R A D A G M I N Y M A Ł A W I E ŚP R O T O K Ó Ł Nr I / 2002

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 19 listopada 2002 roku


M a ł a W i e ś - l i s t o p a d - 2002


P R O T O K Ó Ł Nr I / 2002

z I Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 19 listopada 2002 roku.

Obrady I Sesji IV kadencji Rady Gminy Mała Wieś otworzył Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji Pan Wojciech Wiktorzak .
W obradach Sesji udział wzięli wszyscy radni wybrani na IV kadencję Rady.


Do pkt. 1 porządku obrad

Pan Wojciech Wiktorzak powitał radnych , sołtysów , radnych powiatowych , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , księży proboszczów Parafii z terenu Gminy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych na Sesję.
Pan Wiktorzak poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi o wręczenie zaświadczeń Wójtowi Gminy oraz radnym wybranym na IV kadencję , a następnie aby przejął przewodniczenie obradom najstarszy z radnych Pan Władysław Iwański.
Pan Krzysztof Dylewski Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi wręczył zaświadczenie Panu Wojciechowi Zmysłowskiemu o wyborze na Wójta Gminy oraz radnym wybranym na IV kadencję .

Do pkt. 2 porządku obrad

Do wykonywania mandatu radnego konieczne jest złożenie ślubowania , w związku z tym Pan Władysław Iwański odczytał treść ślubowania , po czym kolejno wywoływani radni złożyli ślubowanie wypowiadając słowo „ Ślubuję” dopowiadając „ tak mi dopomóż Bóg „

Do pkt. 3 porządku obrad

Radny Pan Władysław Iwański przedstawił proponowany porządek dzienny obrad Sesji i poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków do zaproponowanego porządku obrad . Uwag ani wniosków radni nie wnieśli, w wyniku głosowania / 15 za / porządek obrad został przyjęty bez zmian i przedstawiał się następująco :

1. Uroczyste otwarcie obrad Sesji
2. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Mała Wieś
3. Uchwalenie porządku obrad Sesji
4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
- powołanie Komisji Skrutacyjnej
- przyjęcie regulaminu głosowania
- przeprowadzenie wyborów
- ogłoszenie wyników wyborów
5. Powołanie stałych Komisji Rady Gminy
- Komisji Rewizyjnej
- Komisji Budżetowo Gospodarczej i Ochrony Środowiska
- Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia
oraz doraźnej komisji – Komisji Inwentaryzacyjnej.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Mała Wieś
7. Informacja Wójta Gminy o aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej w gminie.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.


Do pkt. 4 porządku obrad

Pan Władysław Iwański poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej wytypowano następujących radnych :
1. Szymczak Alfred
2. Porębski Andrzej
3. Domańska Teresa
Osoby te wyraziły zgodę na pracę w tej Komisji.
W wyniku głosowania / 15 za / został przyjęty skład osobowy Komisji Skrutacyjnej. Komisja ukonstytuowała się i wybrała spośród siebie Przewodniczącego , którym został Alfred Szymczak.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił regulamin głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i 2-ch Wiceprzewodniczących Rady.
Pan Władysław Iwański – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania , w wyniku głosowania /15za/ regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie Pan Iwański poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Rady Gminy :
1. Jerzy Ostrowski
2. Ryszard Gankowski
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie .
Rozdano karty do głosowania , które następnie zostały wrzucone do przygotowanej urny. Karty z urny wyjęto przeliczono. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyników głosowania , który wraz kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Przewodniczącym Rady Gminy Mała Wieś na IV Kadencję został wybrany Pan Ryszard Gankowski.

W przerwie pomiędzy rozdawaniem i przeliczaniem kart do głosowania głos zabrał Pan Wiktor Szmulewicz Wiceprzewodniczący Mazowieckiej Izby Rolniczej , który poinformował zebranych , że w dniu 8 grudnia odbędą się wybory delegatów do Izb Rolniczych , jest tylko jeden Okręg głosowania w Małej Wsi dlatego też zwraca się z prośbą do sołtysów aby poinformowali i zmobilizowali rolników do wzięcia udziału w głosowaniu w dniu 8 grudnia 2002 roku. Do Izb Rolniczych jak poinformował Pan Szmulewicz kandydują trzy osoby tj Pan Gruszczyński Apolinary z Oszymowa , Wojciech Wiktorzak z Węgrzynowa oraz Wiktor Szmulewicz.

Następnie Pan Władysław Iwański odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy , która w głosowaniu / 15 za / została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Zgłoszono następujące kandydatury :
1. Pielat Andrzej
2. Ostrowski Jerzy
3. Iwański Władysław
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Rozdano karty do głosowania , które następnie zostały wrzucone do urny., Karty zostały wyjęte i przeliczone. Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyników głosowania, który wraz z kartami stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
W wyniku głosowania większością głosów Pan Andrzej Pielat /13 za/ oraz Pan Jerzy Ostrowski /12 za/ zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mała Wieś.
Pan Władysław Iwański odczytał treść uchwały w sprawie wyboru 2-ch Wiceprzewodniczących Rady Gminy , która w głosowaniu / 15 za / została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie Pan Władysław Iwański poprosił nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Gankowskiego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Pana Pielata i Pana Ostrowskiego do poprowadzenia dalszej części obrad.

