Mała Wieś, dn. 24 październik 2013r.

 

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm., dalej „Kpa”) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

 

o wszczęciu w dniu 15 października 2013r. na wniosek , HCH Sp. zo.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcyjnego ceramicznych materiałów budowlanych w gminie Mała Wieś” w miejscowości Mała Wieś na działkach nr 382/17, 382/20, 382/22 w obrębie geodezyjnym Mała Wieś.

 

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko  planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP – https://malawies.bip.org.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś i tablicy ogłoszeń sołectwa  Mała Wieś.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa.

do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami sprawy w powyższej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mała Wieś pokój nr 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7 -15.00

 Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz.1397) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Wobec powyższego rozstrzygnię