Mała Wieś. dn. 05.09.2011r.

PPR7624/1/11

 

DECYZJA

      

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2 , art.75 ust.1 pkt 4, art.84, art.85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr.199, poz.1227 ze zm.), §3 ust.1 pkt 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r.  Nr 213, poz. 1397 ze zm.) .), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku MASOVIA WIND FARM I Sp. z o. o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi” planowanego do realizacji na działce nr 30/2 położonego w miejscowości Orszymowo (obręb 17 Orszymowo), gmina Mała Wieś.

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

uzasadnienie

 

      W dniu 14.06.2011 roku do Urzędu Gminy w Małej Wsi wpłynął wniosek Spółki Farma Wiatrowa Bodzanów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi” planowanego do realizacji na działce nr 30/2 położonej w miejscowości Orszymowo (obręb 17 Orszymowo), gmina Mała Wieś. W trakcie toczącego się na wniosek z dnia 10.06.2011 r. (data wpływu do Urzędu 14.06.2011 r.) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowie stacji transformatorowej 30/110kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 30/2 obręb Orszymowo, gmina Mała Wieś” zmianie uległa nazwa Spółki – Wnioskodawcy z „Farma Wiatrowa Bodzanow Sp. z o.o.”,  na „Masovia Wind Farm I sp. z o.o.”  W związku z powyższym w dniu 08.08.2011 r. złożono wniosek o uwzględnienie ww. zmiany w nazwie Spółki w toczącym się postępowaniu.

    Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczoną lokalizacją inwestycji, wypisy z rejestru gruntów oraz opłatę skarbową. 

 

    Po zapoznaniu się z dokumentacją, wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zawiadomiono strony postępowania (zawiadomienie z dnia 27.06.2011 r.) w trybie art.61 § 4 Kpa i w związku z art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr.199, poz.1227 ze zm.). Zawiadomienie z dnia 27.06.2011 r. zostało również zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu Gminy Mała Wieś, a także w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji. We wskazanym terminie - danym na zapoznanie się z dokumentacją sprawy –nie zostały złożone wnioski.

    Przedsięwzięcie podprogowo zakwalifikowano do § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

 

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami poddanymi ochronie prawnej,