Mała Wieś, dn. 14.10.2013r.

PP. 6220/5/13

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art.  74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

                                                           zawiadamia się

  na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku reprezentowanego przez firmę „HYDROPROJEKT” została  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Doprowadzalnik Kępa Polska – przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 0+000 – 3+700, gm. Bodzanów i Mała Wieś”.  Inwestycja  będzie zlokalizowana w gminie Bodzanów i Mała Wieś w miejscowościach Kępa Polska i Zakrzewo. 

Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Strony mogą  zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, w pokoju nr 4  w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm./ w przypadku jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach organów administracji państwowej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Informuje się  strony tego postępowania o wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu w każdym jego stadium i wypowiadania się co do zebranej dokumentacji w sprawie.                      

Otrzymują:

1.    Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu  Gminy Bodzanów i Mała Wieś, na stronie internetowej BIP i tablicach ogłoszeń sołectwa Kępa Polska, Zakrzewo.

      3. a/a.

                                                                                                 W Ó J T

                                                                                        /-/ Andrzej Barciński