O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś

 

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś w zakresie rozwoju zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Mała Wieś   wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   w  dniach  od 25 stycznia 2012r. do 15 lutego 2012r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Małej Wsi   w godzinach od 800  do 1500. 

          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2012r. o godzinie 1000.

          Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium i prognozy.  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mała Wieś  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8  marca 2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

 

 

Mała Wieś, 16.01.2012r.

 

         

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-19 11:55:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19 11:55:07
  • Liczba odsłon: 5910
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7125581]

przewiń do góry