Urząd Gminy Mała Wieś,

ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Wójt Gminy Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i ochrony ppoż.

  1.   Wymagania niezbędne  :

a) wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w kierunku adekwatnym do aplikowanego stanowiska,

b)  posiadane obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na postawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

c)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

e)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

f)    nieposzlakowana opinia,

g)   znajomość regulacji prawnych, a w szczególności:

-     ustawy o samorządzie gminnym,

-     ustawy o ochronie danych osobowych ,

-     ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

-     ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

-     ustawy o stanie klęski żywiołowej,

-     ustawy o ochronie informacji niejawnych,

-     ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)   umiejętność planowania pracy i koordynacji działań,

b)   komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,