Mała Wieś, dnia 14 lutego 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008, nr 199, poz. 1227, ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267.)

Wójt Gminy Mała Wieś zawiadamia strony postępowania o:

1.      złożeniu przez Wiesławę Grzelak, Pawła Grzelak, Alicję Maćkiewicz, Dariusza Maćkiewicz z dnia 18 grudnia 2013 r. wniosku o zawieszenie postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy Mała Wieś w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie gminy Mała Wieś, w powiecie płockim, w województwie mazowieckim w okolicy miejscowości: Święcice Nowe, Święcice Stare, Liwin, Nakwasin, Lasocin, Główczyn;

2.      wydaniu Postanowienia z dnia 11 lutego 2014 r. (znak: OŚ 6220/1/13) o odmowie zawieszenia postępowania opisanego w pkt. 1 powyżej.

3.      wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku Postanowienia z dnia 3 stycznia 2014 r. znka: PPIS/ZNS/451/1/GB/1/14 o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie gminy Mała Wieś, w powiecie płockim, w województwie mazowieckim w okolicy miejscowości: Święcice Nowe, Święcice Stare, Liwin, Nakwasin, Lasocin, Główczyn;

4.      wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 r. znak: WOOŚ-II.4242.391.2013.UW o zawieszeniu postępowania w sprawie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie gminy Mała Wieś, w powiecie płockim, w województwie mazowieckim w okolicy miejscowości: Święcice Nowe, Święcice Stare, Liwin, Nakwasin, Lasocin, Główczyn;

5.      złożeniu zażalenia przez Alicję Maćkiewicz, Dariusza Maćkiewicz w dniu 22 stycznia 2014 r. na niepodjęcie czynności w związku ze złożonym wnioskiem o zawieszenie postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy Mała Wieś w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie gminy Mała Wieś, w powiecie płockim, w województwie mazowieckim w okolicy miejscowości: Świecice Nowe, Święcice Stare, Liwin, Nakwasin, Lasocin, Główczyn

6.      przekazaniu zażalenia opisanego w pkt. 3 powyżej wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania. Z treścią akt sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mała Wieś, w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.00 oraz przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP – https://malawies.bip.org.pl.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP – https://malawies.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś i Bodzanów oraz właściwych miejscowo sołectw.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś https://malawies.bip.org.pl/ ,
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów, na tablicach ogłoszeń sołectwa Świecice Nowe, Święcice Stare, Liwin, Nakwasin, Lasocin, Główczyn Wilkanowo, Perki, Kiełtyki w Gminie Mała Wieś oraz Archutówko, Archutowo i Gromice w Gminie Bodzanów.

 

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres co najmniej 14 dni.

 

Wywieszono w ......................................... na okres: od dnia ......................... do dnia .............................