R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2004
z Sesji Rady Gminy Mała Wieś
odbytej w dniu 30 kwietnia 2004 roku
M a ł a W i e ś - k w i e c i e ń - 2004P R O T O K Ó Ł Nr XIII/04
z Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 30 kwietnia 2004 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 13 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni:
1. Durałek Mariusz
2. Pielat Andrzej

Do pkt. 1 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski powitał radnych, radnych powiatowych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników zakładów pracy, pracowników administracji i wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum, rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad Sesji, uwag do porządku nie było, w wyniku głosowania / 13 za / porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy Mała Wieś za 2003 r
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mała Wieś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację drogi powiatowej Zakrzewo – Podgórze .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Mała Wieś.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ewid. 139/1, położonej w Małej Wsi przy ul. Płońskiej w celu ustalenia ceny wywoławczej na w/w nieruchomość w mającym się odbyć drugim przetargu ustnym nieograniczonym na w/w nieruchomość.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mała Wieś.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Chylin, Zakrzewo i Podgórze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś dla terenów przeznaczonych pod zalesienie.
16. Sprawy różne
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.


Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu, uwag do protokółu nie było, w wyniku głosowania / 13 za / protokół został przyjęty bez zmian.

Do pkt. 4. porządku obrad

Do w/w pkt. nie było żadnych spraw

Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta Gminy z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym od 12 marca 2004 roku do 30 kwietnia 2004 roku:
Wydano następujące Zarządzenia
- w sprawie zmian w budżecie gminy polegające na zwiększeniu wydatków o dotacje celowe – pomoc społeczna, oraz zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży niezabudowanej działki gminnej nr ewid. 31/35 o pow. 851 m² położonej przy ul. Ogrodowej w Małej Wsi – w trybie przetargu nieograniczonego.
- w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2003 rok.
- w sprawie zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.
Wójt poinformował również, że realizowane są inwestycje zaplanowane w budżecie, zostały wyłonione firmy do położenie dywanika asfaltowego w Chylinie i w Małej Wsi ul. Słowackiego, wyłoniono również wykonawcę na wymianę oświetlenia ulicznego tj. na lampy energooszczędne.
Wójt Gminy poddał pod rozwagę radnym rezygnację z budowy budynku socjalnego z uwagi na to, że jeżeli będzie zamknięta Cukrownia, to wtedy będzie się Cukrownia wyzbywać budynków aby zmniejszyć podatek od nieruchomości, a w zamian byłaby dobudowa do Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie pomieszczeń przeznaczonych na przeniesienie Filii Bibliotecznej z Główczyna oraz pomieszczenia na kotłownię olejową.
Również można zaadoptować na mieszkania budynek po likwidowanej szkole w Chylinie, jeżeli nie będzie sprzedaży oraz PDPS z Zakrzewa nie przejmie budynku na Dom Dziennej Pomocy .
Uwag do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli.

Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczących Komisji Rady, aby złożyli sprawozdania z pracy Komisji. za 2003 rok:

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Alfred Szymczak:

Komisja w 2003 roku odbyła 6 spotkań roboczych na których omawiano następujące sprawy:
11 marca 2003 roku
- analizowano projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminy Mała Wieś
- w związku z dużymi nakładami na oświatę Komisja wnioskowała o podjęcie działań mających na celu zamknięcie szkół filialnych w Chylinie i Gałkach
- analizowano projekty uchwał na sesję dotyczące uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, zmian w budżecie gminy na 2003 rok , zmiany zastępcy Kierownika USC, w sprawie trybu i zasad w postępowaniu o zamówienia publiczne.
- Komisja opiniowała również propozycję sprzedaży połowy działki gminnej po byłej Witaminie oraz wykupu działki przylegającej do posesji Pana Gankowskiego w Małej Wsi o pow. 46 arów.
- Komisja opracowała również plan pracy Komisji na I półrocze 2004 roku.
8 kwietnia 2003 roku
- Komisja opiniowała sprawozdanie z budżetu gminy za 2002 rok oraz sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 rok.
10 lipca 2003 roku
- Komisja analizowała wydatki na oświatę w gminie i w związku z tym zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy o zamknięcie szkół filialnych w Gałkach i Chylinie, a pieniądze zaoszczędzone w ten sposób przeznaczyć na remonty dróg.
- Komisja opiniowała projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


12 sierpnia 2003 roku
- Komisja analizowała i opiniowała informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku oraz sporządziła plan pracy Komisji na II półrocze 2003 roku.
02 października 2003 roku
- Komisja pracowała nad propozycjami do projektu budżetu gminy na 2004 rok - komisja wnioskowała o położenie dywanika asfaltowego na ul. Słowackiego w Małej Wsi, o uwzględnienie w projekcie budżetu wydatku zakupu autobusu dla potrzeb gimnazjum
- Komisja zwracała się również z wnioskiem do Wójta Gminy o wystosowanie pisma do Starostwa, aby w planie budżetu Starostwa uwzględniono budowę drogi Chylin – Gałki – Niździn.
- Komisja opiniowała również projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz uchwałami w sprawie sprzedaży mienia komunalnego – budynku po byłej Witaminie oraz jednego segmentu budynku „Dom Nauczyciela”.

27 listopada 2003 roku
- Komisja analizowała projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2004 rok.

Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia złożył Pan Krzysztof Dębski.Komisja w 2003 roku odbyła sześć spotkań roboczych, na których omawiano następujące sprawy:
12.03.2003r
- ustalono plan pracy Komisji na I półrocze 2003 roku
- analizowano projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminy Mała Wieś
- analizowano projekty uchwał na sesję Rady Gminy dotyczące ustalania kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków, w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, zmian w budżecie gminy na 2003 rok,
- wnioskowano również o zwolnienie bezrobotnego otwierającego działalność gospodarczą z opłaty wpisowej w wysokości 100 złotych.
- opiniowano pozytywnie propozycję sprzedaży działki po byłej Witaminie oraz działki gminnej przylegającej do posesji Pana Gankowskiego
- komisja zwracała się również z wnioskiem do Wójta o przygotowanie rozliczenia wpłat za halę sportową za 2002 rok oraz I kwartał 2003 roku / Komisja takie sprawozdanie otrzymała na ręce Przewodniczącego Komisji /

11.04 2003r

- Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok
- Komisja analizowała również projekty uchwał na Sesję w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Małej Wsi oraz aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nadania jej statutu

01.07.2003r
- Komisja analizowała sieć szkół na terenie gminy i wnioskowała o jej zreorganizowanie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Chylinie z uwzględnieniem miejsc pracy dla nauczycieli z Chylina w szkołach podstawowych na tereni Gminy Mała Wieś.

11.08.2003 r

- Komisja analizowała informację z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2003 roku - Komisja wnioskowała o rozwiązanie problemu z odpadami gabarytowymi, Komisja zwracała się z pytaniem jaki jest postęp prac odnośnie uruchomienia gabinetu stomatologicznego przy szkole podstawowej w Małej Wsi.
- Komisja ustaliła plan pracy na II półrocze 2003 roku

29.09.2003 r.
- Komisja spotkała się w celu przygotowania propozycji do planu budżetu Gminy na 2004 rok, Komisja wnioskowała między innymi o uwzględnienie następujących zadań w planie budżetu - zaplanowanie 10 tys. złotych na organizację Dni Gminy Mała Wieś w 2004 r, zaplanowanie kwoty 5 tys. złotych na działalność sportową i kulturalną, zabezpieczenie środków finansowych na odprawy dla nauczycieli z likwidowanych szkół, o zakup pieca olejowego dla SP ZOZ w Małej Wsi oraz o zakup sprzętu sportowego na halę i siłownię.

26.11.2003 r.
- Komisja analizowała propozycję uchwał w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych w Gminie na 2004 rok.


Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowo Gospodarczej i Ochrony Środowiska złożył Pan Ryszard Królikowski:


Komisja odbyła siedem spotkań roboczych na których omawiano następujące sprawy:

12.03.2003 r
- analizowano propozycję uchwały w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
- ustalono plan pracy Komisji na I półrocze 2003 roku
- opiniowano propozycję sprzedaży mienia komunalnego - działki po byłej Witaminie oraz działek gminnych przylegających do posesji Pana Gankowskiego w Małej Wsi
- opiniowano również propozycję zmian w budżecie gminy na 2003 rok

10.04.2003r
- Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok.
- Komisja zapoznała się również z propozycją uchwał w sprawie nadania im. Gimnazjum w Małej Wsi , propozycją uchwały w sprawie aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu
- Komisja dyskutowała również na temat propozycji zamiany gruntów rolnych będących własnością gminy na działkę pod przyszłą żwirownię położoną w Borzeniu, która jest własnością Państwa Śmigielskich z Orszymowa.

09.05.2003r
- Komisja zgodnie z planem pracy Komisji dokonała przeglądu stanu dróg gminnych , została sporządzona stosowna analiza i przekazana Kierownikowi GKI w celu przeprowadzenia remontów w miarę posiadanych środków przez Urząd Gminy.

16.07.2003r
- Komisja analizowała wydatki jakie ponosi Gmina na oświatę a w szczególności jakie wydatki są ponoszone na Szkoły Filialne w Gałkach i Chylinie i rozważała możliwość zamknięcia szkoły w Chylinie we wrześniu 2003 roku .Komisja proponowała również aby budynek szkoły sprzedać, gdyż pustostan zawsze ulegnie zniszczeniu, a za pieniądze pozyskane ze sprzedaży można inwestować.
Komisja wnioskowała również o przystąpienie w 2003 roku do procedury likwidacji szkoły w Gałkach.12.08.2003r
- Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2003 roku
- Komisja wnioskowała aby na Sesję Rady Gminy zaprosić Pana Starostę aby przedstawił radnym jakie są plany Starostwa odnośnie wspólnego finansowania i modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Mała Wieś.
- Komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok,
- Komisja ustaliła plan pracy na II półrocze 2003 roku

30.09.2003 r
- Komisja pracowała nad propozycjami do projektu budżetu gminy na 2004 rok , wnioskowała między innymi o :
1/ ujęcie w planie budżetu środków na zakup autobusu szkolnego
2/ położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Lasocin – Nakwasin,
3/dobudowanie pomieszczeń przy szkole podstawowej w Dzierżanowie dla potrzeb Biblioteki Gminnej – przeniesienie filii z Główczyna,
4/ umieszczenie w planie budżetu środków na adaptację pomieszczeń na poddaszu w budynku Gimnazjum,
5/ zaplanowanie środków na zakup tablic ogłoszeniowych dla sołtysów
- Komisja zapoznała się również z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok oraz projektem uchwały na sprzedaż jednego segmentu budynku Domu Nauczyciela.

26 . 11. 2003r

- Komisja dyskutowała nad propozycjami w sprawie podatków i opłat dla mieszkańców gminy na 2004 rok.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonych sprawozdań przedstawionych przez Przewodniczących Komisji.

Do pkt. 7 porządku obrad

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2003 rok . Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy , przybliżył zebranym informację z dochodów i wydatków w budżecie gminy , zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz jakie zadłużenie posiada gmina z tytułu zaciągniętych kredytów . Uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok nie było , w wyniku głosowania / 13 za / zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił radnym Uchwałę Komisji Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Płocku wyrażającą opinię pozytywną na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2003 rok oraz Uchwałę wyrażającą opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mała Wieś wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Alfred Szymczak Przewodniczący Komisji rewizyjnej , który odczytał wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.
Przewodniczący rady Gminy Pan Ryszard Gankowski w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej jak również o uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie Zespół w Płocku przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś za 2003 rok.
W wyniku głosowania jawnego , w którym wzięło udział 13 radnych obecnych na Sesji Rady Gminy na ogólną liczbę 15 radnych – 13 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś za 2003 rok. W związku z powyższym uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania /13 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 250 Kępa – Polska Wyszogród na odcinku Zakrzewo – Podgórze dł. 2,709 km.
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w głosowaniu /13za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 11 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś.
Wyjaśnień udzielił Pan Sekretarz Gminy , zmiana dotyczy załącznika do uchwały tj wykaz jednostek organizacyjnych , który winien być zgodny z rzeczywistością np. Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w małej Wsi , a w poprzednim załączniku nie było dopiski Oddział Integracyjny .
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania /13za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 12 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia wartości nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ewid. 139/1 położonej w Małej wsi przy ul. Płońskiej w celu ustalenia ceny wywoławczej na w/w nieruchomość w mającym się odbyć drugim przetargu nieograniczonym na w/w nieruchomość.
Komisje Rady Gminy wnioskują o obniżenie wartości tej nieruchomości o 30 % .
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji , w wyniku głosowania /13za/ wniosek został przyjęty .
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia wartości nieruchomości niezabudowanej o 30 % , w wyniku głosowania /13 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie .

