Ewelina Kołodziejska

Sekretarz Gminy


Telefon (24) 269-79-76
E-Mail   ekolodziejska@malawies.pl

 

Sekretarzowi podlega bezpośrednio Referat Organizacyjny i Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunikacji i Inwestycji.
Do zadań Sekretarza należy:
a. pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu oraz obsługą interesantów,
b. nadzorowanie obiegu dokumentacji i przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
c. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
d. przekazywanie do realizacji komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym wniosków z sesji Rady, stanowisk Komisji Rady oraz interpelacji radnych,
e. opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu,
f. współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie wykonywanych przez nie czynności kontrolnych Urzędu,
g. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów, koordynatorów zespołów i kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz podległych pracowników,
h. dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez kierowanie na szkolenia i kursy,
i. nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących oświaty, szkół i przedszkoli,
j. prowadzenie spraw Gminy w zakresie powierzonym przez Wójta.