Do pkt. 5 porządku obrad

Pan Ryszard Gankowski podziękował za wyniki wyborów i zaufanie.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do stałych Komisji Rady Gminy.
Zaproponowano n/w osoby do pracy w Komisji Rewizyjnej , które wyraziły zgodę na pracę w tej Komisji :
1. Janczarek Jerzy
2. Szymczak Alfred
3. Wójcik Henryk
4. Iwański Władysław

Następnie zaproponowano skład Komisji Budżetowo Gospodarczej i Ochrony Środowiska , osoby te wyraziły zgodę na pracę w tej Komisji:

1. Pielat Andrzej
2. Ostrowski Jerzy
3. Cichocki Zbigniew
4. Królikowski Ryszard
5. Rajewski Robert

Następnie zaproponowano skład osobowy Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia , osoby te wyraziły zgodę na pracę w tej Komisji :

1. Dębski Krzysztof
2. Michalczewska Anna
3. Domańska Teresa
4. Porębski Andrzej
5. Durałek Mariusz

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Mała Wieś , uchwała ta w wyniku głosowania / 15 za / została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do doraźnej Komisji Rady Gminy tj do Komisji Inwentaryzacyjnej :
1. Michalczewska Anna
2. Cichocki Zbigniew
3. Rajewski Robert
4. Szymczak Alfred
W/w osoby wyraziły zgodę na pracę w tej Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej , uchwała ta w wyniku głosowania /15 za / została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.,

Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski poprosił Wójta Gminy Pana Wojciecha Zmysłowskiego o złożenie ślubowania .
Wójt Gminy Pan Wojciech Zmysłowski złożył ślubowanie przed Radą Gminy Mała Wieś dopowiadając słowa „ tak mi dopomóż Bóg”.

Do pkt. 7 porządku obrad

Wójt Gminy podziękował wszystkim za zaufanie i wybór w pierwszej turze głosowania , osiągnięty wynik 83,76% otrzymanych głosów na liczbę głosujących jest bardzo dużym zaufaniem społeczeństwa. Dlatego też jak powiedział Wójt , chciałby realizować strategię zrównoważonego rozwoju gminy. W projekcie budżetu zaplanowanym na 2003 rok zaplanowano w ramach inwestycji na budowę dróg i ulic gminnych kwotę złotych 308 tys. na budowę sieci wodociągowej w Borzeniu kwotę 132 tys. złotych , wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia, adaptację pomieszczeń na gabinet stomatologiczny wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Małej Wsi , na podstawowe remonty w szkołach i gimnazjum 228 tys. złotych . Potrzeby są duże , zwłaszcza na remonty dróg gminnych i ulic w Małej Wsi , ale zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia wynosi 800 tys. złotych , do spłaty w 2003 roku jest 500tys zł oraz odsetki w kwocie 80 tys. złotych.
Dlatego też trzeba się gospodarzyć skromnie w 2003 roku.
Wójt poinformował również zebranych , że wybory w sołectwach odbędą się do końca 2002 roku , harmonogram zostanie ustalony z sołtysami.
Wójt odczytał również informację ODR odnośnie przeprowadzenia ankiety na terenie gminy dotyczącej badania ilości krów , urządzenia obór ilości zbiorników na gnojowicę , ankiety te będą przeprowadzać pracownicy ODR Pani Kotarska i Pani Dobrzeniecka.
W związku z tym , że od tej kadencji nie będzie już Zarządu Gminy , dlatego też Wójt ma obowiązek powołać zastępcę Wójta , może to być osoba pracująca na etacie lub społecznie , nie może to być radny jak było dotychczas gdyż nie można łączyć tych obowiązków z mandatem radnego.
Wójt powiedział , że tą sprawę chciałby załatwić do końca grudnia b.r.
Wójt poprosił również o konsultację sołtysów , gdyż opinia podatników w podejmowaniu decyzji jest bardzo ważna.
Wójt zaproponował radnym i sołtysom udział we mszy św. która zostanie odprawiona w kościele w Małej Wsi w dniu 24 listopada b.r. o godz. 11-tej.

Do pkt. 8 porządku obrad

Głos zabrał Pan Wiesław Żmuda radny powiatowy , który podziękował za zaufanie i wybór na radnego powiatowego . Z okręgu wyborczego tj z terenu Gminy Mała Wieś i Miasta i Gminy Wyszogród wybrano trzech radnych i tym bardziej jest miło , że dwóch jest z terenu naszej Gminy tj Pan Andrzej Cieślak z Dzierżanowa , oraz Wiesław Żmuda z Podgórza. Trzecim radnym , który uzyskał największą ilość głosów w okręgu jest Pan Michał Boszko – Starosta I Kadencji Powiatu Płockiego.

Do pkt 9 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski podziękował radnym , sołtysom , radnym powiatowym oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady I Sesji Rady Gminy Mała Wieś.

Czas trwania obrad 10:00 - 13:30

Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:40:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:40:26
  • Liczba odsłon: 6954
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7293056]

przewiń do góry