Uchwała Nr 242/XXXVI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 08 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia ceny jednostki paliwa w Gminie Mała Wieś na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr 241/XXXVI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 08 sierpnia 2022 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś

Uchwała Nr 240/XXXVI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 08 sierpnia 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Uchwała Nr 239/XXXVI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 08 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035.

Uchwała Nr 238/XXXVI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 08 sierpnia 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 237/XXXV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś

Uchwała Nr 236/XXXV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na 2022-2035

Uchwała Nr 235/XXXV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę Budżetową na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Uchwała Nr 234/XXXV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr 233/XXXV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Uchwała Nr 232/XXXV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania

Uchwała Nr 231/XXXV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś

Uchwała Nr 230/XXXIV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 02 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035.

Uchwała Nr 229/XXXIV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 02 czerwca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 228/XXXIV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 02 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Uchwała Nr 227/XXXIV/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 02 czerwca 2022 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Mała Wieś.

Uchwała Nr 226/XXXIII/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12 kwietnia 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 225/XXXII/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035.

Uchwała Nr 224/XXXII/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 223/XXXII/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2022 roku".

Uchwała Nr 222/XXXII/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mała Wieś uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

Uchwała Nr 221/XXXI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju miejscowości z ,, Kupise, przysiółek" na ,,Kupise, wieś".

Uchwała Nr 220/XXX/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035

Uchwała Nr 219/XXX/2022 rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 stycznia 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 218/XXX/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca do ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu i zwolnienia  z opłaty targowej w piątki i soboty rolników i ich domowników na terenie Gminy Mała Wieś

Uchwała Nr 217/XXX/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju miejscowości z ,, Nowe Święcice, część wsi Stare Święcice" na ,, Nowe Święcice, wieś"

Uchwała Nr 216/XXX/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej zabudowy dworskiej, położonej w miejscowości Lasocin

Uchwała Nr 215/XXX/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Główczyn 48, gm. Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie

Uchwała Nr 214/XXX/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w miejscowości Główczyn 48, gm. Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie

Uchwała Nr 213/XXX/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kupise dotyczącej zmiany rodzaju miejscowości z ,,Kupise, przysiółek " na ,,Kupise, wieś"

Uchwała Nr 212/XXX/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035

Uchwała Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2022

Uchwała Nr 209/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Mała Wieś , które nie wygasają z upływem 2021 r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków

Uchwała Nr 208/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021-2033

Uchwała Nr 207/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2021 r
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 206/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie potwierdzenia braku sprzeciwu w stosunku do uchwały nr 16/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała Nr 205/XXIX/2021 Rady Gminy Mała wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.

Uchwała Nr 204/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Nowe Święcice dotyczącej zmiany rodzaju miejscowości z ,, Nowe Święcice, część wsi Stare Święcice" na ,, Nowe Święcice wieś"

Uchwała Nr 203/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021-2034

Uchwała Nr 202/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 201/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.

Uchwała Nr 200/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr 199/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr 198/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia wysokości tej diety

Uchwała Nr 197/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mała Wieś

Uchwała Nr 196/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mała Wieś

Uchwała Nr 195/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy mała Wieś na 2022 r.

Uchwała Nr 194/XXVII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021-2034

Uchwała Nr 193/XXVII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 192/XXVII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Uchwała Nr 191/XXVII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Mała Wieś, gm. Mała Wieś, powiat płocki

Uchwała Nr 190/XXVII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi

Uchwała Nr 189/XXVII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi

Uchwała Nr 188/XXVI/2021 Rady Gminy Mala Wieś z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała W|ieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wies na lata 2021-2034.

Uchwała Nr 187/XXVI/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 sierpnia 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 186/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021-2034.

Uchwała Nr 185/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 184/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

Uchwała Nr 183/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mala Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Uchwała Nr 182/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Uchwała Nr 181/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania.

Uchwała Nr 180/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uchwała Nr 179/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mała Wieś na rok szkolny 2021/2022.

Uchwała Nr 178/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś.

Uchwała Nr 177/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oswiatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała Nr 176/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr 175/XXIV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2034

Uchwała Nr 174/XXIV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
 
Uchwała Nr 173/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na la 2021 - 2034
 
Uchwała Nr 172/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r
 
Uchwała Nr 171/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie określenia zakresu o formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Uchwała Nr 170/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2030
 
Uchwała Nr 169/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 
Uchwała Nr 168/XXIII/2021 r. Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej
 
Uchwała Nr 167/XXIII/2021 r. Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 
Uchwała Nr 166/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Chylin
 
Uchwała Nr 165/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
 
Uchwała Nr 164/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji pod tytułem"Alarm!STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE"
 
Uchwała Nr 163/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji o przyjęciu stanowiska w formie uchwały dotyczącej sprzeciwu przeciwko szczepieniom na Covid-19 oraz wymuszenia gwarancji finansowych przez Rząd RP w przypadku powikłań poszczepiennych od producentów szczepionek
 
Uchwała Nr 162/XXIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2021 r
w sprawie przyjęcia "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mała Wieś w 2021 r.
 
Uchwała Nr 161/XXII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.
 
Uchwała Nr 160/XXII/2021Rady Gminy Mała Wieś z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2034.
 
Uchwała Nr 159/XXII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś, Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
 
 
Uchwała Nr 158/XXII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mała Wieś na lata 2021 - 2025.
 
Uchwała Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2034.
 
Uchwała Nr 156/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MAŁA WIEŚ NA ROK 2021.
 
Uchwała Nr 155/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2033.
 
Uchwała Nr 154/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Mała Wieś Nr 101/XIII/2019 r. z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
Uchwała Nr 153/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2020 r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
 
Uchwała Nr 152/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
 
Uchwała Nr 151/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2034.
 
Uchwała Nr 150/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś Nr 101/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
Uchwała Nr 149/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
Uchwała Nr 148/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr 147/