Do pkt. 13 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mała Wieś , uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 13 za / uchwała została podjeta jednogłośnie.
Do pkt. 14 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Chylin , Zakrzewo i Podgórze.
Wyjaśnień udzielił Pan Roman Grzelak Kierownik GKI , w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców budową domów jednorodzinnych i letniskowych na tym terenie niezbędne jest przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów . Obecny plan jest już nieważny i procedury wydawania decyzji i uzgadniania ich trwają bardzo długo . Dlatego też Wójt Gminy przedstawia projekt uchwały w tej sprawie na Sesję .
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /13za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.


Do pkt. 15 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś dla terenów przeznaczonych pod zalesienie.
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania / 13 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 16 i 17 porządku obrad

Sprawy różne , odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Wójt Gminy przypomniał zebranym , że nauczyciele w Dzierżanowie nie wykupili domków jednorodzinnych z bonifikatą 15 %. , stąd też Wójt zwrócił się z pytaniem do Pani Jabłońskiej za jaka cenę chcieliby wykupić te mieszkania . W przypadku dobudowy pomieszczeń do Szkoły w Dzierżanowie na potrzeby biblioteki i kotłowni olejowej mieszkania byłyby zdane na własne ogrzewanie , mogliby korzystać ze starej kotłowni lub wygospodarować pomieszczenie we własnym zakresie.
Pani Jabłońska powiedziała , że nauczyciele w innych gminach kupili mieszkania z bonifikatą 50 % wartości mieszkania i dlatego też uważają , że taka bonifikata byłaby wskazana nawet z uwagi na to że mieszkają w tych domkach ponad 30 lat i sami we własnym zakresie wykonują remonty.
W związku z tym Wójt powiedział , że jeżeli wszyscy wyrażą zgodę na wykup tych domków to na następnej sesji zostaną przedłożone projekty uchwał.
Sołtys wsi Dzierżanowo wnioskuje o zakup kolczykownic dla bydła.
Pani Michalczewska poinformowała zebranych , że na dyskotece w Małej Wsi dziewczynki w wieku 13-tu lat były pod wpływem alkoholu , możliwe że i narkotyków aż do nieprzytomności i zwróciła się z pytaniem czy można zamknąć dyskotekę.
Wójt Gminy powiedział , że nie można zabronić prowadzenia działalności gospodarczej , tą sprawą powinna zająć się Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Następnie Wójt odczytał pismo z Urzędu Skarbowego odnośnie interpretacji podatku WAT , gdyż na poprzedniej Sesji było zapytanie czy Urząd prawidłowo odprowadza podatek WAT .Urząd Gminy w Małej Wsi wg pisma Urzędu Skarbowego prawidłowo odprowadza podatek Wat do budżetu państwa.
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej z Małej Wsi zwróciła się z pytanie , czy jest możliwe zamontowanie lamp oświetleniowych na boisku szkolnym.
Odpowiedzi udzielił Wójt – jeżeli wygospodarujemy środki finansowe w budżecie gminy to wtedy można będzie pomyśleć nad tym zadaniem lub ewentualnie przeprowadzić oświetlenie od szkoły z sali gimnastycznej .

Do pkt. 18 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski podziękował radnym , sołtysom , oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady XIII Sesji Rady Gminy Mała Wieś.
Czas trwania obrad 10:00 - 14:45

Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:33:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:33:00
  • Liczba odsłon: 7070
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7151736]

przewiń do góry