrad


Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gminnej niezabudowanej przy ul. Ogrodowej w Małej wsi gm. Mała Wieś pow. płocki.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 13 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do pkt. 14 i 15 porządku obrad

Głos zabrał Wójt Gminy , poinformował zebranych , że jest planowana likwidacji Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszogrodzie , która obsługiwała do tej pory trzy gminy – Wyszogród , Małą Wieś i Bulkowo .
Na spotkaniu w sprawie funkcjonowania Urzędu Pracy Dyrektor Powiatowego Urzędu zwrócił się z prośbą o partycypowanie w utrzymaniu tej Filii . Gmina Bulkowo nie wyraziła zgody , natomiast Wyszogród chciałby utrzymać Filię PUP gdyby Gmina Mała Wieś wyraziła zgodę na utrzymanie stanowisk pracy i dokładanie z budżetu gminy środków finansowych.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie propozycję utrzymania Filii PUP w Wyszogrodzie , w wyniku głosowania / 13 za/ rada gminy jest za tym aby utrzymać Filię PUP w Wyszogrodzie , a w jakiej formie to już do przedyskutowania przez Wójta Gminy , Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy.

Firma , która uprawia rośliny energetyczne – malwę pelsynwańską , zwróciła się do gminy z propozycją współpracy , firma ta chciałaby zawrzeć umowę z gminą , kwota roczna skutkująca tą umową to 6 tys. złotych plus WAT.

Wójt zwrócił się zapytaniem do rady gminy , czy rada wyraziłaby zgodę na sprzedaż Domu Lekarza , rozmowy w tej sprawie były już prowadzone z lekarzami mieszkającymi w tym domu. Rada Gminy wyraziła zgodę na podjęcie działań zmierzających do sprzedaży Domu Lekarza.

Wójt poinformował zebranych , że odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ , z informacji uzyskanych od Dyrektora SPZOZ jest mniej pieniędzy na utrzymanie ośrodka , z tego względu ośrodek nie będzie czynny w soboty jak również nie będzie przyjmował kardiolog.

Wójt ponownie zwrócił się z zapytaniem do rady odnośnie zlokalizowania budowy budynku mieszkalnego , powiedział , że jest budynek po Panu Rydzewskim w Chylinie , który jest w zarządzie Urzędu Skarbowego.
Pan Roman Grzelak Kierownik GKI ma zastrzeżenia odnośnie lokalizacji tego budynku , jeżeli chcemy tam umieścić ludzi biednych to dla nich będzie utrudnienie w dostępie do lekarza i szkoły , poza tym są tam wykopy po żwirowniach i teren nie jest zbyt bezpieczny dla dzieci.
Radni uważają ,że dobrze by było usytuować budynek w Orszymowie lub Wegrzynowie.
Radni w głosowaniu / 13 za/ upoważnili Wójta Gminy , Przewodniczącego Rady Gminy , Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Kierownika GKI do ustalenia lokalizacji budynku mieszkalnego komunalnego.

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za przyjęcie budżetu Gminy na 2004 rok.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Wsi , podziękowała za współpracę Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku. Pani Dyrektor poinformowała również , że dzieci i młodzież będą mogli korzystać z hali gimnastycznej w drugim tygodniu ferii zimowych.


Do pkt. 16 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski podziękował radnym , sołtysom oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady XI Sesji Rady Gminy Mała Wieś.
Czas trwania obrad : 10:00 - 14:30

Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:34:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:34:36
  • Liczba odsłon: 7043
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7151846]

przewiń do góry