Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr  323/XXXVIII/2014

Rady Gminy Mała Wieś

z dnia  10 lipca 2014 r

 

 

STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY W MAŁEJ WSI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zwane dalej „Gminnym Centrum Kultury" jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz. U. z 2012r. poz.406 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 642 ze zm.), ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze  zm.), ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj Dz.U. z 2013r. poz.313 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Organizatorem dla Gminnego Centrum Kultury jest Gmina Mała Wieś.
 2. Siedziba Gminnego Centrum Kultury mieści się w miejscowości Mała Wieś  ul. Warszawska 31.
 3. Gminne Centrum Kultury prowadzi Filie w miejscowości Dzierżanowo.
 4. Terenem działalności Gminnego Centrum Kultury jest gmina Mała Wieś.
 5. Gminne Centrum Kultury może działać również na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

§ 3

1.      Nadzór organizacyjny nad Gminnym Centrum Kultury sprawuje Wójt Gminy Mała Wieś.

2.  Nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnego Centrum Kultury w zakresie upowszechniania czytelnictwa  sprawuje Książnica im. Władysława Broniewskiego w Płocku - realizująca zadania powiatowej biblioteki publicznej.

 

 

§ 4

Gminne Centrum Kultury używa własnej pieczęci w pełnym brzmieniu z adresem oraz inne dane: nr telefonu, faksu, Regon, NIP.

§ 5

Gminne Centrum Kultury prowadzi działalność w zakresie:

1) upowszechniania kultury

2) upowszechniania czytelnictwa

 

 

Rozdział 2

CEL I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA

§ 6

 1. Celem Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie upowszechniania kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej.
 2. Celem Gminnego Centrum Kultury w zakresie upowszechniania czytelnictwa jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

§ 7

1. Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury w zakresie upowszechniania kultury   należy:
 1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 3. tworzenie warunków do rozwoju twórczości, rękodzieła artystycznego,
 4. koordynowanie działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 5. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
 6. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych wspierających rozwój lokalny,
 7. prowadzenie innych zadań objętych przepisami prawa,

 

2. Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury w zakresie upowszechniania  czytelnictwa należy:
 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 3. popularyzacja książek i czytelnictwa,
 4. udostępnianie zbiorów na miejscu z uwzględniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, wypożyczanie na zewnątrz i pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
 5. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
 6. współdziałanie z Powiatową Biblioteka Publiczną w Płocku pełniącą funkcję biblioteki powiatowej, bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Mała Wieś,
 7. podejmowanie innych zadań dla zaspokajania społecznych potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Mała Wieś,
 8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 9. inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej Gminy Mała Wieś oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury,
 10. prowadzenie innych zadań objętych przepisami prawa,

 

3. Gminne Centrum Kultury może prowadzić działalność w zakresie:
 1. świadczenia usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych,
 2. prowadzenia kursów gry na instrumentach, zajęcia plastyczne i artystyczne itp.
 3. organizowanie imprez własnych i zleconych,
 4. wynajmowanie administrowanych pomieszczeń w celu maksymalnego wykorzystania obiektu, pod warunkiem , że nie powoduje to ograniczenia działalności statutowej,

 

 

Rozdział 3.
ORGANIZACJA

§ 8

W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzą: